SkovNitrat

SkovNitrat er en beregningsmodel i et Excelark. Modellen kan beregne et estimat for nitratudvaskning fra skovarealer ud fra viden om skovtype, placering i forhold til husdyrbrug, andelen af skovkant mv.

Beregningsmodellen

Modellen er baseret på tilgængelige geografiske temaer og kan integreres i GIS. Download beregningsmodellen.

Rapport

Per Gundersen har skrevet en rapport om nitratudvaskning med titlen: "Nitratudvaskning fra skovarealer - model til risikovurdering (SkovNitrat)" (pdf).

Nitratudvaskningen fra skove er generet lavere end fra landbrugsarealer, fordi der ikke gødes i skovene. Men øget luftforurening med kvælstof bl.a. fra landbruget medfører øget nitratudvaskning fra skove. De højeste udvask­ninger forekommer i småskove og i skovkanter ved husdyrbrug.

Rapporten beskriver de vigtigste forhold og processer, der er afgørende for mængden at nitratudvaskning fra skov: kvælstofdeposition, kvælstofoptag i træerne og akkumulering af kvælstof i jorden samt vandkredsløbet i skov. Rapporten sammenfatter også viden om nitratudvaskning fra juletræer og pyntegrønt. For at kunne vurdere nitrat­udvaskningen fra skov­ i drikkevandsområder er der udviklet en simpel bereg­nings­model (SkovNitrat). Rapporten beskriver og dokumenterer modellen.