1. april 2019

Ny bog skal inspirere kirkegårde til fornyelse

NY BOG

Kirkegårdene har mere og mere areal uden gravsteder, og det skaber behov for en ny udformning. Bogen ’Kirkegårde i udvikling’ skal inspirere til at gå i gang med opgaven. Den er udarbejdet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet i dialog med tre interesseforeninger.

Et af bogens eksempler er Veggerby Kirkegård. Her opdeler udviklingsplanen kirkegården i et indre rum ved kirken, der fortsætter som traditionel kirkegård, og et ydre rum, der får mere parkagtig karakter, efterhånden som gravstederne udløber. Om en generation vil takshækken midt i billedet udgøre en naturlig grænse mellem de to rum. Foto: Jan Støvring

Bogen Kirkegårde i udvikling er netop sendt ud til alle menighedsråd. Den skal inspirere til at forny kirkegårdene og sikre, at de fortsat er attraktive som begravelsespladser og grønne anlæg. Det er nødvendigt, fordi de fleste kirkegårde i dag har mere plads, end der er brug for til begravelser.

Forklaringen er først og fremmest, at 8 ud af 10 ønsker at blive kremeret og derfor ikke har brug for store gravsteder. Omkring 8 procent vælger kirkegården helt fra og får i stedet asken spredt over havet. Desuden bor der færre og færre mennesker i mange landsogne. Det udfordrer kirkegårdenes nuværende udformning og kan forringe deres folkelige, kulturhistorisk og arkitektonisk værdi. Derfor er mange i gang med en udviklingsproces – og endnu flere har brug for det.

Eksempler og løsninger til inspiration

Den nye bog skal være en hjælp til at komme i gang. Den præsenterer eksempler på kirkegårde, der er i gang med at gennemføre en udviklingsplan, og løsninger for de ’byggesten’, der indgår i fornyelsen, f.eks. træer, græs og belægninger. Grundlaget er besøg på mere end 30 kirkegårde, samtaler med rådgivende landskabsarkitekter og gennemgang af over 50 udviklingsplaner. ’Kirkegårde i udvikling’ er udarbejdet af forskere og rådgivere på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning i dialog med Landsforeningen af Menighedsråd, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere.

Lokalt engagement i vigtig rolle

Bogen viser blandt andet, at det lokale engagement spiller en stor rolle for, om fornyelsen lykkes. Der, hvor alle har været med i arbejdet, føler både menighedsråd og medarbejdere ejerskab til udviklingsplanen. Den gode proces bidrager til at få løst de relevante problemer og mindsker risikoen for, at planen samler støv i skuffen bagefter.

Kirkegårdene bliver grønnere

Desuden viser bogens eksempler, at udviklingsprocessen ofte fører til grønnere kirkegårde. Græs erstatter typisk perlestensdækkede arealer og giver kirkegården et grønt gulv, der binder spredte elementer sammen til en helhed. Nye træer giver frodighed i den store skala, og stauder tilfører farver og variation over året. Der er dog også udfordringer, især i forhold til at få nye beplantninger godt i gang. Det kræver ekstra tid og nogle gange også ny viden.

Mange nye gravstedstilbud

Udviklingsprocessen skaber i mange tilfælde også en ny overordnet struktur på kirkegården. Flere kirkegårde vælger f.eks. at samle de aktive gravsteder omkring kirken og med tiden lade arealerne udenom få mere parkagtig karakter. Og så benytter alle de undersøgte kirkegårde lejligheden til at etablere nye typer gravsteder, primært urnegravsteder, fordi brugerne efterspørger det. Erfaringen er dog, at det kan tage lidt tid, før de nye tilbud slår an.

Kirkegårde i udvikling kan ses på www.kirkegaardsudvikling.dk