03. oktober 2018

Når regn fordamper fra træernes blade, påvirker det vandbalancen i hele skoven

KLIMA

Mange steder i Danmark er man i gang med at plante skov på tidligere landbrugsjord. De nye skove vil ændre vandbalancen i området, fordi nedbøren bliver opfanget i trækronen, hvorfra det fordamper direkte tilbage til atmosfæren. Derfor forventer forskerne, at skovrejsningen vil medføre ændringer i dannelsen af grundvand. Der vil komme mindre vand til jorden, og mindre grundvand, men det vil være renere.

3D punktsky af Suserup skov på Sjælland. Punktskyen er målt med LiDAR (light Radar) teknikken, der kan måle den præcise placering af overflader og strukturer. På billedet ses tydeligt de enkelte træer i skoven samt det nederste af kronen. Baseret på data fra radarteknologi kan forskerne se vigtige strukturelle egenskaber for større områder end det hidtil har været muligt med manuelle metoder. Det giver forskerne mulighed for at sammenstille skovens strukturelle variation med satellitbilleder

Lektor Jesper Riis Christiansen er i sammen med forskerkollegaer i gang med et nyt projekt i Vestskoven, et større skovområde vest for København, som de kalder INTERCEPTION. Sammen med andre forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) er de færd med at undersøge, hvor meget regn, der opfanges og fordamper fra træerne.

Det er vigtigt for forståelsen af vores fælles vandressourcer, at vi kender konsekvenserne af de ændrede arealanvendelser i Danmark. Men problemstillingen er også relevant andre steder i verden, hvor der i dag sker store ændringer i skovdækket og den måde jorden dyrkes på”, fortæller Jesper Riis Christiansen.

Tidligere forskning har vist, at kronens struktur har stor indflydelse på, hvor meget vand træet kan opfange og nå at fordampe direkte tilbage til atmosfæren inden det indgår i jordens vandkredsløb, som betinger grundvandsdannelsen. Og der er enorm variation i en skov. Forskerne vil derfor måle trækronernes strukturer forskellige steder i Vestskoven og sammenstille dette med målinger af vandet i kronen på forskellige skalaer, både for det enkelte træ, men også for hele skoven. På den måde håber de, at blive bedre til at forstå, hvordan forskellen i trækronernes struktur spiller sammen med skovens vandbalance som helhed. Når de er færdige med målingerne i Vestskoven stilles udstyret op på en typisk dansk mark for at få målinger fra et helt anderledes økosystem, som de kan sammenligne med.

Udfordringen i dag ligger i at forstå, hvordan variationen i trækronerne struktur påvirker fordampningen på den helt store skala. Det næste skridt bliver derfor at relatere vores målinger i Vestskoven med satellitobservationer for på den måde at kunne skalere op til hele landskaber”, forklarer Jesper Riis Christiansen.

Projektets resultater vil i sidste ende kunne hjælpe os med at forbedre de eksisterende modeller til beregning af vandressourcen, da planternes effekt på fordampningen vil blive mere præcist repræsenteret” afslutter Jesper Riis Christiansen.