Vester Hjerk

Det danske action lab er centreret omkring Vester Hjerk vandværk beliggende på Salling i Skive kommune, og forsyner lokalområdet med drikkevand. Værket ligger i et område, hvor ca. 85 % af arealet indgår i intensiv landbrugsdrift, som derved er den dominerende arealanvendelse i området. Den vigtigste landbrugsaktivitet i områderne er kornproduktion ved konventionelt landbrug og husdyrhold, og gylle fra husdyr udgør en væsentlig del af N-belastningen, suppleret med kunstgødning.

I Danmark har vi en decentral indvindingsstruktur med en række mindre vandværker, der er placeret i det åbne landskab i områder med stor landbrugsaktivitet og som forsyner lokalområdet. Vandværket i Vester Hjerk er med dens indvinding og placering karakteristisk for disse mindre vandværker i forhold til de udfordringer der er i forbindelse med at sikre en god drikkevandskvalitet til brugerne.

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Markedsføring

Indvinding og vandkvalitet

Vester Hjerk vandværk har en årlig indvindingstilladelse på 30.000 m3/år og benytter to indvindingsboringer (Borerapport, DGUnr 46. 570 og Borerapport, DGUnr 46. 557), der henter vandet fra i et sandlag ca. 25–30 meter under terræn. Geologisk set er indvindingsområdet dårligt til moderat beskyttet af et øvre lerlag, og der er målt nitrat i begge boringer. Nitratkoncentrationen har været generelt stigende i vandet og i enkelte tilfælde oversteget grænseværdien for drikkevand på 50 mg/l. I de senere år er der dog sket et fald i koncentrationen, men den er stadigt over 2/3 af grænseværdien (37.5 mg/l), som er grænsen for hvornår der er behov for at gøre en indsats overfor nitrat. Udover nitrat er der ikke fundet problemer med vandkvaliteten på vandværket.

Vandet der indvindes på værket er vurderet til at være relativt ungt, og størstedelen af vandet er formegentligt yngre end 50 år. Det betyder bl.a. at grundvandet forventes at være dannet tæt på indvindingerne.

Forholdende omkring vandværket er undersøgt som del af den nationale grundvandskortlægning. Området hvor værket indvinder fra (indvindingsoplandet) er i forbindelse med kortlægningen udpeget som et nitrat følsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde mht. nitrat.

Indsatsplaner

Miljøbeskyttelsesloven fastlægger regler for den normale beskyttelse af jord og grundvand. En indsatsplan angiver rammerne for de ekstra indsatser, som er nødvendige for at sikre forbrugerne godt drikkevand også på meget lang sigt. Indsatsplanerne omhandlende Vester Hjerk er under udarbejdelse af Skive kommune.