4. marts 2013

5 mio. kr til naturgenopretning af Øle Å

Øle Å

Fotograf: Karsten Raulund-Rasmussen

VILLUM FONDEN har bevilliget  5 mio. kr. til et stort naturgenopretningsprojekt på Bornholm.

Projektet omfatter en restaurering af de øverste 3.5 km af Øle Å, der på denne strækning løber gennem tæt granskov. Granskoven skal gradvist fjernes for at give plads til udvikling af den naturlige vegetation, biologiske mangfoldighed samt landskabelig skønhed.  

Målet er at genskabe den naturlige vandføring i åen, som i tørkeperioder nu næsten helt tørrer ud. Desuden tilstræbes en forbedret vandkvalitet samt et rigere plante- og dyreliv i og omkring åen.  Projektet sigter også mod at øge de naturmæssige og landskabelige oplevelser for lokalbefolkningen og øens turister, som færdes langs åen.

For at kunne demonstrere effekten og opbygge en naturvidenskabelig funderet forståelse for genopretningen af naturen følges restaureringen løbende op med målinger af åens vandføring og vandkvalitet samt ændringer i plante- og dyrelivet i og langs åen.

Projektet gennemføres af forskere ved Insitut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet i tæt samarbejde med en privat skovejer og lokale aktører indenfor natur- og miljøområdet på Bornholm.

Læs mere på projektets hjemmeside: Økologisk restaurering af det øvre Øle Å.

Øle Å er med en længde på 22 km Bornholms længste vandløb. Den udspringer i vådområdet ”Ølene” midt på øen, hvorfra den løber mod sydøst gennem Poulsker og Bodilsker plantager. Derefter drejer åen mod syd gennem landbrugslandet og munder ud i Østersøen ved Slusegård.

 

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond stiftet af Villum Kann Rasmussen. Fonden er hovedaktionær i VKR Holding, der er ejer af VELUX såvel som andre virksomheder i VKR Gruppen. VKR Gruppen har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. I 2012 uddelte VILLUM FONDEN 759 mio. kr. til almennyttige formål.