Kvalitet i uddannelsen – Københavns Universitet

Skov- og naturtekniker > Kvalitet i uddannelsen

Om kvalitet i uddannelsen

Aktuelle uddannelser, uddannelsesmål, fagudbud og læseplaner

Skovskolen er en afdeling under Københavns Universitet. Skolens EUD afdeling uddanner alene Skov- og naturteknikere samt de AMU-uddannelser, der er i Fælles kompetencebeskrivelse omhandlende skovkompetencer.  

Værdigrundlag samt pædagogisk udgangspunkt og praksis

Skolens overordnede formål er, at uddanne fagligt dygtige skov- og naturteknikere, som kan indgå i en branche der kræver en vis ”robusthed”. Derfor tager vores pædagogiske grundlag udgangspunkt i en arbejdskultur, hvori eleven opnår, ikke kun faglige kvalifikationer, men også personlige kvalifikationer og kompetencer.

”Som Skov- og naturteknikerelev på Skovskolen får du ikke en uddannelse
– du tager en uddannelse.”

”Som underviser på Skovskolen er du en positiv rollemodel der viser vejen for vores elever.” 

Skov- og naturteknikeruddannelsen er en praktisk orienteret erhvervsuddannelse.

Derfor er det den praktiske opgaveløsning, der er i centrum. Det er den, der er udgangspunktet for indlæring af de teoretiske krav, der er i uddannelsen. De praktiske opgaver findes kun i naturen. Derfor er det primære læringsrum ”uderummet” dvs. skov, naturområder og andre faglige lokaliteter som bynære grønne miljøer. 

Det er skolens erfaring, at der ikke kun er én metode til at tilrettelægge undervisningen. Udgangspunktet er, at faglærerne tidligt opnår kendskab til den enkelte elevs forudsætninger, ressourcer og motivation. Det sker for at vejlede og udfordre den enkelte elev, men også for at kunne sammensætte grupper, så eleverne kan styrke hinanden i tilegnelse af de faglige mål. Faglærerne bruger aktivt elevernes gensidige læring under de praktiske øvelser og den teoretiske læring f.eks. ved, at eleverne foretager kvalitetskontrol af de udførte opgaver.

Grundsten i alle vores undervisningsforløb:

  • Underviseren strukturerer det enkelte undervisningsforløb, så der sker en optimal og kontinuerlig indlæring, med særlig fokus på praktisk opgaveløsning.
  • Underviseren inddrager eleverne i fagets tilrettelæggelse og mål ved undervisningsstart og sikrer forventningsafstemning.
  • Underviseren støtter og motiverer den enkelte elev til at blive så dygtig som muligt.
  • Underviseren giver hurtig og tydelig feedback i den enkelte undervisningssituation.
  • Underviseren indgår i en mundtlig evaluering med eleverne, efter endt undervisningsforløb.

Elever, der kan godskrives for et fag pga. af forudgående undervisning på niveauet, fx i matematik og engelsk, vil blive bedt om at tilegne sig fagets elementer i en brancherettet sammenhæng.

Elever skal således være i stand til at anvende deres matematikkundskaber til at løse praktiske opgaver i tilknytning til skov- og natur – for eksempel beplantning, areal- og rumfangsangivelser, samt fagbegreber på engelsk.

Særlige interne forløb vil derfor blive tilrettelagt for elever med standardgodskrivning i et fag for at sikre opfyldelse af alle mål i fagene. Løsning af matematiske opgaver kan således indgå i faget Skovdrift for elever med godskrivning i matematik for at sikre, at eleverne kan anvende deres matematik til løsning af brancheopgaver.

Skolen bruger Elevplan til at formidle og dokumentere elevernes undervisningsaktiviteter. Timeskemaet for de enkelte skoleperioder fremgår af Elevplan, ligesom den personlig uddannelsesplan, karakter og fremmøde, evt. aftaler mv. dokumenteres her.

Kvalitetsdokumenter og beskrivelser

Beskrivelse af kvalitetsarbejdet på Skovskolen

Handlingsplaner

Elevtrivsel

Opfølgningsplaner 

Lokal undervisningsplan 

Skolens lokale undervisningsplan findes på elevplan.

Nøgletal og løbende informationsindsamling

Praktikcenter

Forretningsmodel og forretningsplan for Skovskolens praktikcenter

Vedtægter Skovskolen specifikt

Der henvises til vedtægter og bestyrelse af Center for Skov og landskab, der endvidere er forankret i Københavns Universitets bestyrelse. 

Link: www.sl.ku.dk/om/

Bestyrelsesreferater for Skovskolen specifikt

Der henvises til bestyrelsen Center for skov og landskab

Link: www.sl.ku.dk/om/

Bestyrelses­medlemmer

Der henvises til Center for skov og landskab

Link: www.sl.ku.dk/om/

Undervisningsmiljøvurdering

Skovskolen benytter elevtrivselsundersøgelsen som grundlag for undervisningsmiljøvurderingen.

Elevinddragelse

Skovskolen har tradition for et tæt og åbent miljø imellem elever og skole. Eleverne har ved afslutning af alle skoleophold mulighed for at afgive en skriftlig og mundtlig evaluering.