22. april 2014

Mange invasive plante- og dyrearter indføres med vilje

Invasive plante- og dyrearter

En ny analyse viser, at næsten halvdelen af ikke-hjemmehørende plante- og dyrearter er blevet indført med vilje. Det gælder særligt for havebruget, hvor et stort antal af prydplanter gennem tiden er blevet bragt til landet. Den mest almindelige introduktionsvej for fugle og pattedyr er undslip fra fangenskab.

Spredning af ikke-hjemmehørende dyre- og plantearter kan udgøre et problem for den danske natur og hjemmehørende dyre- og plantearter. Derfor har Naturstyrelsen bedt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning om at gennemføre et projekt, hvor man har undersøgt, hvordan ikke-hjemmehørende arter gennem tiden er blevet indført, og hvordan de har spredt sig.

Rynket rose (Rosa rugosa)

Næsten halvdelen af de undersøgte arter har vist sig at være blevet introduceret med vilje. Det gælder bl.a. rynket rose (Rosa rugosa), der oprindelig er blevet indført via havebruget – og som i dag har spredt sig især langs den jyske vestkyst

Næsten halvdelen af de undersøgte arter har vist sig at være blevet introduceret med vilje. Det gør sig især gældende inden for havebruget, hvor et stort antal af prydplanter er blevet indført.

Undersøgelsen viser, at mange planter bliver introduceret gennem landbrug og havebrug, og at den mest almindelige introduktionsvej for fugle og pattedyr er undslip fra fangenskab. Herudover kan man se, at selv om landbrug mængdemæssigt står for en lige så stor andel af de introducerede arter, som de øvrige kilder til indførelse, er det sjældent, at arterne hér udvikler sig til invasive arter.

Skovbrug og handel med træ står for introduktionen af en række nåletræer og medfølgende leddyr - især insekter. Landskabspleje og international transport fører også ofte til introduktion af planter og leddyr.

Det er forventningen, at resultaterne og metoden i undersøgelsen kan udgøre et godt fundament for beslutninger vedrørende håndtering af invasive arter og disses spredningsveje.    

Resultaterne er samlet i rapporten Pathways for non-native species in Denmark.

Introducerede plante- og dyrearter og deres spredning

Plante- og dyrearter, som har spredt sig uden for deres naturlige udbredelsesområde ved menneskets hjælp, kaldes introducerede eller ikke-hjemmehørende arter. Invasive arter betegner en lille del af de ikke-hjemmehørende arter, og disse kendetegnes ved, at de ved deres spredning og konkurrenceevne er i stand til at skade den hjemmehørende natur og true den biologiske mangfoldighed.

Formålet med projektet ”Pathways for non-native species in Denmark” har været at levere en oversigt og analyse af introduktionsveje for de væsentligste ikke-hjemmehørende arter i Danmark. Det har desuden været formålet, at vurdere de introducerede arters aktuelle og potentielle skadelighed under vore danske forhold.

 

Skrevet af Karen Sejr, ksp@ign.ku.dk, kommunikationsmedarbejder