Kirkegårdskonferencen 2024

Lyderslev Kirke

Den levende kirkegård

Kirkegårdens landskab er under forandring. Der skal gøres plads til mere biodiversitet, bedre klimatilpasning, vildere landskabelige udtryk og en mere bæredygtige drift. Også menneskers ønsker til stedet for den sidste hvile er i forandring hen imod naturrum, skovarealer og karakterfulde landskaber.

Mange kirkegårde arbejder allerede med udviklingsplaner, som kan understøtte både biodiversitet, nye landskabsudtryk og en mere økonomisk bæredygtig drift. Ved dette års kirkegårdskonference vil vi dykke ned i viden om og konkrete eksempler på, hvordan kirkegårdens landskab kan udvikles i en mere grøn retning, så der skabes endnu mere liv på kirkegården.

 

Konferencen finder sted torsdag den 7. marts 2024 på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

 

 

Konferencen begynder med registrering, en kop kaffe og et rundstykke kl. 8.45. Det faglige program starter kl. 09.30 og slutter kl. 16.00.
(Se printvenlig version af programmet)

Langsigtet planlægning med fokus på drift, biodiversitet og kirkegårdskultur

Er det muligt at værne om den danske kirkegårds­kultur, når rammerne for kirkegårdenes udvikling er præget af stramme driftsbudgetter og krævende brugere, der efterspørger fornyelse, billige gravsteder og højt serviceniveau? Eksempler fra fem kirkegårde i Rudersdal Kommune.
Karin N. Corfitzen, landskabsarkitekt, kirkegårds­konsulent, Opland Landskabsarkitekter

Den levende kirkegård som et sted for de døde

En levende kirkegård er stadig et sted for de døde. Hvordan hænger vores forhold til døde og til død sammen med kirkegårde og gravsteder mere præget af landskab, natur og liv?
Ulla Schmidt, lektor i praktisk teologi, Aarhus Universitet

Erfaringer fra Vester Hassing Kirke

I mere end 10 år er der arbejdet med Grøn Kirkegård og fremme af biodiversitet. Der er opnået fantastiske resultater med etablering af skovkirkegård og områder med uklippet græs. De næste år vil vi etablere et strand/hede område.
Leif Christensen, ledende graver Vester Hassing, medlem af Aalborg Stifts grønne kirkeudvalg

Inviter de hjemmehørende plantearter ind på kirkegårde og begravelsespladser

Oplægget giver konkrete eksempler på tiltag, der kan øge mangfoldigheden af arter med afsæt i undersøgelser af artsdiversitet på kirkegårde samt langtidsforsøg med urteagtige vegetationstyper.
Mona C. Bjørn, postdoc, Københavns Universitet

Mere natur og biodiversitet på kirkegården

Tag med på en rejse ind i naturens verden og hør om vilde bier, svirrefluer, bladbiller og sommerfugle og alle de andre spændende væsener, der findes i Danmark – også på kirkegården. Få viden om hvorfor det er vigtigt og få inspiration med hjem til, hvad du kan gøre for at støtte op om større biodiversitet.
Morten DD Hansen, chefkratlusker, tv-vært og naturvejleder

Landsbykirkegårde kan også være med til at udvikle på den grønne omstilling

Kom med på rejsen til Sandby Kirkegård på det nordvestlige Lolland, og få indkig i udviklingsplaner for kirkegårdens projekter med flere rum og mere sansende områder. I 2021 lagde vi vores landbrugsjord om til fredskov – hvordan kommer det til at høre med til kirkegården?
Rasmus Seeberg, Sandby-Branderslev menighedsråd, kirkegårdsleder Maribo Kirkegård og Annitta Frederickson, graver på Sandby Kirkegård

Har din kirkegård BIO-FAKTOR?

Folkekirkens Grønne Omstilling fortæller om resultaterne af den landsdækkende kortlægning af biodiversiteten på landets kirkegårde. Hvad er biofaktor, hvordan kan vi bruge indsigten i kirkegårdenes biofaktor og hvor ligger potentialet?
Jesper Rønn Kristiansen, projektleder Folkekirkens Grønne Omstilling

 

 

1.600 kr. ekskl. moms
1.450 kr. ekskl. moms for medlemmer af Foreningen af Danske Kirkegårdsledere (FDK), Forbund af kirke- og kirkegårdsansatte (FAKK), Landsforeningen af Menighedsråd (LM) og abonnenter på IGN’s Videntjeneste

Tilmeld dig Kirkegårdskonferencen 2024

Studerende på videregående uddannelser: 800 kr. inkl. moms
Send mail med kopi af studiekort til Sara Folvig, sf@ign.ku.dk

 Se hvem der allerede har tilmeldt sig

Har du spørgsmål om tilmelding og praktiske forhold, så kontakt OrgaNicer på tlf. 9627 2227 eller mail@organicer.dk

Sidste frist for tilmelding er den 28. februar 2024. Tilmeldingen er bindende. Melder du fra senest to uger før konferencen, skal du betale halvdelen af prisen. Efter det skal du betale hele prisen, selv om du melder fra. Det er altid muligt at sende en anden person.

 

 

 

 

Har du spørgsmål til konferencens faglige indhold, så kontakt Bettina Lamm, IGN på bela@ign.ku.dk eller tlf. 3050 7130.

Spørgsmål om tilmelding og praktiske forhold besvares af OrgaNicer på tlf. 9627 2227 eller mail@organicer.dk