Metoder og arbejdspakker

De empiriske analyser på ejendoms- og bedriftsniveau samt landskab/lokalsamfundsniveau blev foretaget med udgangspunkt i sammenhængende case-områder fra forskellige relevante regioner.

Konkret drejede det sig om studier af udviklingen i østjyske, vestjyske og nordjyske områder, som i 1990’erne var genstand for detaljerede studier af jordbrugslandskabernes anvendelse og aktuelle udvikling (Primdahl 1999, Primdahl 2001, Kristensen 2003 og Kristensen 2004). 

Herved sikredes det, at der kunne laves tidsserier over udviklingen i landskabsstrukturer og –funktioner. Casestudierne bidrog sammen med litteratur-reviews samtidig til identifikation af ’best-case’ eksempler på velfungerende forvaltningsmæssige tiltag i det lokale jordbrugslandskab.

Det konkrete arbejde blev organiseret i tre arbejdspakker: AP1-AP3.

AP1 - Det multifunktionelle jordbrugslandskab - dynamik og forandring

Blev ledt af Henrik Vejre med deltagelse af Lone S. Kristensen, Jørgen Primdahl, Niels Strange (S&L), Jesper Brandt, (RUC), Tommy Dalgaard (DJF) samt to ph.d.-studerende.

  • Forberedelse og gennemførelse af interview- og GIS-baserede analyser af udviklingen i udvalgte case-områder
  • Hovedtræk i udviklingen af det multifunktionelle landskab analyseres i relation til forskellige hovedfunktioner og i relation til offentlige politikker og planer.

 

AP2 - Den offentlige landskabsforvaltning – mål, midler og effekter

Blev ledt af Lone S. Kristensen med deltagelse af Jørgen Primdahl og Henrik Vejre (S&L) samt to ph.d.-studerende
  • Systematisk beskrivelse og analyse af mål og midler i offentlige politikker og planer af betydning for det multifunktionelle jordbrugslandskab
  • Analyse af forvaltningens rolle i jordbrugslandskabets udvikling
  • Analyse af internationale tendenser i den offentlige landskabsforvaltning
  • Evalueringer af nye innovative tiltag (kollektive naturplaner, fællesgræsning og andre samarbejdsprojekter, nye former for lokal/kommunal åben-land-planlægning)

 

AP3 - Koordinering, sammenfattende analyser og anbefalinger

Blev ledt af Jørgen Primdahl, med deltagelse af Lone S. Kristensen, Henrik Vejre (S&L), Flemming Just (IFUL) og Tommy Dalgaard (DJF)

Vigtigste opgaver udover koordinering

  • Sammenfattende analyser af forvaltningspraksis og –behov i relation til det multifunktionelle jordbrugslandskabs aktuelle udvikling
  • På baggrund af udvalgte ’best-practice’ eksempler fra Danmark og udlandet samt input fra workshops præsenteres nogle sammenhængende forslag til udvikling af landbrugspolitikken, herunder landdistriktsprogrammet samt andre relevante politikker og planer.