Fremtidens landskaber

FORSKNINGSPROGRAMMET ER AFSLUTTET
Projektperiode: 2013 til 2017

Fremtidens Landskaber var et landsdækkende forskningsprogram, som satte fokus på at forbedre landskabsplanlægningen i Danmark.

12 eksempler på planlægning af danske kulturlandskaber

Det primære formål med Fremtidens Landskaber var at forbedre den projekt- og helhedsorienterede planlægning i det åbne land. Dette er gjort gennem udvikling og formidling af 12 planprojekter. Projekterne er udvalgt, så de både repræsenterer forskellige planopgaver og forskellige danske landskabstyper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bornholm: Fremtidens landskaber på Nordbornholm

På Nordbornholm er der de senere år sat gang i en udvikling, hvor landskab, natur- og kulturhistoriske ressourcer spiller en vigtig rolle som udviklingsfaktor.

Projektet i Bornholms Regionskommune handler om, at få en samlet plan for Nordbornholms landskaber med udgangspunkt i de senere års mange initiativer samt at udvikle og styrke de nordbornholmske byområder, turismen og andre erhverv i relation til de givne landskabelige muligheder.

Planen skal udarbejdes i dialog med lodsejere, brugere, interesseorganisationer og Bornholms Regionskommune, så der er størst muligt lokalt ejerskab til planens mål.

For yderligere information kontakt:
Bornholms Regionskommune:
Morten Bach Jørgensen, landskabsforvalter, tlf: 56 92 23 83, mail: morten.bach.joergensen@brk.dk 
Andreas Lund Povlsen, planlægger, tlf: 56 92 23 85, mail: andreas.lund.povlsen@brk.dk


Frederikssund: Visioner for det åbne land og landsbyer med udgangspunkt i det sydlige Hornsherred

Frederikssund Kommunes åbne land og landsbyer rummer mange landskabs-, kultur- og naturværdier. Kommunen vil med projektet og deltagelsen i Fremtidens Landskaber forbedre kvaliteten og undersøge udviklingspotentialet i landsbyerne og det åbne land.

Projektet vil tage udgangspunkt i det sydlige Hornsherred, som rummer landskaber, der er karakteristiske for kommunen: Kyst, velbevarede landsbyer, udskiftningslandskaber mv.

Kommunen vil i samarbejde med ejere, brugere og foreninger undersøge, hvordan man kan beskytte og benytte områdets kvaliteter. Dette arbejde skal danne grundlag for en helhedsorienteret og visionær planlægning og administration i det åbne land og landsbyerne.

For yderligere information kontakt:
Frederikssund Kommune:
Dorte Søndergård, Fagchef for byggeri og natur, mail: dorts@frederikssund.dk


Guldborgsund: Det nye herregårdslandskab – med fokus på vindenergi

Projektets formål er at se på mulighederne for at forene udvikling og anvendelse af det åbne landskab med målsætninger på klimaområdet og grøn vækst. Det gøres med afsæt i herregårdslandskabet og med fokus på landbaserede vindmøller.

I takt med at vindmøllerne bliver større og den folkelige modstand imod dem vokser, stiger behovet for inddragelse af flere interessenter og for nytænkning af landskab og værdier. Kommunen ønsker at afprøve nye metoder til inddragelse og medbestemmelse, i kombination med en ny tilgang til landskabsplanlægning.

For yderligere information kontakt:
Guldborgsund Kommune, Center for Miljø og Plan:
Lene M. Krabbesmark, Specialkonsulent, tlf. 54 73 19 78, mail: lmkr@guldborgsund.dk


Jammerbugt: Landskabet i kommuneplanlægningen

Det overordnede formål med projektet Landskabet i kommuneplanlægningen er at udvikle processer og værktøjer, der kan kvalificere arbejdet med Jammerbugt Kommunes kommuneplan.

Fokus er rettet på en helhedsorienteret revidering af kommuneplanens temaer for det åbne land. Mere konkret er det målet gennem to casestudier at kvalificere udpegninger for det åbne land i forhold til landskabsforudsætninger og konkrete landskabsvisioner.

