Faktaside: Udviklingsplaner for kirkegårde • www.kirkegaardsudvikling.dk • Januar 2016

Om at føre planen ud i livet

Udviklingsplanen er en overordnet plan, der danner grundlag for en detaljeret planlægning af tiltag i kirkegårdens enkelte områder. Planen viser, hvilken retning kirkegården skal udvikles i. Der kan godt gå mange år, før målet er nået, men de overordnede beslutninger er taget. Udviklingsplanen gennemføres etapevis med de større eller mindre justeringer, der næsten altid bliver nødvendige undervejs.

Handlingsplanen

For at kunne føre udviklingsplanen ud i livet, er det vigtigt, at strategierne omsættes til en handlingsplan – en mere konkret plan for udførelsen af arbejdet. I handlingsplanen fastlægger man, hvilke tiltag der skal gennemføres inden for de kommende fem år, og hvilke der har en længere tidshorisont. Det er også vigtigt at se på, hvornår de forskellige tiltag senest eller tidligst kan gennemføres, om nogle tiltag er tidsmæssigt afhængige af hinanden, og hvornår det er ønskeligt at placere udgifter og arbejdsbyrder. 

Når man omlægger dele af kirkegården, giver det ofte øgede plejeomkostninger i anlægs- og omlægningsfasen. Den langsigtede økonomiske gevinst ved f.eks. forenklinger vil typisk først indfinde sig efter nogle år. Det skal med i planlægningen. Det er vigtigt, at menighedsrådet er med i disse overvejelser, så de kan stå inde for de økonomiske konsekvenser både på kort og lang sigt. 

Udførelse

Selv om udviklingsplanen er vedtaget, er planlægningsarbejdet ikke overstået. Udviklingsplanen skal omsættes til justeringer i den almindelige drift og til særlige anlægsprojekter. Kirkegårdens medarbejdere har en vigtig rolle i den faglige tilrettelæggelse og udførelse. Men menighedsrådet må også tage ansvar for, at de tidsmæssige og økonomiske forudsætninger er til stede for at gennemføre planen, som den er vedtaget.

Information

Det er vigtigt, at udviklingsplanen og dens konsekvenser bliver formidlet videre til dem, planen har konsekvenser for. Så kan de forberede sig på forandringerne og få forståelse for, hvorfor de er nødvendige. Kommunikationen må tilpasses den lokale situation og kan for eksempel bestå i at tage en snak med de pårørende, når eksisterende gravsteder skal fornyes. 

Opfølgning og evaluering

Det er også vigtigt at følge op på udviklingsplanen for at sikre, at målsætningen bliver opfyldt og vurdere, om planen skal justeres. 

  • Find ud af, om de planlagte tiltag i handlingsplanen er gennemført
  • Vurder, om målsætningen er på vej til at blive nået
  • Holde øje med, om forudsætningerne for planen ændrer sig, f.eks. det forventede gravstedsbehov

Opfølgningen kan med fordel lægges i forbindelse med kirkegårdens drifts- og forvaltningsrutiner, f.eks. revisioner af drifts- og arbejdsplaner, det årlige kirkegårdssyn eller provstesynet. 

Christian P. Kjøller, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning