15: Stauder i offentlige anlæg

Involverede partnere
KPN, Odense Kommune, DPBirkholm

Projektforankring Skov & Landskab
Ph.d. studerende Mona Chor Bjørn 

Projektstatus
Projektet opstartet juni 2012 og afsluttet november 2013

Grundlag for projektet

De seneste år er der kommet fokus på byers grønne rum. I samme periode er der kommet fokus på økonomien i de kommunale driftsbudgetter. Som følge deraf omlægges, udliciteres og forsimples driften. Erfaringer fra udlandet viser at stauder i naturprægede plantesamfund der driftes ekstensivt er bæredygtige og attraktive alternativer til græs i offentlige anlæg. Brug af stauder i offentlige anlæg vil desuden støtte op om generelle initiativer på at skabe større diversitet i byens flora, fauna og oplevelser for byens borgere. 

Projektets formål

Projektets formål er at udrede eksisterende viden om design, etablering, og drift at dynamiske eller ekstensive attraktive staudeplantninger. Der kan trækkes på praktiske erfaringer i de danske kommuner og udlandet. Projektet vil forsøge at skabe en fælles platform for deling af viden og erfaringer i en dansk kontekst. 

På første projektmøde besluttede projektgruppen at arbejde med følgende problemstilling:

Hvordan kan traditionelle staudeplantninger gøres rentable gennem ekstensiv drift men forblive stedsmæssigt attraktive over tid. 

Indsats områderne i projektet er:

  • Artsvalg
  • Plantetæthed, plantestørrelse og artsrigdom
  • Etablering/jordbund/dækkemateriale
  • Vedligeholdelses strategi
  • Uddannelse af gartnerstab/kvalitetsbeskrivelse

Metode

Hensigten med projektet var at indsamle og formidle danske erfaringer med anlæg og drift af stauder i offentlige anlæg. Det har dog vist sig svært at få etableret kontakten til potentielle kommuner. Projektet er derfor blevet koncentreret til at omfatte indhentning af udenlandskeerfaringer, primært fra Tyskland og uddrage betydningen for det videre arbejde med stauder i det offentlige rum i Danmark.   

Vedr. udenlandske erfaringer, vil der blive fokuseret på tyske erfaringer pga. omfattende dokumentation fra universiteter, planteskoler, landskabsarkitekter og anlægsgartner). Herunder erfaringer med staude blandinger/plantninger udviklet af ”Arbeitskreis Pflanzen Vervendung ”. Desuden inddrages evt. erfaringer fra 

  • Outdolf staude anlæg f.eks. Enköping, Chicago, NY
  • Sävsjö v Stefan Lagerqvist
  • England f.eks. Naturalistic herbaceous vegetation v J. Hitchmough
  • Holland/Frankrig

Forventet afrapportering

Projektets resultater afrapporteres som et til to Videnblade der formidler den indsamlede viden.

Afholdte aktiviteter

18. juni 2012: Første projektmøde afholdt med deltagelse af Casper Vett (Odense Kommune) Flemming Kruse (KPN) og Bendt Leonhard (Danske Planteskoler). Projektets fokus og tidsplan fastlagt. Download mødenotat fra mødet i højre spalte her på siden.

På PartnerLandskab-mødet d. 6. juni 2013 præsenterede Mona Chor projektet. Download præsentationen. 

Kommende aktiviteter

Mona er pt. ved at afsluttede projektet ved at udarbejde et-to Videnblade indenfor emnet.