Jammerbugt Kommune har i et tidligere projekt (Jordbrugets Fremtid) gennemført en landskabskarakteranalyse af det åbne land, og på denne baggrund fået inddelt kommunen i karakterområder.

For yderligere information kontakt:
Jammerbugt Kommune:
Marianne Fisker, mail: mkf@jammerbugt.dk


Lolland: Fremtidens landskab omkring Femern Bælt forbindelsen

Projektet handler om at undersøge, hvordan landskaberne kan anvendes, så de bidrager til at drive udviklingen i området, samtidig med at udviklingen ikke sker på bekostning af de landskabelige kvaliteter.

Projektet tager udgangspunkt i to aktuelle udfordringer på Sydøstlolland: 1) det dalende befolkningstal og 2) den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Målet er at sikre en ny balance i projektområderne, så Sydøstlolland også bliver et bæredygtigt og godt sted at bo om 10 år.

I projektområdet skal der gives plads til realiseringen af nye landskaber omkring Femern Bælt forbindelsen, og projektet skal også komme med bud på, hvordan landskabets  eksisterende karaktertræk og kvaliteter kan indrettes og bruges.

Gennem projektets forløb har borgere og politikere diskuteret, hvilke problemer og potentialer det sydlollandske landskab har. Sammen er deltagerne kommet frem til en række visioner for fremtidens landskaber på Sydlolland.

For yderligere information kontakt:
Lolland Kommune, Planer og Kort:
Trine Kristoffersen, teamleder, tlf: 54 67 64 33, mail: tkwj@lolland.dk


Morsø: Landskabet på Nordmors

Morsø Kommune ønsker at styrke landsbyerne og landskabet - både for de som bor på Mors, men også for besøgende og turister.

Projektet skal ses i forlængelse af Morsø Kommuneplans målsætning om at styrke landsbyernes potentiale som bosætnings- og besøgssted. Projektet tager afsæt i landskabet på Nordmors og har særligt fokus på området omkring landsbyen Sejerslev og områdets unikke molerforekomster.

Formålet med projektet er at skabe en helhedsorienteret landskabsstrategi, der integrerer molerlandskabet, vådområder, rekreative landskaber samt alternative boformer i det åbne land. Projektet gennemføres med inddragelse af lokale aktører, så der opnås lokalt ejerskab til landskabsstrategien.

For yderligere information kontakt:
Morsø Kommune, Natur og Miljø: 
Arne Kirk, Natur- og miljøchef, tlf: 99 70 72 10, mail: AKI@morsoe.dk


Odense: Elmelund skov

Odense Kommune ønsker at udvikle en folkeskov - Elmelund Skov - ved Odense gennem alternativ udforming og borgerinddragelse.

Det er ønsket, at Elmelund Skov får sit eget liv med mange forskellige mennesker og aktiviteter båret af frivillige kræfter og med en lyst til socialt og naturmæssigt engagement.

Formålet med projektet er at iværksætte en planproces for indretning og virkeliggørelse af Elmelund Skov. Det er målet med projektet at afdække og konkretisere ønsker og engagement til delprojekter, der kan gøre visionen om at skabe en folkeskov til virkelighed, og efterfølgende gennemføre enkelte delprojekter. 

For yderligere information kontakt:
Odense Kommune, Park og Natur:
Birgit Bjerre Laursen, tlf. 65 51 27 25, mail: bbl@odense.dk


Odsherred: Naturpleje i fællesskab

Projektet i Odsherred Kommune har fokus på naturpleje som en alternativ driftsform samt på lokal planlægning af natur og rekreative områder.

Projektets formål er, med udgangspunkt i en konkret lokalitet, at komme med forslag til, hvordan den fremtidige naturpleje kan planlægges, således at der samtidig sikres rentabilitet i græsningen og den rekreative infrastruktur forbedres.

