21. november 2013

Potentialer i fremtidens landskaber

Landskabsplanlægning

Fremtidens landskaber skal rumme mange funktioner - men hvordan får vi plads til både et effektivt produktionslandskab og til et harmonisk natur- og rekreationslandskab, der er attraktivt at bo i? Et landsdækkende forskningsprogram skal i løbet af de næste fire år forbedre landskabsplanlægningen i Danmark. Der er sammenlagt afsat lidt over 12 millioner kroner til programmet, og det er helt unikt, at der samlet investeres så stort i forskning vedr. planlægning af det åbne land.

Landskabet på Nordmors

Nordmors © Morsø Kommune

Arbejdet med at forbedre planlægningen af fremtidens landskaber skal ske gennem 13 planprojekter - fra Jammerbugten i nord til Guldborgsund i syd. Det kommer bl.a. til at ske gennem etablering af en folkeskov ved Odense, nytænkning af bosætningsformer på Nord-mors og udvikling af landskabet omkring Femern Bælt forbindelsen.

Forskningsprogrammet Fremtidens Landskaber ledes af lektor Lone Kristensen og professor Jørgen Primdahl ved Institut for Geovidenskab ogNaturforvaltning på Københavns Universitet. Lone Kristensen, der har forsket i det åbne lands planlægning i mere end 20 år, siger om programmet:

”Fremtidens Landskaber skal være med til at sikre velfungerende og attraktive landskaber rundt omkring i Danmark. Det gælder f.eks. i forhold til natur, rekreation, bosætning og erhverv. Det handler altså om, hvordan vi i fremtiden indretter og anvender det åbne land. Og hvordan kommunerne i samarbejde med de, som bruger og bor i områderne, kan for-bedre planlægningen i det åbne land.”

Det åbne land er i princippet det, der ligger uden for byerne. Det er landbrug, skove - og naturområder, landsbyer, kulturmiljøer, veje og stier. Landbruget og landbrugets udvikling har gennem tiden været den helt centrale udviklingsfaktor i det åbne land og vil også i fremtiden have en vigtig rolle. Men mange nye funktioner spiller en stigende rolle, f.eks. friluftsliv, bosætning og naturbeskyttelse. Den udvikling har Jørgen Primdahl fulgt på tæt hold igennem sin mangeårige forskning. Om dét siger han:

”Landbruget vil også i fremtiden spille en helt central rolle i landskabers anvendelse, men det vil stigende grad indgå i et samspil med friluftsliv og naturhensyn, ligesom bosætning og turisme er vigtige emner i landdistriktspolitikken. Der er derfor behov for, at fremtidens landskaber indrettes mere multifunktionelt, men her mangler vi viden om og erfaringer med, hvordan det kan ske. Arbejdet de næste fire år skal rette op på dette og give et bedre grundlag for planlægningen.”

Forskningsprogrammet består af 13 planprojekter, hvoraf de 11 ledes af de deltagende kommuner og to af Danmarks Jægerforbund. Programmet finansieres af 15. Juni Fonden, Nordea-fonden, Realdania, Tips- og Lottomidler til Friluftslivet samt de deltagende partne-re: Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Københavns Universitet, Syddansk Uni-versitet, Videncentret for Landbrug, de involverede kommuner og Danmarks Jægerforbund.

Fremtidens Landskaber indledes med en forelæsningsrække om europæiske landskaber i forandring. I perioden fra november 2013 til februar 2014 afholdes en offentlig forelæs-ningsrække under titlen: ”Udsyn – europæiske landskaber i forandring”. Denne forelæs-ningsrække sætter fokus på historiske og aktuelle udviklingstræk i europæiske kulturland-skaber. Forelæsningsrækken afholdes både i København og Aarhus.

Læs mere på: www.fremtidenslandskaber.dk 

Skrevet af kommunikationsmedarbejder Karen Sejr, ksp@ign.ku.dk