31. januar 2014

Mere skov gavner klimaet

Grøn omstilling

En undersøgelse, lavet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, viser, at mere skov kan være med til at reducere Danmarks CO2-udslip og dermed bidrage til en grøn omstilling.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning gennemførte i 2013 en undersøgelse for Naturstyrelsen for at vurdere, hvor meget dansk skovbrug ville kunne bidrage til en grøn omstilling mod en biobaseret økonomi.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning gennemførte i 2013 en undersøgelse for Naturstyrelsen for at vurdere, hvor meget dansk skovbrug ville kunne bidrage til en grøn omstilling mod en biobaseret økonomi.

Høsten af træ i de danske skove vil frem mod 2050 kunne øges med mere end 30 % samtidig med, at lagret af kulstof i skovene øges tilsvarende. Høstet træ kan erstatte brug af fossilt kulstof til energi, og kulstof lagres i træprodukter. Sammen med kulstofophobning i skove, kan den samlede kulstoffortrængning dermed øges fra et niveau på mindre end 5 millioner tons CO2 til mere end 10 millioner tons i 2100.

Beregninger fra en undersøgelsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, foretaget for Naturstyrelsen, viser, at andelen af den energi, vi får fra de danske skove i form af brændsel, vil kunne øges fra 2 % i dag til 5 % i 2020. I år 2100 vil andelen kunne være oppe på 13 %. Det kræver dog en målrettet indsats, hvor det samlede skovareal udvides, og at der i højere grad fokuseres på produktion, end det er tilfældet i dag.

Ud over at øge det samlede skovareal viser modelberegningerne desuden, at en satsning på højtproducerende skove, dvs. hurtigt voksende træer og dyrkningssystemer, også vil være et effektivt middel til at reducere CO2-udslippet. Det vil kræve investeringer i både skovdyrkning og skovtræforædling med fokus på tilpasning og produktion.

En særlig udfordring bliver at sikre skovtræernes stabilitet og diversitet som det bærende element i skovens struktur og ramme for det øvrige dyre- og planteliv. Særligt i en fremtid med ændret klima, risiko for nye svampesygdomme og insekter eller skift i konkurrenceforholdet mellem allerede eksisterende skadevoldere og skovtræerne.

Det vil derfor kræve et tæt samspil mellem forskning, udvikling og implementering samt mellem offentlige og private aktører, hvis skovenes bidrag til en grøn omstilling skal realiseres.

Læs hele rapporten 'Muligheder for bæredygtig udvidelse af dansk produceret vedmasse 2010-2100'.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning gennemførte i 2013 en undersøgelse for Naturstyrelsen for at vurdere, hvor meget dansk skovbrug ville kunne bidrage til en grøn omstilling mod en biobaseret økonomi. I arbejdet peges på en række områder, hvor der skønnes at være behov for at udvikle bedre beslutningsgrundlag og -redskaber til praksis. Det drejer sig f.eks. om modeller for skovrejsning, der fremmer produktion, stabilitet og diversitet, valg af fremtidens træarter og kulturmodeller og sammenhæng mellem mere produktorienteret drift på den ene side og miljøhensyn på den anden.