Faktaside:Udviklingsplaner for kirkegårde • www.kirkegaardsudvikling.dk • Januar 2016

Om deltagerne i processen

Inden man starter processen med at udarbejde en udviklingsplan, er det vigtigt at kende deltagernes rolle. Desuden er det vigtigt at forstå og respektere, hvilke beslutningskompetencer de enkelte deltagere har. Det er som regel menighedsrådet, som tager initiativ til udviklingsplanen, eventuelt i samarbejde med graveren/kirkegårdslederen. Men processen inddrager mange flere. Det kan dreje sig om at bidrage med viden, ønsker eller kompetencer, men det er også afgørende at sikre forankringen af udviklingsplanen. 

Menighedsrådet

Menighedsrådet har den formelle beslutningskompetence, både i forhold til at igangsætte arbejdet, stille de nødvendige ressourcer til rådighed og være tovholder. Med det følger også ansvaret for det endelige resultat. Derfor er det vigtigt, at menighedsrådet tager ansvaret for udviklingsplanen gennem hele processen.

Medarbejderne

Graveren/kirkegårdslederen er bindeled mellem medarbejdere og menighedsråd. Ofte står han eller hun for en del af det praktiske arbejde i forbindelse med processen, f.eks. fremskaffelse af tal for begravelser og dokumentation for kirkegårdens nuværende tilstand. Medarbejderne har som oftest en stor forståelse for kirkegården og en faglighed, der er nødvendig for at udvikle anlægget i overensstemmelse med den lokale tradition. De har løbende kontakt med de besøgende og dermed forståelse for brugernes ønsker og behov. Ud over deres viden om kirkegården er medarbejderne centrale i forhold til at føre udviklingsplanen ud i livet. Derfor er det vigtigt at inddrage dem i arbejdet, så de også føler ejerskab til udviklingsplanen. 

Rådgivere

De færreste kirkegårdsforvaltninger har selv ressourcer til hele arbejdet med udviklingsplanen. Derfor inddrager mange rådgivere af forskellige slags. Det kan desuden være nyttigt med nye øjne udefra til at se på problemer og værdier. Typisk vil rådgiveren være en landskabsarkitekt med erfaring inden for kirkegårdsområdet, som står for at udarbejde udviklingsplanen i løbende dialog med menighedsrådet. Men det kan også være relevant at inddrage konsulenter med specialviden om f.eks. træer, kulturhistorie, borgerinddragelse eller forandringsprocesser.

Borgerne

Borgerne i sognet og andre brugere påvirkes af udviklingsplanen. Derfor kan det være en god idé at informere dem om tiltag, og hvorfor de er nødvendige. Men det kan også være gavnligt at inddrage dem i idéfasen. Starter man et forløb, må man være indstillet på, at der kan komme helt nye vinkler frem. Det er nødvendigt at være åben for forslagene, så inddragelsen ikke vendes til negative reaktioner fra sognet. 

Myndigheder

Som oftest er der brug for at inddrage forskellige myndigheder i arbejdet med planen, da de skal give godkendelser og tilladelser. Provstiudvalget vil næsten altid skulle godkende de ændringer, der foreslås i udviklingsplanen. 

Læs mere

Borgerinddragelse i kirkegårdens udvikling, Tidsskriftet Kirkegården, nr. 5, 2013.

Brugere, menighedsråd og provsti – Hvem bestemmer hvad på kirkegården? Videnblad Park og Landskab nr. 03.03-68, 2012

Stiftet, sagkyndige og andre bestemmelser – Hvem bestemmer hvad på kirkegården? Videnblad Park og Landskab nr. 03.03-69, 2012

Christian P. Kjøller, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning