Tids- og aktivitetstabel for bachelorvirksomhedsprojekt

Tidstabellen illustrerer forløbet frem til og med virksomhedsopholdet i foråret 2018.

Hvis du ønsker information om forløbet forår 2018 kontakt venligst en bachelorkoordinator.

Tidspunkt Aktivitet
September 2018 Informationsmøde for studerende om studieåret, herunder bachelorprojekt og bachelorvirksomhedsprojekt.

September 2018

I september kontaktes de bachelorværter som var vært for en studerende i foråret 2017, samt andre som vi formoder kunne være interesseret i at være bachelorvært. I slutningen af september/starten af oktober, forventer vi at have en samlet værtsliste, der præsenteres for de studerende.

Oktober 2018

Ansøgningsrunde. Nogle værter ønsker at modtage kortfattede ansøgninger før de vælger studerende, som de ønsker at se til en samtale. Andre stiller en plads til rådighed til fordeling blandt de studerende.

November/december 2018

Den endelig fordeling af bachelorpladser skal være færdig primo december. Det kræver en del tid at få ønsker fra de studerende og fra værterne til at matche. Der kan derfor være bachelorpladser der ikke er helt på plads før i januar måned. I begyndelsen af december måned kan bachelorkoordinatorerne oplyse, hvilke bacheloraftaler, der på dette tidspunkt er indgået.

December 2018

Hver studerende får tildelt en vejleder på baggrund af en synopsis udarbejdet af den studerende.

Januar 2019

Møde med vært og vejleder om projektet. Når den studerende og bachelorværten er blevet enige om samarbejdet, inddrages vejlederen og alle tre parter afholder et møde hos værten. Det faglige sigte med projektet diskuteres og om muligt beses opgaveområdet sammen. Efter mødet vil den studerende og vejlederen i samarbejde udfylde og underskrive en kontrakt om bachelorprojektet.

5. februar – 15. juni 2019

Virksomhedsophold. Under virksomhedsopholdet veksler den studerende mellem at arbejde på bachelorprojektet halvdelen af tiden og på øvrige opgaver hos bachelorværten den anden halvdel. I slutningen af februar måned afholdes et metode seminar. Derudover skal der sættes tid af til vejledermøder, midtvejsseminar og eksamen, samt den nødvendige tid til forberedelse af eksamen. 

3. april- 6. april 2019

Midtvejsseminar. På midtvejsseminaret præsenterer den studerende bachelorprojektet, der kommenteres og diskuteres med vejlederen og en medstuderende, der fungerer som opponent. Her drøftes uklarheder og arbejdsmetoder, og der lægges en plan for hvordan bachelorprojektet gøres færdigt. Bachelorværten er velkommen til at deltage.

31. maj 2019

Bachelorprojektet afleveres. Herefter er der ca. to uger frem til eksamen, hvor den studerende afslutter igangværende opgaver hos bachelorværten, og forbereder sig til eksamen. Værten og den studerende aftaler, hvordan de sidste uger organiseres, herunder hvordan virksomhedsopholdet afsluttes på god og ordentlig vis. 

11. juni 2019

Virksomhedsprojektet afleveres.

18.-29. juni 2019

Bachelorprojekteksamen. Eksamen varer ca. en time, hvor den studerende præsenterer projektet og en procesbeskrivelse. Ekstern censor og vejleder stiller spørgsmål, kommenterer og lægger op til en diskussion, hvorefter de voterer. 


Der bliver afholdt et virksomhedsprojektseminar som eksamen for virksomhedsprojektet. Seminaret foregår i grupper hvor de studerende har mulighed for at drøfte deres erfaringer fra forskellige virksomheder.