5. februar 2021

Behov for en stærkere forbindelse mellem geoinformatik og Bydesign

GEOINFORMATIK

Hans Skov-Petersen er ansat som professor i Geoinformatik på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Han har arbejdet med GIS, CAD og Geodata siden midt-firserne, med fokus på menneskers rumlige adfærd samt på integration af geografiske digitale medier i planlægning og design.

Da Hans Skov-Petersen læste Hortonomi (havebrugsvidenskab) på Landbohøjskolen i 80’erne fandt han hurtigt ud af, at det var geografi – og i særdeleshed digital geografi – der interesserede ham. Men allerede som gymnasieelev, i 1978, lavede han sin første digitale terrænmodel. Hans speciale fra 1989 var baseret på satellitbilleder og digitale markkort. Han var bl.a. med til at udvikling CHIPS systemet, der dengang var et væsentligt element i udviklingen af remote sensing som forskningsfelt ved på Københavns Universitet.

Hans Skov-Petersen
Hans Skov-Petersen er ansat som professor i Geoinformatik
på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

GIS er et medie

GIS og Geoinformatik er en ret ny akademisk disciplin forklarer Hans Skov-Petersen. Den har udviklet sig fra at være en teknisk eller akademisk niche til at blive en videnskabelig disciplin og en integreret del af, hvordan vi planlægger, designer og styrer vores verden. I 2003 skrev han ”GIS vil blive et massemedie for håndtering, analyse og kommunikation af geografisk information”. Dette har, her 8 år senere, vist sig at blive til virkelighed.

Geoinformatik og geodata er i dag til stede - mere eller mindre synligt - overalt i vores dagligdag; i medierne, som web-GIS og som grundlag for planlægning, design og forvaltning. Vi baserer vores håndtering af miljøbelastning, afbødning af klimaændringer, borgerinddragelse og SMART cities (for at nævne nogle få) på geodata bragt til veje via åbne datastandarder, infrastrukturer og tjenester.

Hans Skov-Petersen har altid søgt at bidrage til udviklingen af GIS og geoinformatik i Danmark. Han har bl.a. været bestyrelsesmedlem i Geoforum (den danske 'paraplyorganisation' for GIS og Geodata) i 9 år og har fungeret som redaktør med ansvar for organisationernes tidsskrift (Perspektiv). Han bidrager ofte til begivenheder i sektoren, ikke mindst i forbindelse med branchens årlige ”fætter/kusinefest” - Kortdage, der årligt samler 8-900 deltagere.

Adfærdsgeografi

Hans Skov-Petersens forskning og undervisning omfatter primært analytiske og kommunikative aspekter af geoinformatik. Men hans tematiske fokus er rette mod at registrere, analysere, visualisere og simulere forholdet mellem omgivelserne og menneskers rumlige valg og adfærd og i særdeleshed på mobilitet og navigation.

Han benytter sig af forskellige metoder bl.a. udstyr til tælling af fx fodgængere og cyklister, GNNS (GPS), kamerabaseret tracking og sociale medier, og han har vist, hvordan de fysiske og sociale omgivelser kan bringes i spil i forbindelse med at forstå, beskrive og simulere vores adfærd. Hans forskning omfatter bl.a. tilgængelighed, valg af aktiviteter, destinationer og transportformer samt navigation. I den forbindelse har han undersøgt rekreativ brug af natur og byparker, bæredygtig transport, urban mobilitet (cykling) og byens liv mellem bygningerne.

Ud over dette interesserer Hans Skov-Petersen sig for en række spirende dagsordener i forhold til geoinformatik: For eksempel privatlivets fred, GDPR, SMART cities, datakvalitet og -troværdighed og den temporale dimension af geodata. Han forventer, at kunne bringe disse emner yderligere i spil i instituttets forskning og undervisning – både i forbindelse med anvendte områder som planlægning, landskabsarkitektur og bydesign samt fag og forskningsprojekter direkte fokuseret på teknologiske og kommunikative aspekter af geoinformatik.

Geodesign

På universitetet og i samfundet generelt er der behov for at udvikle en stærkere forbindelse mellem geoinformatik og de kreative og involverende metoder og teorier, der er grundlaget for bydesign og landskabsarkitektur, mener Hans Skov-Petersen.

”Paraply-begrebet Geodesign blive ofte brugt om integrationen af planlægning og design – herunder de involverede teknologer som f.eks. GIS og CAD. Her ser jeg et behov for, at vi integrerer geoinformatik og geodata og de teknologier, der i øjeblikket anvendes i forbindelse med design og arkitektur både konceptuelt, teknisk og praktisk”, uddyber han.

Hans Skov-Petersen oplever, at en lang række nye medier og teknologier står på spring for at blive inddraget. Medier som 3D punktskyer, Augmented og Virtual Realities (AR/VR), Building Information Systems (BIM), Facility Management (FM), agentbaseret simulering af menneskers adfærd/navigation (ABM) og Computer spilteknologi.

”Det er min erfaring, at det ofte er i overgangene mellem forskellige medier – hvad enten der er tale om digital eller analog medier - eller gennem egne oplevelser i felten, at man bliver opmærksom på nye informationer, aspekter og erkendelser. Udviklingen af og forskningen i Geoinformatik bør være sig dette bevist og, så vidt det er meningsfyldt, være bredt funderet på tværs af tilgængelige data, relevante medier og faglige discipliner”, forklarer han.

CV: Hans Skov-Petersen

1989: Master i Hortonomi - speciale Grønne marker set fra rummet
1989 - 1990: GIS-medarbejder ved Fyns Amt
1980 - 1992: Programmør og udvikler ved firmaet CADPoint og GIS-konsulent hos Kampsax International
1992 - 1995: Udstationeret som GIS-ekspert ved DANIDAs Land use planning project i Bhutan
1995 - 2020: Forsker, seniorforsker, underviser, koordinator mm. ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
2002: Ph.d. i Geografi/GIS: 'GIS, accessibility and physical planning'
2012 - i dag: Leder af forskergruppen GIScience/Geodesign
2020: Professor i Geoinformatik