01 Kontrollerbare beskrivelser af planteskoletræer

Involverede partnere
PLR, PKP, DAG, FDK, DPF

Projektforankring Skov & Landskab
Seniorrådgiver Palle Kristoffersen, forsker Oliver Bühler

Projektstatus
Projekt afsluttet sommeren 2010

Solitære Platanus acerifoliaDenne solitære Platanus acerifolia er højst én vækstsæson tidligere blevet plantet som et gadetræ. Med en ret, gennemgående stamme med mange mindre sidegrene er den særligt velegnet som gade/vejtræ. Kronens bundgrene er tynde og der er derved skabt grundlag for en ukompliceret beskæring, herunder løft af kronen i takt med træets vækst. Projektet undersøger og kommer med forslag til nye kvalitetsdefinerende parametre for planteskoletræer til brug ved gader og veje. Foto: Oliver Bühler

Materiale til fri benyttelse mod kildeangivelse

Download Videnbladene 3.19-16: Baggrund for kvalitetsstandard for højstammede træer til byer og veje og 3.19-17: Kvalitetsstandard for højstammede træer til byer og veje, marts 2011

Download artiklen: Standard for højstammede træer, Grønt Miljø 3/2011

Download fagligt notat med forslag til kvalitetsdefinerende parametre.

Grundlag for projekt

Det nuværende plantestandard definerer produktgruppen allétræer i så brede og almene vendinger at en kvalitetsbedømmelse på planteskolen eller ved modtagelsen på en byggeplads alene bygger på en individuelt faglig vurdering. Dette er problematisk i forhold til at rådgivere kan beskrive produktet ”træer” over for bygherrer og at de efterfølgende kan sikre en ensartet høj kvalitet af de leverede partier af træer. Som følge af at der ikke findes tilnærmelsesvis entydige beskrivelser af produktgruppen allétræer er det ikke muligt at definere kriterier for hhv. godkendelse eller kassation af en planteleverance.

Projektets formål

Formålet er at beskrive kvalitetsdefinerende parametre, herunder i hvilken grad disse kan styres i produktionen, skrives og kontrolleres. På grundlag heraf gives et forslag til hvordan allétræer kan beskrives og kontrolleres, med henblik på at kunne beskrive det ideelle træ og træer, der evt. afviger herfra.

Valget af den optimale opbygning skal dels tage udgangspunkt i træernes fortsatte tilpasning som opstammede træer i byen og langs veje samt skal tage udgangspunkt i de produktionsprocesser der foregår i planteskolerne.

Forventet afrapportering

Projektet afrapporteres som en faglig rapport, og efter aftale som artikel og videnblad.

Aktiviteter i projektet

Den 6. oktober 2009 blev der afholdt et ’arbejdsmøde’ på P. Kortegaards Planteskole med deltagelse af repræsentanter for de involverede partnerne samt Palle Kristoffersen. Her blev der set på planteskoles udvalg af træer, samt diskuteret mulige kvalitetsparametre.

Den 19. oktober 2009 har Palle Kristoffersen og Oliver Bühler foretaget målinger og registreringer på et antal træer på Kortegaards Planteskole, med det formål at definere en række almengyldige kvalitetsparametre.

Arbejdet blev konkretiseret til at skille træet ad i 17 mulige enkeltdele og beskrive disse dele i forhold til i alt 7 faktorer.

Den 24. november efterårsmøde i PartnerLandskab hvor beskrivelsesskemaet blev præsenteret og beslutning om at arbejde den vej blev truffet.

Efterfølgende blev skemaet udfyldt og gennemarbejdet og blev grundlag for drøftelse på møde med parterne.

Den 16. marts 2010 afholdtes arbejdsmøde med repræsentanter for parterne hvor kvalitetsdefinerende parametre drøftedes.

Efterfølgende er der udarbejdet forslag til ”Kvalitetsbeskrivelse af højstammede træer til by- og vejformål”.

Den 14. april er dette forslag sendt til partnerne og der gennemføres frem til 28. april individuelle drøftelser med parterne med henblik på udsendelse af færdigt forslag inden forårsmødet den 5. maj.

Forslaget til kvalitetsbeskrivelse, der p.t. er i høring og derfor kan ændres, er i sin nuværende form, er en kombination af målbare parametre af f.eks. stammerethed og opstillede krav til synlige resultater af produktionsprocessen, f.eks. definition af kronegrene som grene der årligt reguleres, og at der alene må foretages regulering af sidegrene ved klip i årsskud.