Hans Peter Ravn

Hans Peter Ravn

Lektor emeritus

  • Skov- og landskabsøkologi

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +4535331663Mobil: +4540431863

Hans Peter Ravn er lektor med speciale i zoologi/entomologi, og biologisk mangfoldighed i skov, park og landskab. Han er cand. scient. i biologi fra Københavns Universitet 1983. Speciale i zoologi: Populations­økologi hos barkbiller. Næsten 40 års erfaring i forsknings- og udviklingsarbejde vedrørende insektøkologi omfattende alle grene af jordbrug. Har især udført forskning vedrørende skade- og nyttedyr i landbrug, havebrug, frugtavl herunder insekternes biologi, fordeling og forekomst i marken. Har siden ansættelsen i 1996 ved Skov & Landskab - nu KU - forsket i alternative håndteringsmetoder af de vigtigste arter af skadedyr inden for skovbrug, pyntegrøntproduktion, park og landskab samt udfordringerne fra invasive arter og ændrede klimatiske forhold.

Nyere og igangværende forskning omfatter:

Biologisk bekæmpelse af almindelig ædelgranlus (MUDP)

EUPHRESCO-projekter vedrørende asiatiske træbukke ANOPLORISK, træflis Q-WOODCHIP og vektorer for fyrrevednematoder MONOCHAMUS.

Håndteringsstrategi for ædelgranbarkbiller af slægten Cryphalus (HedeDanmark og DJ)

Arboreter og botaniske haver som tidlige indikatorer for potentielt invasive arter (Hartmann)

Insektproblemer i cacao-produktionen i Ghana (Danida).

Database-projekt om insekter på træer skov, park og landskab. (15. Juni Fonden)

- Co-ordinator på EU-projekt om biologisk og integreret bekæmpelse af invasive plantearter (Kæmpe-Bjørneklo)

- Håndtering af de vigtigste skadedyrarter i juletræer og pyntegrønt: alm. ædelgranlus, galmider, ædelgrannåleviklere, gråsnuder, koglehalvmøl mv.

- Udvikling af metoder for behovsbestemt bekæmpelse og integreret produktion af juletræer og pyntegrønt.

- Miljøvenlig håndtering af stor nåletræsnudebille, Hylobius abietis

- Opdatering af strategi for effektiv håndtering af typografproblemet. Se https://www.videntjenesten.life.ku.dk/Skov_og_Natur/Videnblade/8/08,-d-,10-13.aspx

- Vurdering af klimaændringernes betydning for generationsforholdene hos barkbillen typograf.

- Sammenligning af artsdiversiteten på konventionelle og økologisk juletræsarealer.

- Forsøg på udnyttelse af naturligt forekommende populationer af syv-plettet mariehøne til bekæmpelse af ædelgranlus gennem dufttiltrækning.

- Undersøgelse af mulighederne for biologisk bekæmpelse af alm. ædelgranlus.

- Undersøgelse af forskellige kulturmetoders påvirkning af insektdiversiteten i forbindelse med energitræproduktion (www.flec.kvl.dk/wood-en-man) og "skov til træ-kæden" Eforwood.

- Muligheder for biologisk bekæmpelse af gåsebiller på græsbaner

- Risikovurdering og udvikling af strategi overfor invasive dyre- og plantearter - fx kastanie-minérmøl og rynket rose

- Vurdering af etableringsmulighed for den asiatiske træbuk Anoplophora glabripennis i Danmark samt hensigtsmæssige modforholdsregler

 

ID: 4238183