29. september 2016

De danske skove fjerner 1,4 millioner ton kuldioxid fra atmosfæren hvert år

SKOVSTATISTIK.

De danske skove har det generelt godt. Skovarealet bliver ved med at vokse, og det betyder bl.a., at der lagres stadigt mere CO2 . Det viser Skovstatistikken for 2015, som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning udarbejder for Miljø- og Fødevareministeriet.

Skovstatistikken giver et overblik over de danske skoves tilstand ud fra data, der er indsamlet i 2011-2015. Her er bl.a. oplysninger om skovenes samlede areal, tilvækst og kulstoflager. Desuden beskrives, hvilke arter skovene indeholder og udviklingen i forhold til bl.a. sundhed, biodiversitet og samfundsøkonomiske forhold.

Skovstatistikken udarbejdes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet for Miljø- og Fødevareministeriet. Den er bygget op omkring seks overordnede pan-europæiske kriterier for bæredygtig skovforvaltning.

Skovarealet stiger

Danmarks skovareal er steget med 15 pct. siden 1990. I 2015 udgjorde skovarealet 625.000 ha. Desuden var der 44.000 ha andet areal med træer. Det betyder, at 15,4 pct. af Danmarks areal i dag er træbevokset.

Løvtræerne dækker 47 pct. af skovarealet, mens nåletræerne står for 49 pct. De sidste pct. udgøres bl.a. af arealer, der midlertidigt ikke er bevoksede. Løvtræernes sundhed er generelt blevet bedre i det seneste årti. Det gælder dog ikke ask, der mange steder er ramt af svampesygdommen asketoptørre.

Skovene har mange forskellige funktioner og opfylder derfor mange behov for samfundet. De byder på oplevelser til hele befolkningen og leverer en lang række produkter, der bidrager til samfundsøkonomien. I skovene produceres der træ til byggeri, møbler og energi og også juletræer og pyntegrønt. Desuden leverer skovene en lang række aktiviteter, som brugerne betaler for – f.eks. leje af jagt, fiske- og ridekort og guidede ture.

Lagrer mere CO2

Stigningen i skovarealet indvirker positivt på lagring af kulstof. Kulstoflagret i skovene var i 2015 på 149 mio. ton kuldioxid. Siden 1990 har skovene øget lageret af kulstof med det, der svarer til at fjerne 36,2 mio. ton kuldioxid fra atmosfæren – 1,4 mio. ton om året.

Stor interesse for skoven

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har leveret data om de danske skove til Miljø- og Fødevareministeriet de sidste 10 år, og interessen for skov har aldrig været større end i dag, både nationalt og globalt. Skovenes evne til at lagre CO2 skaber fornyet fokus på at stoppe skovrydning og fremme skovrejsning og bæredygtig forvaltning af skove. I Danmark er det særligt skovenes rolle som beskytter af biologisk mangfoldighed, der har fået opmærksomhed.