Spørgsmål til uddannelsen – Københavns Universitet

Skov- og naturtekniker > Spørgsmål til uddannelsen

Spørgsmål til uddannelsen som skov- og naturtekniker

På Skovskolen får vi mange spørgsmål om skov- og naturteknikeruddannelsen. Her er svaret på de spørgsmål, vi oftest får.

Hvad skal jeg lære på uddannelsen til skov- og naturtekniker? 

På uddannelsen lærer du f.eks. at:

 • at plante træer og buske
 • sætte hegn og pleje nyplantninger og bevoksninger
 • udføre kemisk og ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse
 • betjene og vedligeholde motorsav og kratrydder
 • fælde og beskære træer
 • træklatring
 • vedligeholde veje
 • pleje vandløb, søer, enge og overdrev
 • klippe pyntegrønt
 • producere juletræer
 • køre med og vedligeholde traktor og skovmaskiner til bl.a. jordbearbejdning, skovning af træer og transport af skovet træ
 • vedligeholde bygninger
 • etablere og vedligeholde faciliteter mm. til friluftsbrug fx naturlegepladser, vejbomme, blokhushytter, borde og bænke
 • formidle naturen til andre

Du skal også tage motorsavscertifikat. Arbejdsopgaverne er typisk ret selvstændige og foregår oftest sammen med én eller flere kolleger. Du kommer til at planlægge din egen dag, løse dine opgaver fagligt korrekt. Du skal selv tage initiativ til at løse problemerne i hverdagen.

Hvor kan jeg få ARBEJDE som skov- og naturtekniker?

 • Du kan få arbejde i de private skove, som for en stor del ejes af godserne. De driver ofte land- og skovbrug sammen, og de har en større eller mindre produktion af pyntegrønt og juletræer. Hedeselskabet ejer plantager og passer også skov for andre, ligesom de udfører pleje-, plante- og anlægsopgaver, fx læhegn og produktion af juletræer og pyntegrønt. Ejere af lystskove og mindre skove er ofte medlem af en af landets skovdyrkerforeninger, som også udfører pleje-, plante- og anlægsopgaver. Nogle skov- og naturteknikere arbejder som maskinførere. Skov- og naturteknikere arbejder også på savværkernes råtræpladser og i selve savværket.
 • I statsskoven drives skoven både med henblik på  produktion, på at vi alle bruger den i fritiden til gåture og forskellige former for sport, og på at der skal være plads til en stor mangfoldighed af dyr og planter. 
 • Mange kommuner ejer selv skov, og her kan du komme til at arbejde med både skovdrift og pleje af kommunens grønne og rekreative områder. De tager sig af en stor del af naturplejeopgaverne i det åbne land med bl.a. græsning, høslæt og rydning af træ- og buskopvækst, og vedligeholdelse af alle de større vandløb.
 • Som skov- og naturtekniker kan du også blive selvstændig og arbejde som entreprenør for fx Hedeselskabet, Skovdyrkerforeningerne eller kommuner.
 • naturcentre og naturskoler kan du arbejde med praktisk formidling af natur.

Hvad er SPECIELT ved uddannelsen?

Du skal have interesse for at arbejde med naturen i skoven og det åbne land. Du skal også kunne lide at arbejde udendørs hele året. Du skal være praktisk anlagt, du skal kunne arbejde selvstændigt og kunne tage et ansvar.

Du skal om nødvendigt være frisk til at flytte hen til din praktikplads. Du skal erhverve førerbevis til minimum traktor, inden du starter på hovedforløbet. Tidligere var det fysisk hårdt at arbejde i skoven. I dag kræver det kun et almindeligt sundt helbred at arbejde som skov- og naturtekniker.

Du får SU på grundforløb 1, hvis du er over 18 år og løn under resten af uddannelsen, også når du er på skole. Du får skolepraktikydelse, hvis du i en periode er i skolepraktik. Når du er på skoleophold, får du dækket transportudgifter svarende til billigste offentlige transport til og fra Skovskolen.

Hvis jeg vil NOGET ANDET efter nogle år?

Du kan som skov- og naturtekniker videreuddanne dig inden for området som skov- og landskabsingeniør (på Skovskolen i Nødebo) og videre til skovbrugskandidat (København). Uddannelsen skov- og naturtekniker kvalificerer desuden til optagelse på jordbrugsteknologuddannelsen.

Kan jeg få en PRAKTIKplads? 

Hvis du er mobil inden for hele skov- og landskabsområdet i Danmark og det nære udland fx Sydsverige, har du gode muligheder for at få en praktikplads. Under praktikken kan du normalt klare dig uden egen bil, men på flere skovdistrikter er det en fordel med egen bil.

Er det en uddannelse for PIGER?

Ja! Der er i øjeblikket ca. 10 % piger på uddannelsen.

Kan jeg SPECIALISERE mig?

Ja! Det gør du ved at vælge et af de 4 specialer: Skov- og naturplejer, Arborist, Skovbrugsmaskinfører eller, Biotop- og vildtplejer.

Kan jeg BYGGE VIDERE på min uddannelse?

Ja! Den er en del af et sammenhængende uddannelsesforløb som via skov- og landskabsingeniør kan føre til skovbrugskandidat.

Hvordan er det med TEORI og PRAKTIK?

Vi gør meget ud af at gennemføre uddannelsen praktisk med den tilhørende teori og ikke omvendt.

Kræves der en god FYSIK?

Ja, det gør det, for der er fysisk arbejde. Du kan ikke have skader eller lidelser, der kan hindre dig i fuld fysisk udfoldelse.

Hvad er de TYPISKE jobs? 

Det er som skovarbejder, selvstændig entreprenør, maskinfører og park- og anlægsmedarbejder.

Hvad er JOBCHANCERNE?

Det faglige udvalg for uddannelsen vurderer , at der også fremtidigt vil være behov for faglært arbejdskraft. Udviklingen i virksomhedstyper og nyuddannedes beskæftigelse viser, at flere må starte op som selvstændige entreprenører.

Ca. 1/3 er inden for det skov, natur- og træpleje
Ca. 1/3 er inden for de tilstødende grønne områder
Ca. 1/3 laver alt muligt: Skovbørnehaver, undervisere, studerende osv.

Kan jeg komme i praktik i UDLANDET?

Ja. En del af vores elever har mindst ét praktikophold i udlandet, fortrinsvis i Sverige, Tyskland, Skotland, England og Irland, men også i Finland Norge og Island. Du kan først komme i praktik i udlandet efter du har bestået grundforløbet.

Skal jeg være SKOVHUGGER?

Det du bliver er snarere en skov og naturarbejder. Det er for dig, der vil bruge motorsav og fælde store træer og samtidigt vil have en bred viden og praktisk kunnen om arbejdet i skoven og det åbne land, f.eks.:

 • Fra plantning af bevoksninger af små nye træer til opskæring af det skovede træ på savværket mange år senere.
 • Fra pleje af værdifulde naturområder som enge, overdrev, vandhuller, vandløb og skov til pleje af grønne områder i byernes grønne områder og parker.
 • Arbejde med vækst og pasning af juletræer og pyntegrønt.