Multiland

Det multifunktionelle jordbrugslandskab - Forvaltning og planlægning

Projektbeskrivelse

Projektet blev koordineret af Center for Skov og Landskab på Københavns Universitet og blev udført i sammenarbejde med partnere ved:

  • Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet, (DJF) Århus Universitet (AU)
  • Institut for Forskning og Udvikling af Landdistrikter (IFUL), Syddansk Universitets Center (SDU)
  • Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter (RUC)

Projektet belyste de aktuelle udviklingstræk i det multifunktionelle landskab set i relation til den offentlige landskabsforvaltning i bred forstand, herunder reformen af EU's landbrugspolitik, EU-direktiver samt nationale og regionale politikker og planer, alle i forandring, som led i strukturreformen og reformerne af EU's landbrugspolitik.

Samlet budget

Projektet havde et samlet budget på 2.94 mio. kr. heraf var 1.5 mio. finansieret af midler fra Fødevareministeriets forskningsprogram: Jordbrugs- og fødevaresektorens fremtidige rolle og udvikling i et regionalt perspektiv. Af Fødevareministeriets midler gik der 1 mio. kr. til Skov og landskab og ¼ mio. til henholdsvis DJF og IFUL.

Projektarbejdet

Arbejdet inden for Multiland projektet forløb fra 2007 til 2010 og var organiseret i tre arbejdspakker

  • Arbejdspakke1: Det multifunktionelle jordbrugslandskab: Udviklingen i landbrugsbedriftens, landbrugsejendommens og landskabets funktioner undersøges med udgangspunkt i tre forskellige områder (pdf)
  • Arbejdspakke 2: Den offentlige landskabsforvaltning: Landskabseffekter af landbrugspolitikken og andre relevante offentlige politikker undersøges med udgangspunkt i de landbrugspolitiske reformer iværksat 2000-2003
  • Arbejdspakke 3: Koordinering, sammenfatning og forslag: Sammenfattende analyser af forvaltningspraksis og -behov i relation til det multifunktionelle jordbrugslandskabs aktuelle udvikling. Dele af dette arbejde vil blive integreret med projektet "Multifunktionelle jordbrugslandskaber - strategier, værktøjer og processer" under "Plan09-Programmet".

Læs mere om arbejdspakkerne under Metoder og arbejdspakker.

Download hele projektbeskrivelsen (pdf).

Under Publikationer og udsendelser kan du se tilgængeligt materiale i forbindelse med Multiland.