Trine Agervig Carstensen

Trine Agervig Carstensen

Lektor

Medlem af:

Jeg er lektor i Byplanlægning og Hverdagsliv i Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, hvor jeg også er for PhD-koordinator. Fokus for min forskning og undervisning er hverdagslivets samspil med byens bebyggede og naturlige miljøer, især hvad angår dette samspils implikationer for byens planlægning og styring, bæredygtige mobilitet og for byen som bosted. Jeg forsker især i hvordan marginaliserede borgergrupper (børn, unge, socialt udsatte) bruger, oplever og værdsætter det offentlige rum. Jeg er også optaget af, hvordan metoder kan tilvejebringe borger-sensitiv viden om levevilkår, stedstilknytning og hverdagsmobilitet, kan gøre planlægningen mere inkluderende, retfærdig og bæredygtig. Desuden forsker jeg i hvordan arealanvendelse, trafikal infrastruktur og transportkulturer former -og har formet- bæredygtige transportadfærdsformer samt potentialer og rammebetingelser for naturomgang samt bylandbrug.

Min igangværende forskningsprojekter er ”EFUA – European Forum for Urban Agriculture” (2020-2024); ”Mødesteder som social mobilisering i udsatte boligområder” (2021-2028) og ”ELABORATOR – The European Living Lab on designing sustainable urban mobility” (2023-2026).

Jeg har gennem de sidste 15 år været vejleder for 8 PhD studerende. For tiden er jeg vejleder for Anne Madsbjerg (Urban Community Gardening) og med-vejleder for Juhyu Hu (The influence of electric bikes on urban commuting patterns). Som PhD koordinator er jeg løbende i dialog med ca. 20 PhD-studerende om deres forskeruddannelse, fremdrift og trivsel.

Jeg underviser og vejleder på Landskabsarkitektuddannelse, hvor jeg har vejledt 40+ bachelor-opgaver og kandidat-specialer. Jeg er kursusansvarlig for kurserne Bysociologi og Fagets Videnskabsteori og bidrager til undervisningen på bl.a. Plan & Design 2 og Byplan Studio 1.

Primære forskningsområder

Research activities 

 

 

 

'Digital borgerinddragelse af socialt udsatte i Odense. 4 med-fortolkningsworkshops' [Digital governance of socially vulnerable citizens in Odense. 4 co-interpretation workshops], (Ministry of Higher Education and Science, 2017), Tasks: principal investigator ofaction research though workshop planning and facilitation.

'Socialt udsatte borgeres rumlige adfærd i Odense' [Socially vulnerable citizens’ spatial behaviour in Odense], (Odense Municipality, 2016-2017), Tasks: partner of spatial analysis, data processing.

‘PLEEC - Planning for Energy Efficient Cities’ (EU FP7 2013-2016), Tasks: Partner in WP5 on behaviour driven energy efficiency, case studies of best available practices.

‘Bikeability – Cities for zero-emission travel and public health’ (Danish Council for Strategic Research, 2010-2014), Tasks: Partner in WP1 on backgrounds for transport behaviour, national survey and case studies of families transport behaviours.

‘Hvidbog om stationsbyer’ [Future Development of Small Towns] (Foundation Realdania, 2012-2013), Tasks: case studies of social organization and coherence.

‘Unges inddragelse samarbejdsdreven innovation i planlægningen af mindre byer’ [Youth participation in Collaborative Innovation for Planning in Small Towns] (Danish Ministry of Social Affairs, 2011-2012), Tasks: case studies of   participatory processes.

‘Klimatilpasning i byplanlægningen’ [Climate adaptation and urban planning] (Danish Ministry of Environment, 2008), Tasks: literature review.

‘Hverdagslandskaber’ [Everyday Landscapes] (Foundation Realdania, 2004-2009), Tasks: Research partner in ‘Centre for Strategic Urban Research’, responsibility for WP: Everyday landscapes,

‘Bykvarterets brug og betydninger’ [Urban Neighbourhoods – Preferences and Practices] (Foundation Aase and Ejnar Danielsen 2004-2007), Tasks: case studies of families everyday life, transport and preferences for urban quality.

‘Læring gennem deltagelse’ [Learning Through Participation] (Danish Ministry of Environment, 2003), Tasks: network building and dissemination of research perspectives.

‘Fremtidens grønne byrum’ [The Future of Open Urban Space] (Danish Ministry of Environment, 2003), Tasks: coordination and dissemination of state of the art   knowledge.

‘Barndom og velfærdssamfund’ [Childhood and Welfare Society] (Danish Research Council, 1999-2003), Tasks: PhD research partner in WP   ‘Kvarteret som ramme om børns hverdagliv’ [The neighbourhood as setting for children’s everyday life]

‘Velfærdsbyen’ [The Welfare City] (Danish Research Council, 2000-2004), Tasks: Research partner in the network, dissemination of research.

ID: 4230850