28. januar 2015

Dødt ved i skovene

Dødt ved

Døde træer er vigtige levesteder for mange dyr. I arbejdet med at opnå 2020-biodiversitetsmålene om beskyttelse af truede arter har Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning lavet en undersøgelse for Naturstyrelsen om mængden af dødt ved i de danske skove - før, nu og i fremtiden.

Dødt ved

Foto: Simon Skov

Mængden af dødt ved, altså døde træer, træstubbe og grene, er væsentlige for biodiversiteten i den danske natur.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har netop publiceret en rapport om dødt ved i de danske skove. Målet med projektet har været at se på den historiske udvikling i dødt ved og evaluere metoder til opgørelser af samme. Formålet har desuden været at vurdere, hvordan forvaltningen af skovene påvirker omfanget af dødt ved i fremtiden.

Seniorforsker og sektionsleder på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Vivian Kvist Johannsen siger om resultatet:

”Store, gamle træer har tidligere været de vigtigste steder og kilder til dødt ved, da stort set alt andet træ blev brugt til varme og madlavning. De seneste 20 års forvaltning af Statens skovarealer har medført ændringer. Vores analyser viser, at de handlingsplaner og initiativer, der allerede er igangsat, vil have en positiv effekt på mængden af dødt ved i skovene.”

Undersøgelsen giver en bedre forståelse af og et overblik over, hvordan mængden af dødt ved opgøres, og hvordan mængden af dødt ved påvirkes af forskellige biologiske og forvaltningsmæssige forhold. Samtidig er det også blevet klart, hvor der tidligere har været dødt ved i de danske skove og landskaber.

Der er dog stadig behov for at få bedre viden om, hvordan dødt ved forvaltes f.eks. når det gælder udpegning af veterantræer, og når man håndterer stormfald og andre små og store ”forstyrrelser” der påvirker mængden af dødt ved væsentligt.

Læs mere i undersøgelsens tre delrapporter: Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved. / Vivian Kvist Johannsen (ed.) og på Naturstyrelsens hjemmeside: Døde træer vinder terræn

Kontakt: Vivian Kvist Johannsen, Sektionsleder, vkj@ign.ku.dk, mobil: 20300969