12. september 2014

Syv nye professorer i geologi på IGN

Professorer i geologi

Med udnævnelsen af fem professorer og to adjungerede professorer i geologi bliver de fire forskningsgrupper i Sektion for Geologi på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) alle markant styrket. Sektionen inviterer alle interesserede til at deltage i den fælles tiltrædelsesforelæsning, som holdes den 3. oktober 2014.

Fem af de nye professorer er allerede ansatte i Sektion for Geologi, mens de to adjungerede professorer kommer fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Professor Karsten Høgh Jensen, som leder sektionen, forklarer: “Vi forventer, at de nye professorater vil styrke instituttet og samarbejdet på tværs af GeoCenter Danmark. Det vil medføre en øget fokus på geologi, som vi forventer, vil medføre en stigning i antallet af studerende, som søger uddannelse her, og nye større forskningsaktiviteter.”

Sektion for Geologi afholder fælles tiltrædelsesforelæsning for alle de nye professorer den 3. oktober 2014 kl 13:15-15:15 med efterfølgende reception. Se invitationen for flere detaljer.

De nye professorer holder deres forelæsning i nedenstående rækkefølge:

Lars B. ClemmensenLars B. Clemmensen leder forskergruppen Bassinstudier. Han er cand.scient., ph.d. og dr.scient. fra KU, hvor han har været ansat som lektor siden 1980. Lars Clemmensens primære forskningsområde er sedimentologi, herunder hvordan man kan bruge sedimentære strukturer til at forstå aflejringsprocesser og rekonstruere fortidens miljøer og klimaforhold. Hans primære forskningstemaer inkluderer moderne og fossile klitaflejringer samt kystsystemer. Lars Clemmensen håber på at styrke samarbejdet med geomorfologer og geofysikere for at fremme forståelsen af, hvordan kystsystemer udvikler sig under forskellige klima- og havniveauforhold.

Lars NielsenLars Nielsen er medlem af forskergruppen Geofysik. Han har en ph.d. fra Aarhus Universitet fra 1998 og har været ansat på KU siden. Han har i sit arbejde fokuseret på anvendelsen og udviklingen af geofysiske metoder for at undersøge den faste Jord på forskellige skalaer fra kappen til tæt på overfladen. Lars Nielsens nuværende forskning og planer for fremtiden fokuserer på: 1) at øge forståelsen af samspillet mellem vertikale bevægelser i jorden og ændringer af havniveauet ved hjælp af geofysiske og geologiske undersøgelse af nye og gamle kystaflejringer, og 2) at undersøge og beskrive kalkaflejringer ved hjælp af forskellige geofysiske metoder for at fremme vores forståelse af hvordan kalken kan virke som et reservoir for olie, gas og vand.

Irina ArtemievaIrina Artemieva er også medlem af forskergruppen Geofysik. Hun tog sin ph.d. grad i geofysik ved USSR Academy of Sciences i Moskva, Rusland, hvorefter hun har forsket og undervist i Sverige, Frankrig og USA. Irina Artemieva har været ansat som lektor på KU siden 2005, hvorfra hun blev tildelt dr.scient. graden i 2007, og hun er medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. I sin forskning anvender hun multidisciplinær geofysisk modellering af strukturerne i den øverste kappe og jordskorpen for at belyse den tidslige udvikling af den kontinentale litosfære, der er det op til 400 km tykke kolde, faste og stive yderste lag af jordens indre, og som danner de tektoniske plader. Irina Artemievas fremtidige forskning vil fortsat fokusere på grundlæggende emner såsom varme- og kemisk heterogenitet og udviklingen af både kontinental- og oceanbundsplader og øverste kappe gennem anvendelse af et bredt spektrum af geofysiske og geodynamiske metoder. Denne forskning kan i praksis anvendes i forbindelse med udvinding af diamanter og efterforskning af råolie.

Tod E. WaightTod E. Waight er medlem af forskergruppen Geokemiske, mineralogiske og petrologiske processer. Han tog sin ph.d. på University of Canterbury i New Zealand og har efterfølgende været ansat som postdoc i Australien, Danmark og USA. Tod Waight blev ansat som lektor på KU i 2003. Hans forskning fokuserer på vulkansk petrologi og geokemi, dvs. studiet af mineraler og bjergarter formet af magma. Tod Waight håber i sit professorat at sætte et nyt forskningsprogram i gang for at studere vulkanske bjergarter dannet i nyere og gamle neddykningszoner til en belysning af, hvordan og hvornår Jordens kontinentale skorpe har udviklet sig. Han håber ligeledes på at kunne udvikle et uddannelsesforløb i økonomisk geologi.

Jochen KolbJochen Kolb tiltræder som adjungeret professor i forskergruppen Geokemiske, mineralogiske og petrologiske processer. Jochen Kolb har en ph.d. fra RWTH Aachen University i Tyskland og har været ansat som forskningsprofessor på GEUS siden 2011. I sin forskning anvender han en integreret tilgang til at beskrive jordskorpens flydende systemer. Han kombinerer strukturgeologiske og petrologiske studier til at undersøge samspillet mellem de forskellige processer ved bjergkædedannelse med henblik på at beskrive forskellige mineralsystemer. Med sin udnævnelse til adjungeret professor håber Jochen Kolb at kunne sikre forskning i økonomisk geologi inden for sine interesseområder og generelt at bidrage til undervisningen i økonomisk geologi på KU og i regi af GeoCentret.

Peter K. EngesgaardPeter K. Engesgaard leder forskergruppen Vandressourcer. Han er cand.polyt. og ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet, og har været ansat som lektor på KU siden 2002. Peter Engesgaards primære forskningsområde er hydrogeologi, og mere specifikt anvendelsen af forskellige naturlige og menneskeskabte sporstoffer for at forstå hvordan grundvandet udveksler med vandløb, søer og havet, og hvordan denne interaktion påvirker et oplands hydrologi. Peter Engesgaard håber fremover at styrke sit samarbejde med biologer og geokemikere for at forbedre forståelsen af, hvordan man kan styre og dermed forbedre kvaliteten og økologien af grundvands- og overfladevandssystemer.

Torben SonnenborgTorben Sonnenborg tiltræder som adjungeret professor i forskergruppen Vandressourcer. Han er bygningsingeniør og ph.d. i strømning og stoftransport i opsprækkede strukturer fra Danmarks Tekniske Universitet. Torben Sonnenborg har været ansat som seniorforsker i hydrologi på GEUS siden 2005. Her har han primært fokuseret på effekterne af den geologiske arkitektur på grundvandet og grundvandsbeskyttelse. Han har også fokuseret på modellering af vandressourcer og vurdering af klimaændringers indflydelse på hydrologiske systemer. I sit adjungerede professorat vil Torben Sonneborg fokusere på indflydelsen af og tilpasninger til klimaændringer i forhold til hydrologi og vandressourcer. Dette vil inkludere vurderingen af usikkerheden på forudsigelser fra hydrologiske modeller og prognoser omkring klimaændringer.