Maja Steen Møller

Maja Steen Møller

Studieadjunkt

Maja Steen Møller

Ph.d.
Landskabsarkitekt (Kandidat)
Arkitekt (Bachelor)

 

KORT OM MIG

Jeg er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i København (bachelor) og landskabsarkitekt fra Københavns Universitet (kandidat). Jeg har i de sidste 12 år arbejdet på sektionen for landskabsarkitektur og planlægning, med forskning og undervisning inden for natur, sundhed, landskabsdesign og planlægning og nu på Skovskolen som underviser og vejleder. 

Jeg brænder for at udvikle (byens) natur på måder, som giver mening for udviklingen af natur/biodiversitet og kvaliteten af de oplevelser vi får, når vi færdes i den.  

 

ERFARING

Nuværende stilling Studieadjunkt på Skovskolen
Underviser/vejleder

Adjunkt - og før det Post Doc. 
Institut for geovidenskab og naturressourcer, afdelingen for landskabsarkitektur og planlægning, Københavns Universitet

Inspirationskatalog for at fremme friluftliv i unge skove (For Naturstyrelsen, Lokale og anlægsfonden, Århus Kommune og KU) 

Evaluering af videnformidling i naturen: hvad virker og hvad virker ikke. Hvor skal vi pejle hen i fremtiden (For Nordea Fonden)

Kursusansvarlig: Urban Forestry & Urban Greening 
Øvrig undervisning: Planlægning i det åbne land og Skriveværksted.
Vejledning af BA og Ms specialer

 

Maj, 2019: Uddannet Ph.d. 
Institut for geovidenskab og naturressourcer, afdelingen for landskabsarkitektur og planlægning

Ph.d. afhandlingens titel: How can place-based e-tools support urban green infrastructure governance?

Afhandlingen tager udgangspunkt i byens grønne områder og brug af digitale værktøjer i inkluderende forvaltning, planlægning og samskabelse af bynatur.

 

2014-2018: EU projektet GREEN SURGE på Københavns Universitet

Dette projekt, med 23 partnere i 11 lande, både universiteter og praktikere, var koordineret fra IGN, KU. Mit arbejde bestod hovedsagligt i at bidrage til forskning, koordinering mellem partnere, kommunikation via web, udarbejdelse af rapporter, videnskabelige artikler og grafik samt organiseringen af vores slutkonference. 

www.greensurge.eu Ref. Anton Stahl Olafsson, Project manager GREEN SURGE. asol@ign.ku.dk. T: 30245817

 

2011-2013: Afdelingen for landskabsarkitektur og planlægning, KU.

Undervisningsassistent på masterkurset Nature Perceptionsom omhandler forskellige aktørers -ofte modstridende- interesser for brug af naturområder.Kurset er bygget op omkring en række metodiske tilgange til analyse af forskellige naturforståelser/natursyn. Planlægning, koordinering, undervisning, og vejledning af studerende. Kursusansvarlig; Lektor Anton Stahl Olafsson.   

Undervisningsassistent på masterkurset Urban Forestry & Urban Greening (UFUG) på Landskabsarkitekt uddannelsen. Kurset omhandler UFUG konceptet i historisk og nutidigt perspektiv, UFUG ressourcer og strategisk management og udvikling af disse under hensyntagen til politiske dagsordener og lovgivning på området. Der arbejdes med forskellige planlægnings-, evaluerings og styringsværktøjer, stakeholder-analyser og borgerinddragelsesmetoder og organisationsmodeller i forhold til drift og udvikling af grønne områder i byen. 

Planlægger af- og underviser på kurset Regn og Design

Kurset havde temaet ’En lommepark i København der kan håndtere monsterregn’. De ca. 50 studerende som hvert år deltog, har givet løsningsforslag til denne opgave i et forløb over 3 uger afholdt på IGN. Universitetsforberedende kursus. 

Vejleder for bachelorstuderende og specialestuderende på landskabsarkitektuddannelsen.

Deltagelse i netværket”CARe-for-Us” Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on Forestry Serving Urbanised Societies II (2011-2015).

Deltagelse i netværket ’Life longlearning’projektet Tempus Sufarel. Udvikling af uddannelser indenfor bæredygtig planlægning af skov. 

