22. december 2020

Skovstatistik 2019 er på gaden

Skov

Skovstatistikken for 2019 er nu tilgængelig på IGN’s hjemmeside. Statistikken indeholder en mængde tal om de danske skove og deres anvendelse.

Statistikken indeholder en mængde tal om de danske skove og deres anvendelse. Foto af forsiden af publikationen.

Blandt de mange tal i 2019 udgaven kan fremhæves, at:

  • Skovene optager i dag 14,7 pct. af Danmarks areal, og skovarealet er siden seneste opgørelse fra 2018 steget fra ca. 627.000 ha til ca. 633.000 ha.
  • Mængden af træ i skovene er steget med ca. 1,5 mio. m3/år, hvilket svarer til, at der er lagret 1,5 mio. tons CO2 ekstra i skoven siden 2018.
  • Alle overvågede træarter har haft en markant forværret sundhed målt på et stigende nåle- og bladtab. Den forværrede sundhed skyldes skift mellem våde og tørre år. Våde år belaster særligt løvtræerne og tørken svækker nåletræerne og gav en kraftig opformering og angreb af sitkalus og barkbiller.
  • Arealet med hjemmehørende træarter i skovene overstiger nu arealet med ikke-hjemmehørende arter. Andelen af hjemmehørende arter har været stigende siden påbegyndelsen af Danmarks Skovstatistik i 2006.
  • I de danske skove er der i gennemsnit registreret 6,3 m3/ha dødt ved. Såvel den samlede som den gennemsnitlige mængde dødt ved har været stigende siden påbegyndelsen af Danmarks Skovstatistik.
  • Af det samlede skovareal er 39 pct. beliggende på arealer med særlige drikkevandsinteresser.
  • Der er let adgang til de danske skove for besøgende, da over halvdelen af skovarealet kan tilgås ad veje, stier eller spor.

Urørt skov

Skovstatistik 2019 har som noget nyt medtaget en oversigt over arealer udlagt til urørt skov i skove forvaltet af Naturstyrelsen og i private skove med tilskud.

  • Oversigten viser, at der er i alt 16.151 ha urørt skov i Naturstyrelsen skove og 2.076 ha privat urørt skov.
  • Oversigten tegner dog ikke det komplette billede af arealer udlagt til urørt skov, da der ikke er medtaget tal for urørt skov hos andre statslige skovejere, da arealet for urørt skov i fredninger ikke er opgjort, ligesom frivillige udlæg til urørt skov, som del af fx certificering, heller ikke er medtaget.

Om Skovstatistik 2019

Skovstatistik 2019 rapporterer resultater fra Danmarks Skovstatistik, som hviler på et stort net af prøveflader, der dækker hele landet. Udgivelsen er bygget op omkring de seks pan-europæiske kriterier og indikatorer for bæredygtig skovforvaltning. Skovstatistik 2019 rapporterer hovedsageligt på baggrund af data indsamlet i den fem-årige periode 2015-2019.

Danmarks Skovstatistik udarbejdes af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet for Miljøstyrelsen.

Publikationen er frit tilgængeligt her på hjemmesiden