Systematiske registreringer

De data, som findes under de enkelte arter og sorter under træsamlingen baserer sig på årlige målinger af en række nøgleparametre, der til sammen beskriver træernes ydre form og som anvendes til bl.a. at sammenligne vækstform og væksthastighed.

Blade og skud. Foto: Marie Fangel Cleemann

Generelle betragtninger om behov for beskæring

Der er konstateret stor forskel på de enkelte slægter/arter/sorters behov for opbygningsbeskæring i forhold til at skulle udvikle en kronestruktur egnet til opstamning og dermed tilpasning til byens sædvanlige krav. Behovet er vurderet ud fra træernes evne til at danne gennemgående topskud og evnen til ikke at udvikle for tykke bundgrene og sidegrene. 

Behovet for beskæringsmæssige korrektioner er især knyttet til bundgrene, der bliver for kraftige, for dominerende og for opadstræbende samt til de eller det første års toptilvækst, hvor der ses en tydelig tendens til at der sker tvegedannelse og opløsning af den gennemgående topvækst.

Begrænset behov for korrigerende beskæring viser sig ved en række af de afprøvede træer. Dette forhold antages bl.a. at hænge sammen med træernes generelt gode vækst, således at de vokser sig fra evt. strukturproblemer. 

Mest markante behov for vedvarende beskæring ser ud til at findes ved træer inden for slægterne: Acer, Aesculus og Tilia, dog med undtagelser idet f.eks. Acer saccharinum, Sølvløn, kun har haft et lille beskæringsbehov.

Foruden de nævnte slægter, der ser ud til at være de mest beskæringskrævende har de fleste andre træer haft behov for reduktion af bundgrene og korrektioner i toppen. 

Opbygningsbeskæringen består sædvanligvis i afskæring af opretvoksende sidegrene over en udadvoksende sidegren. Umiddelbart skulle det antages, at dette ville medføre bredere kroner, men resultatet er slankere kroner, idet beskæringen af de opadvoksende grene betyder at disse ikke lægger sig ud fra kronen.

Udførelse af årlige målinger

Målinger på et træDer måles årligt højde, stammehøjde, kronebund, kroneradius og stamme diameter som det fremgår af billedet nedenfor.

  • Højden er målt som højde fra basis til topknop som udtryk for træets højeste punkt.
  • Stammehøjde er målt som højden til nederste sidegren
  • Kronebund er målt som højde til underkant af evt. hængende sidegrene svarende til frihøjden under træet. Ved opstigende sidegrene er kronebund lig med stammehøjde
  • Kroneradius er målt som kronens radius fra stamme i fire retninger- nord, syd, øst og vest. Ved måling er flugtet med øjemål fra kronens yderste udbredelse i den valgte retning lodret ned på vandret holdt alu-målestok, der holdes mod stammen
  • Stammediameteren er målt som krydsklupning i 1,3 m højde

Andre registreringer

I forbindelse med hver udførelse af opbygningsbeskæring og opstamning er der optalt antallet af beskæringssnit.