Forskergruppen for Natur, sundhed og design: 

TerapihavenNacadia, en forsknings- og terapihave for stress ramte i Hørsholm, under Københavns Universitet: tegningsmateriale, illustrationer, fotos, kommunikation med pressen og interessenter samt guidede ture i haven i samarbejde med haveterapeuten. 

Arbejde med fondsansøgningertil projektet ’Helseskoven Octovia; et forsknings-, design, - og undervisningslaboratorium’.

Underviser på masterkurset ‘Health Design’(2011-2014). Forelæsninger, udvikling og gennemførsel af øvelser og workshops for de studerende, tilrettelæggelse af ekskursioner, seminarer, vejledning, evaluering, eksamen m.m. 

Deltagelse i tværfagligt netværk ’Nordisk netværk for arkitekturforskning i design-for-alle’. Et netværk med fokus på tilgængelighed, især for personer med hjælpemidler såsom kørestol. Netværket bestod af deltagere fra nordiske arkitektuddannelser samt organisationer som Statens Byggeforsknings Institut m.fl.

 

Øvrige arbejdsopgaver

Tilrettelæggelse af forskellige udstillinger af elevarbejder fra landskabsarkitektuddannelsen 

Tilrettelæggelse af uddannelsesforløb for landskabsarkitekt speciale studerende

Underviser på kurset Plan og Design. Et grundkursus for første års studerende på Landskabsarkitektuddannelsen. Introducerende forløb om landskabsarkitektonisk proces og udvikling

Underviserpå kurset ’Sound meets Landscape’– et kursus baseret på workshops og forelæsninger omhandlende arkitektoniske registreringsteknikker, tegning og sansning samt analyse og diskussion af værktøjer: skitsering og sansning – analyser og fortolkninger af stedslige potentialer.

Design/Layout af bog: ’Stationsbyer i dag’, udgivet i 2013. (RealDania /IGN)

 

Freelance arbejde:

Udarbejdelse af folderen ’Bilfri Bydel’ for Miljøpunkt Amager og Amager Øst lokaludvalg. Muligheder og perspektiver i udviklingen af en bydel hvor bilerne holdes ude så der gives plads til grønne arealer. 

Udarbejdelse af 3 forslag til bydelsplan forAmager 2014: ’Grønne Strøg på Amager’, ’Lommepark på Palermovej med LAR løsning’ og’Wittenberggade – bedre plads og sikker trafik’ (for Amager Øst Lokaludvalg)

2007-2009 Ansættelse i Ørestad Nord Gruppen

Projektmedarbejder på Ørestad Nord Gruppens projektkontor. Fagligt felt: Ørestad Nord; byliv og byudvikling, herunder byrum til ophold og socialt liv, byrumsinventar, netværksdannelser, udstillinger, events, m.m. Vi arbejdede med at få gang i et godt byliv i den nye bydel og skabe et rekreativt og kreativt bykvarter, baseret på kommunikation mellem interessenter og brugerinddragelse i praksis. 

 

UDDANNELSE

2019: Ph.D. uddannelse,IGN, KU / GREEN SURGE (EU FP7 project)

2010: Uddannelse som Landskabsarkitekt                                                            

Master i Landskabsarkitektur (Cand. hort arch.) fra Faculty of Science, KU.

Specialeprojekt: Evidence-based Design. ”Bonito Forest Garden. A restorative nature setting for people suffering from stress”.Et udvidet (45ETCS) engelsksproget specialeprojekt med forsknings- og praksis baseret tekstafhandling samt design retningslinjer for anlæggelse af en terapi skov for stress ramte. Vejleder Prof. Ulrika Stigsdotter

Masteruddannelsens temakurser: Urban Forestry & Urban Greening (strategisk planlægning og forvaltning) samt Health Design (evidensbaseret sundheds design). Herudover, en række andre fag omhandlende planlægning og udvikling af landskabsarkitektoniske projekter samt bypolitik, forvaltning og udviklingsstrategi.

2007: Arkitekt uddannelse, Kunstakademiets Arkitektskole

Bachelor i Arkitektur fra Afdeling 2: Bolig, By og Bygning
Afdeling 8: Teknologi & Eksperiment

 

ØVRIG ERFARING                                                          

Sprog: flydende engelsk og portugisisk. 

God erfaring med tværfagligt samarbejde

Er som arkitekt uddannet i, at arbejde med rumligheder og forløb men også med komplekse processer med en løsningsorienteret tilgang. 

 

 

 

 

 

ID: 32273444