Forebyggelse

En tidlig analyse af de eksisterende forhold, sammenholdt med byggeprogrammets krav, kan forebygge nogle problemer, ændre byggeproces og -periode, samt styre forventninger til fremtidig vækst.

Både bygherre, rådgiver og udførende har mulighed for at forebygge problemer med utilsigtet komprimering i alle faser i et projektforløb.

I programfasen kan man foretage en vurdering af hvorvidt eksisterende beplantning kan bevares under hensyn til evt. terrænændringer? Hvilke jordprofiler kan man forudse bevares intakt? I hvilket omfang er det tilstedeværende vækstlag brugbart til plantninger?, herunder overvejelser om beplantning plantes i råjord. Kan der forventes forurenet jord? Skal jorden danne vækstlag på dæk, i kummer eller græsbede? Man kan desuden tage stilling til hvorledes arealet forventes opdelt i hhv. byggezone, arbejdszone og beskyttelseszone. Se nedenfor.

I forslag- og projektfasen vil det være muligt at få foretaget jordbundsanalyser med henblik på at få kortlagt jordens struktur og næringsforhold som grundlag for beslutninger. Realitetsvurdering i forhold til tidsplan for anlægsprojektet og relation til evt. andre entreprisers samtidige arbejde.

Ved tilsynet med anlægsarbejdet vil der være fokus på at færdsel på byggearealet, terrænregulering, samt at evt. afrømning af muld sker under egnede forhold.

I 1992-94 udarbejdede en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra Danske Landskabsarkitekter, Danske Anlægsgartnere og Dansk Planteskoleejerforening, et forslag til opdatering og udbygning af dels Plant & Plej (1975), dels Generel Vejledning i Plantning (1981). Arbejdsgruppens anbefalinger er gengivet i Grønt Miljø 7/94. Download forslag til kontrolplan for landskabsarkitekten som den er gengivet i Grønt Miljø 7/94.

Zoneinddeling af byggepladsen

Opdeling af byggearealet i forskellige zoner muliggør en nuanceret efterbehandling af forskellige strukturskader. Erfaringsblad 99 02 15 /BYGERFA.Kilder:

Holgersen S. (1994): Artikel i Grønt Miljø 7/94, s. 23-36. Forlaget Grønt Miljø.

Randrup (1999): Vækstjord på byggegrunde – Indretning af beskyttelseszoner.

Erfaringsblad 99 02 15, BYG-ERFA

Kristoffersen, P (1996): Deponering af muld. Videnblad 4.1-1, Park- og Landskabsserien, Skov & Landskab.