Eksempel: Udviklingsplaner for kirkegårde • www.kirkegaardsudvikling.dk • Januar 2016

Varde Provsti – et tilbud til alle sogne

  • Varde Provsti, i alt 23 sogne
  • Fælles projekt om udviklingsplaner fra 2012
  • Antal udarbejdede planer (2015): ca. 13
  • Eksempel: Horne Kirkegård. Udviklingsplan udarbejdet februar 2015 af Anne-Marie Møller, Møller & Fauerskov Landskabsarkitekter

Varde provstiudvalg og menighedsrådene i provstiet har i samarbejde afsat midler til at få udarbejdet udviklingsplaner for de enkelte kirkegårde. Siden begyndelsen af 2012 har puljen ydet fuld dækning af udgifterne til udarbejdelse af planer. Stort set alle de 23 sogne har ønsket en udviklingsplan. 

Processen

Processen startede med et møde i provstiet med landsskabsarkitekten, der efterfølgende fik en prioriteret liste at arbejde efter. Sognene blev prioriteret efter et kvalificeret skøn, sådan at arbejdet begyndte med de kirkegårde, der havde det største behov og var interesserede.

Dernæst blev der indhentet tilbud fra flere landinspektører, hvoraf den billigste har opmålt de eksisterende forhold på de udvalgte kirkegårde. Når kortgrundlaget var på plads, startede landskabsarkitekten arbejdet. Det omfattede typisk flere besøg og møder med det enkelte menighedsråd, før der var bred enighed om, at planen var på plads. 

Det er den samme landskabsarkitekt, der udarbejder alle planer. Foreløbig er det blevet til tre-fire færdige udviklingsplaner årligt siden 2012. 

Erfaringer deles

Siden det koordinerede arbejde i provstiet startede, er der blevet afholdt et par fællesmøder for alle kirkeværger, gravere, og menighedsråd. På møderne er nye udviklingsplaner blevet vist frem og deltagerne har delt deres erfaringer med udarbejdelsen. Det har virket inspirerende for dem, der endnu ikke har fået en udviklingsplan.

Horne Kirkegård

Horne er en af de kirkegårde, der er igennem processen og nu har en udviklingsplan at arbejde efter. Afsættet var, at der jævnt fordelt på hele kirkegården findes ca. 40 pct. ledige kistegravsteder. Vurderingen af de fremtidige behov konkluderer, at der i fremtiden vil være behov for mindre end halvdelen af de nuværende kistegravsteder og ca. det samme antal urnegravpladser, som i dag er udlagt. De ledige gravsteder fremstår med perlesten og sparsom beplantning, der er giver meget arbejde i driften. Udviklingsplanen var desuden en kærkommen mulighed for at få styr på flere andre elementer på kirkegården.

Planen tager bl.a. fat i at styrke kirkegårdens afgrænsning, der i dag er lidt usammenhængende. Desuden omlægges store dele af de nuværende stier og andre områder med perlesten til græs med spredte træer.  En senere kirkegårdsudvidelse får ny struktur og afgrænses mod den ældre del, så karakteren af de enkelte dele styrkes.

Planen skaber bevidsthed om små og store udfordringer og gør det muligt i dagligdagen at arbejde mod et langsigtet mål. Menighedsrådet kan selv prioritere gennemførelsen af planen, efterhånden som mulighederne opstår. Det foreslås at gennemgå og evt. revidere planen hvert 10. år.

Horne Kirkegård har fået en udviklingsplan som led i det fælles projekt i Varde Provsti. En pulje betaler udarbejdelsen af planerne, som foregår i prioriteret rækkefølge. Planen er udarbejdet af Møller & Fauerskov Landskabsarkitekter

Få mere at vide

Resumé af Udviklingsplan for Horne Kirkegård
Jette Enemark, formand for Horne Sogns menighedsråd, pkenemark@gmail.com, tlf. 5098 0768