Lars Vesterdal

Lars Vesterdal

Professor

  • Skov- og landskabsøkologi

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +4535331672Mobil: +45061670865

Lars Vesterdal, født 1969. Forstkandidat (1995) og Ph.D. (1998) fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Ansat som professor ved Sektion for Skov, Natur og Biomasse, Institut for Geovidenskab og Naturressourcer (KU).

Forskning Lars Vesterdal har siden 1993 arbejdet med mineralisering af næringsstoffer og omsætning af organisk stof i skovøkosystemer med forskellige træarter og forskellig hugststyrke, driftsform og jordbundstype. I de seneste år har fokus særligt været på lagring af kulstof i skovjorde og skovtræer ved ændret skovdyrkning, fx. ændret træartsvalg og træartsblandinger (se EU projektet FUNDIV-EUROPE) og ved skovrejsning på landbrugsjord. Senest foregår aktiviteterne om skovrejsning i regi af EU projektet GHG-EUROPE . Arbejdet vedrørende skovrejsning omhandler også andre miljøeffekter som grundvandskvalitet og -mængde samt emission af drivhusgasser fra jord. Lars Vesterdal er ansvarlig for rapporter vedrørende de danske skovjordes optag af CO2 til det nationale drivhusgasregnskab under Klimakonventionen og Kyoto Protokollen.

 

Undervisning og andre hverv Underviser på kurserne Naturressourcer & økologi (BSc), Ecology and Ecosystem Science in relation to Environmental Economics (Msc) og Climate Change and Land Use (MSc) og er vejleder for bachelor-, speciale- og Ph.D.-studerende.

Associate Editor ved Canadian Journal of Forest Research og medlem af Editorial Board for Forest Ecology and Management samt reviewer for en række internationale tidsskrifter. Leder af arbejdsgruppen om arealanvendelse i Cost Action 639 "Greenhouse gas budget of soil under changing climate and land use".

ID: 4232958