Eksempel: Udviklingsplaner for kirkegårde • www.kirkegaardsudvikling.dk • Januar 2016

Hedensted Provsti – fælles projekt med lokalt råderum

  • Provsti med 33 sogne og primært landsbykirkegårde
  • Fra Hjarnø i Horsens Fjord til Hammer i vest tæt ved Gudenåens og Skjern Ås udspring
  • Fælles projekt om udviklingsplaner blev iværksat af provstiudvalget i 2014
  • Rådgiver: Preben Skaarup, landskabsarkitekt og kirkegårdskonsulent

I 2014 tog provstiudvalget i Hedensted Provsti initiativ til et fælles projekt for udviklingsplaner for alle sine 33 sogne. Udvalget ønskede at fastholde de enkelte menighedsråds engagement og ansvar for sognets kirkegård.

Alle fik tilbud om en gratis analyse og forslag til omlægninger fra kirkegårdskonsulenten og mulighed for økonomisk støtte til gennemførelsen. Det var et frivilligt tilbud, men alle sogne tog imod det. Efterfølgende har projektet resulteret i konkrete initiativer på de fleste kirkegårde, der på sigt vedrører 40-80 pct. af kirkegårdenes areal. 

Erfaringen er, at kombinationen af fælles tilbud om støtte og muligheden for selv at vælge har været afgørende for den store tilslutning til projektet.

Tradition for samarbejde

I Hedensted Provsti arbejder provstiudvalget aktivt med at hjælp opgaver på vej, der bedst løses i fællesskab. Det sker bl.a. ved hjælp af puljer med ekstra midler, sådan at gode ideer og tiltag kan realiseres hurtigt. Der er en del samarbejde mellem kirkegårdene, og nogle enkelte sogne har fælles drift af flere kirkegårde. Målet er et godt arbejdsmiljø og en bedre økonomi i forhold til mandskab og maskiner. Provstiet har også tilknyttet en maskin- og driftskonsulent, der hjælper med at få købt de rigtige maskiner til kirkegården og rådgiver om hensigtsmæssig drift. 

Fælles projekt med lokale løsninger

Provstiet kender udmærket til de tendenser, som også opleves mange andre steder: ændret familie- og bosætningsmønster, færre kistebegravelser og færre fornyelser efter fredningsperioden. Derfor valgte provstiudvalget i 2014 at gå aktivt ind i løsningen af de problemer, kirkegårdene står over for.

Strategien gik ud på at tilbyde alle menighedsråd en afdækning af problemerne og et idéoplæg, betalt af provstiet – hvis de selv ønskede det. Målet er at fastholde – og gerne øge – de enkelte menighedsråds engagement og ansvar for sognets kirkegård, uanset størrelse.

Samtidig gav provstiet mulighed for at få ekstra penge til større omlægninger fra en særlig pulje til kirkegårdsudvikling på 1 mio. kr. i både 2014 og 2015. Puljen skal sikre, ”at der kan skabes sammenhæng, helhed og harmoni under de nye vilkår med flere urnegravsteder og færre fornyelser”, skriver provstiudvalget på sin hjemmeside.

Processen

I praksis fik alle menighedsråd tilbud om et besøg af kirkegårdskonsulenten. Som grundlag markerede graveren besatte og ledige gravsteder på en kopi af kirkegårdskortet. Konsulenten tog en ca. 2 timers rundgang med 1-3 fra menighedsrådet, kirkeværgen, graveren og en fra provstiudvalget. Undervejs var der masser af spørgsmål begge veje, og kirkegårdskonsulenten tog billeder for at dokumentere situationen. 

Efterfølgende lavede konsulenten en rapport om forholdene inkl. beregning af det fremtidige behov for gravsteder. Rapporten blev fremlagt for menighedsråd og graver inkl. tegninger med forslag til løsninger. Herefter var det op til menighedsrådet, hvordan man ville gå videre og at få lavet en egentlig udviklingsplan for kirkegårdens langsigtede omlægning og videreudvikling. 

Forslag til udvikling af Store Dalby Kirkegård. Øverst 2015: Kirkegården tilpasses det aktuelle behov for gravsteder ved at nedlægge alle tomme gravsteder og udlægge dem i græs sammen med alle stier. Nederst 2025: Gravsteder tilsås med græs, efterhånden som de nedlægges. Bevarede og nye gravsteder ligger mellem hinanden. Enkelte nye gravsteder er uden hække, men markeret med liggende eller stående sten i græs. Alle nye gravsteder placeres efter det eksisterende kirkegårdskort. Kilde: Store Dalby Kirkegård, rapport udarbejdet af kirkegårdskonsulent Preben Skaarup, Landskabsarkitekt MAA, MDL for Hedensted Provsti, oktober 2014

De fleste er nu i gang

Alle 33 kirkegårde fik efter eget ønske besøg af kirkegårdskonsulenten. I forlængelse af det gik 8-12 kirkegårde i begyndelsen af 2015 i gang med det fysiske arbejde med omlægninger. 2-5 sogne var i gang med at indhente yderligere sagkyndig hjælp til den overordnede planlægning. 10-15 sogne var i gang med yderligere drøftelser, idéafklaring, beregninger, tilpasning af vedtægter o.l.

Det samlede resultat er, at alle kirkegårde er indstillet på ændringer frem mod mere rationel drift af områder, der ikke er i brug. Ændringerne vil på sigt omfatte ca. 40-80 pct. af kirkegårdenes areal. Borgerne har generelt taget positivt imod planerne, der er blevet præsenteret på lokale menighedsmøder. 

Få mere at vide

Hedensted Provsti, tlf. 7580 0365, hedensted.provsti@km.dk
Søren Kallestrup, medlem af provstiudvalget, kallestrup@profibermail.dk