Studieordning og kursusbeskrivelser – Københavns Universitet

Studieordninger og kursusbeskrivelser

På denne side kan du finde information om studieordninger, uddannelses-oversigter samt kursusbeskrivelser.


Studieordning

Studieordningen består af en fælles del og en specifik del og beskriver regler og rammer for uddannelserne. I den fælles del beskrives blandt andet undervisningens tilrette-læggelse samt regler for prøver og eksamen. I de specifikke dele kan læses om indholdet på uddannelserne.

Uddannelsesoversigter

Uddannelsesoversigten giver et samlet overblik over indholdet på henholdsvis have- og parkingeniøruddannelsen og skov- og landskabsingeniøruddannelsen. Begge uddannelser har gennemgået en lettere revidering, der er trådt i kraft med studieåret 2016-17. På uddannelserne findes obligatoriske kurser, delvise valgfrie kurser (15 ECTS specialisering) samt fuldt valgfrie kurser (22½ ECTS). Endvidere findes der ¾ års praktik på uddannelsen. Hele uddannelsen består af samlet  af 240 ECTS.


Kursusbeskrivelser

Læringsmålene for kurserne er beskrevet i kursusbeskrivelserne for de enkelte kurser. Kursusbeskrivelserne findes i kursusdatabasen på Københavns Universitet kurser.ku.dk. Under "niveau" søges på "professionsbachelor" og under "fakultet" søges på "Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet.

Rammer for professionsbacheloruddannelser er beskrevet i Dansk kvalifikationsramme for livslang læring under niveau 6.