22. december 2016

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning får Nordhavnsvej til at blomstre de næste tre år...

BYNATUR

Hvordan kan blomstrende dækafgrøder bidrage til at øge byens biologiske mangfoldighed og byboernes oplevelse af bynaturen? Det vil forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning undersøge i samarbejde med Københavns Kommune.

Den første strækning er netop sået til med blomstrende urter, som skal holde det normale ’ukrudt’ væk. De sås her i december, for de skal have det koldt før spirring i maj/juni. Foto: Mona Chor Bjørn.

Kan Københavns Kommune skabe en bedre bynatur og samtidig spare penge

Der er i disse år et stigende ønske om, at naturen skal have mere plads i byen. Borgerinitiativer som Blomsterende By viser, at byboerne i stigende grad vil opleve naturens frodighed inde i byen.

Københavns Kommune vil frem mod 2018 tilplante 13.000 m2 langs Nordhavnsvej. Her plantes 370 træer, 600 buske, 550 klatreplanter og 10.000 blomsterløg. Projektet er en del af kommunens strategi Bynatur København, der bl.a. skal understøtte udviklingen af biodiversiteten i hovedstaden.

Bynatur København har fokus på, hvordan kommunen kan sikre biodiversiteten og oplevelsen af frodig bynatur. Projektet undersøger, om det kan opnås samtidig med, at udgifterne ved store anlægsarbejder, som det langs Nordhavnsvej, kan reduceres.

Det er nemlig temmelig dyrt at anlægge så stort et areal og holde det frit for ukrudt, mens man venter på, at buske og træer skal få ordentligt fat.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning bidrager til projektet ved at undersøge brugen af dækafgrøder som alternativ til renholdelse af plantebedene. Instituttet vil opsamle eksisterende viden på området og gennemføre såning af Københavns største blomsterbed i de nyetablerede beplantninger på Nordhavnsvej.

Strategier for brug af dækafgrøder

Det øgede fokus på bynatur og naturoplevelser har givet dækafgrøder en ny og bredere relevans, som ikke er belyst. Projektet tester derfor forskellige dækafgrøders evne til at holde ukrudt væk og undersøger de etablerings- og driftsøkonomiske aspekter. Projektet vil desuden undersøge, hvordan byboerne oplever dækafgrøder som alternativ til den klassiske renholdelse, og se på dækafgrødernes potentiale for at tiltrække insekter. Målet er at få et så bredt grundlag som muligt for at udvikle strategier for brug af dækafgrøder.

Professor Anders Busse Nielsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning står for projektet med deltagelse af ph.d.-studerende Nané Køllgaard Pedersen samt lektor Marian Ørgaard og postdoc Mona Chor Bjørn fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab.

Samarbejde mellem tre parter

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Kommune, landsskabsarkitektfirmaet Schønherr og PartnerLandskab. PartnerLandskab hører organisatorisk under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og er et fagligt netværk, hvor den grønne sektors interessenter udveksler erfaringer og igangsætter udviklingsprojekter. Gennem PartnerLandskab styrkes samarbejdet mellem brancheorganisationer, virksomheder, offentlige forvaltninger og forskermiljøet ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.