30. oktober 2017

Forskere vil forudsige effekten af storme på de danske kyster og lavvandsområder

klima

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har sammen med GEUS og Aarhus Universitet netop modtaget 1.9 mio. kr. fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN til at undersøge effekten af de hyppigere stormfloder langs Danmarks kyster og lavvandsområder. Projektet begynder til november og forventes at være færdigt i løbet af efteråret 2018.

Danmarks kyster er udsatte for oversvømmelse og erosion i forbindelse med højvande og stormfloder på grund af stigende havniveau og ændring i vindforhold. Under disse ekstreme forhold eroderes sand, som føres ud i de lavvandede områder. Dette påvirker både havbundens bundforhold og sedimenttyper og det biotiske miljø herunder en øget vækst og udbredelse af ålegræs.

”Danmarks kyster er de seneste år blevet ramt af flere stormfloder bl.a. i forbindelse med stormen Bodil i december 2013. De ændring af kystlandskabet, herunder erosion, som Bodil skabte er kortlagt flere steder, mens ændringerne i det lavvandede marine miljø kun er kendt i ringe detaljegrad”, forklarer professor Lars B. Clemmensen, der står for projektet. Han fortsætter; 

”Vi vil derfor i det kommende år samle og kombinere den viden der eksistere om storme på tværs af forskningsfelter og aktører for at få bedre at kunne forstå den effekt som storme har på to forskellige typer kyster: barriere/lagunekyst ved Rødsand på Lolland og skræntkyst ved Gilleleje på Nordsjælland”.

Projektet vil også analysere de to kysttypers udvikling under et stigende havniveau og hyppigere oversvømmelser og erosion. Projektet vil samtidig undersøge, hvilken betydningen kystzonens dynamik har for samfundet og dermed bidrage til en forskningsbaseret forvaltning af kystzonen med fokus på bæredygtighed og velfærd.

Den nye viden bliver samlet i en model, så forskerne bedre kan forudsige effekten af storme på lavvandede havområder.

Projektet går i gang den 1. november 2017.

Om bevillingen
VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har bevilget 10,5 mio. til fem projekter om det danske havmiljø, der samler viden, forskere og aktører på tværs og sætter fokus på balancen i havets økosystem. Fonden vil gerne bidrage til et solidt videngrundlag, som udgangspunkt for bedre fokusering af indsatser, der styrker balancen mellem benyttelse og beskyttelse af havets ressourcer.

I foråret 2017 samlede fonden 70 forskere og rådgivere indenfor havmiljø til et workshopforløb for at blive klogere på, hvor og hvordan der er mulighed for at samle dele af den eksisterende viden og lave analyser på tværs af forskningsfelter og interesser i havet. Det kom der en række konkrete ideer til projekter ud af og nu har fonden bevilget 10,5 mio. kr. til fem tværgående projekter, som kan bidrage til at samle brikkerne i det store havpuslespil.