Generelle vilkår for værtskabet

De væsentligste elementer i bachelorvirksomhedsprojektet er bekrevet her på siden. Du er godt forberedt til værtsrollen, når du har sat dig ind i de generelle vilkår.
Lundtoftegade - Jannik Roselind - 2011
 

Formål

Uddannelsen har to formål med bachelorvirksomhedsprojektet. Det er dels at, den studerende hhv. bliver bekendt med arbejdsgangen i landskabsarkitekternes faglige arbejde og dels at den studerende kan perspektivere studiepraktikken i det videre studieforløb.

Som bachelorvært kan virksomheden holde sig ajour med undervisningsmiljøet på landskabsarkitekturuddannelsen og fastholde interessen fra de kommende landskabsarkitekter.

Kontaktperson og forventninger

Inden bachelorvirksomhedsprojektet starter, skal bachelorværten udpege en medarbejder på arbejdsstedet, der er kontaktperson og sparringspartner for den studerende.

Værten og den studerende afstemmer herefter forventningerne til opholdet. Det kan f.eks. være i form af aftaler om hvor og hvornår, den studerende skal være til stede hos værten, herunder mødetidspunkter, ferie m.m. Det kan også være hvordan den studerende får plads til studiearbejdet og tid til, at deltage i øvrige opgaver hos bachelorværten.

Værten skal også stille en pc til rådighed for den studerende.

Kontrakt

Når forventninger m.m. er afstemt skal den studerende og vejlederen i samarbejde udfylde og underskrive en kontrakt om projektet.

Vejledling af den studerende

Den studerende modtager den primære vejledning af sin vejleder på SCIENCE, men det forudsættes, at værten følger med i den studerendes projekt. Bachelorværten opfordres til i det omfang tiden tillader det, at hjælpe den studerende videre i arbejdet med bachelorprojektet og at stille krav til kvaliteten af det færdige projekt.

Virksomhedsophold

Når I er blevet enige om samarbejdet, inddrages vejlederen, og alle tre parter afholder et møde hos værten. Det faglige sigte med projektet diskuteres og om muligt beses opgaveområdet sammen.

Virksomhedsopholdet starter i begyndelsen af februar og varer til begyndelsen af juni. Den studerende og bachelorværten aftaler i fællesskab, hvordan arbejdet med bachelorprojektet og de øvrige arbejdsopgaver skal gennemføres.

Integration med virksomhedens dagligdag

Det er vores erfaring, at den studerende får det bedste forløb, når emnet for bachelorprojektet er forankret i aktuelle projekter hos værten, eller relaterer sig til tilbagevendende faglige problemstillinger, som I møder.

Det velforankrede projekt kan f.eks. skabes ved at lade den studerende være løst tilknyttet en projektgruppe hos værten, og løse de forskellige opgaver tilknyttet gruppen. Alternativt kan den studerende udarbejde en tematisk undersøgelse af et fagligt emne, der har værtens interesse.

Arbejder den studerende som del af en projektgruppe med et konkret projekt, skal hun/han lave en selvstændig bearbejdning af et tema eller en detaljeret bearbejdning af en delopgave, som hun eller han har bidraget til at løse.

Den studerende kan også vælge at bruge sin sparring og diskussioner med kolleger på værtstedet til at lave et eget selvstændigt projekt. Det kan f.eks. bestå af et dispositionsforslag til en given lokalitet - som oftest med udgangspunkt i et eksisterende program.

Bachelorprojekt og virksomhedsprojekt

Bachelorprojektet kan bestå af et skriftligt eller et illustrativt materiale. Ofte er der tale om en kombination. Uanset hvilket type projekt den studerende laver, skal hun eller han redegøre for valg af metode og angive kilder. Der er ikke formelle krav til, hvor meget det må eller skal fylde.

Bachelorprojektet skal indeholde:

  • Dansk og engelsk titel og et resumé
  • Projektets sprog kan være dansk eller engelsk efter aftale med vejlederen. Er den studerende norsk- eller svensktalende, kan projektet skrives på hhv. norsk eller svensk
  • Projektformål (problemformulering eller program), redegørelse for metode, samt kildeliste
  • Projektet kan bestå af en rapport eller plancher.

Derudover skal den studerende aflevere et virksomhedsprojekt, som beskriver opholdet på værtsstedet. Virksomhedsprojektet skal indeholde 4-7 projekter eller opgaver, som præsenteres med planer, snit, illustrationer og lignende, samt resumé, refleksioner og udpegning af eget bidrag til projekterne/opgaverne. Virksomhedsprojektet må maksimalt fylde 20 A4 sider, hvoraf den samlede tekstmængde skal være ca. 5-10 A4 sider.

Midtvejsseminar

Den studerende skal præsentere sit arbejde med bachelorprojektet for sin vejleder på et midtvejsseminar i april. Som vært kan I vælge at deltage i seminaret. Midtvejsseminaret har karakter af gensidig orientering, hvor uklarheder og arbejdsmetoder drøftes, og der tages stilling til, hvordan projektet gøres færdigt.

Virksomhedsopholdet slutter

Den studerende skal aflevere sit bachelorprojekt i starten af juni og virksomhedsprojekt lidt senere. Herefter er der ca. to uger til eksamensperioden, hvor den studerende kan afslutte andre igangværende opgaver hos værten og forberede sig til eksamen. Værten og den studerende aftaler, hvordan de sidste uger af opholdet afsluttes.

Eksamen af bachelorprojekt er offentlig og værten er derfor velkommen. Vi anbefaler dog, at aftale det med den studerende, hvis I ønsker at overvære eksamen. Der bliver afholdt et virksomhedsprojektseminar som eksamen for virksomhedsprojektet. Seminaret foregår i grupper hvor de studerende har mulighed for at drøfte deres erfaringer fra forskellige virksomheder.

Kontakt med IGN under bacheloropholdet

Kontakten går hovedsagligt gennem den studerende. Du kan imidlertid altid kontakte bachelorkoordinatorerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte forhold omkring bachelorvirksomhedsprojektet.