Planlægning og realisering af naturplejen skal foregå i tæt dialog mellem landmænd, sommerhusejere, andre brugere og Odsherred Kommune.

For yderligere information kontakt:
Odsherred Kommune, Natur, Miljø og Trafik:
Mette Coulthard Flintholm, tlf. 59 66 60 99, mail: metra@odsherred.dk


Ringsted: Fremtidens sølandskab i Ringsted Kommune

Helhedsplan for benyttelse og beskyttelse af Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø

Det midtsjællandske sølandskab i og omkring Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø er omdrejningspunktet for dette projekt i Ringsted Kommune. Formålet er at udarbejde en helhedsplan for benyttelse og beskyttelse af søerne med stærk fokus på borgerinddragelse.

Helhedsplanen skal udarbejdes i tæt dialog med lodsejere, brugere, organisationer og Ringsted Kommune. Helhedsplanen kan være model for fremtidige planløsninger i det åbne land, hvor der ligeledes er fokus på borgerinddragelse.

For yderligere information kontakt:
Ringsted Kommune, Natur & Land:
Eilif Byrnak, projektleder,  tlf. 57 62 63 71, mail: eby@ringsted.dk


Skive: Liv og Limfjordslandskab i Nordfjends

Dette projekt tager udgangspunkt i Limfjordslandskabet på den nordlige del af Fjendshalvøen.

Skive Kommune ønsker at udvikle landskabet samt skabe en fælles fortælling om Nordfjends, der kan indgå i kommunens strategi: Oplevelsesriget ved Limfjorden.

Planen for fremtidens landskab på Nordfjends skal udarbejdes i tæt dialog mellem lodsejere, brugere og kommunen, så den lokale forankring bliver nøglen til en mere styret udvikling af landskaberne i kommunen.

For yderligere information kontakt:
Skive Kommune, Teknisk forvaltning, Plan og Support:
Mia Sabine Berle, mail: msbe@skivekommune.dk
Line Byskov, mail: libs@skivekommune.dk


Viborg: Viborg Naturpark

Viborg Kommune ønsker at skabe en bynær naturpark, der kan brande Viborg samt gavne den bynære rekreation og natur. Formålet er at skabe og udnytte muligheder for unikke bynære natur- og friluftsoplevelser samtidig med, at områdernes naturværdig og biodiversitet sikres og forbedres.

Projektet Viborg Naturpark, etape 1 – den grønne kvadrant omhandler den fremtidige indretning og forvaltning af landskabet sydøst for Søndersø i Viborg og gennemføres som et pilotprojekt, som led i en større plan for etablering af en naturpark omkring Viborg.

Projektet skal bidrage mere generelt med erfaring og viden til udvikling af naturparker i Danmark. Inddragelse af interessenter og formidling indgår som vigtige dimensioner i arbejdet.

For yderligere information kontakt:
Viborg Kommune:
Jørgen Jørgensen, chef for Natur og Vand, tlf: 87 87 55 69, mail jojo@viborg.dk
Hanne Døssing Hornum, projektleder, tlf: 87 87 55 05, mail: hdh@viborg.dk


Vildtforvaltning og landskabet – et frivilligt samarbejde forankret i markvildtslav

Formålet med disse to projekter er at inddrage landskabsdimensionen i udarbejdelse af frivillige vildtforvaltningsplaner for markvildtslav i Danmark.

Med udgangspunkt i to konkrete områder og i samarbejde med jægere og landmænd samt relevante fagfolk, udarbejdes en plan med anbefalinger til natur-, landskabs- og vildtplejetiltag på den enkelte ejendom.

De indhøstede erfaringer vil efterfølgende blive anvendt i det generelle arbejde med markvildtsplaner i landet.

For yderligere information kontakt:
Danmarks Jægerforbund:
Sabina Rohde, biologi-formidler, mail: sro@jaegerne.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idéen med forskningsprogrammet Fremtidens Landskaber er at bringe indretningen og brugen af fremtidens danske landskaber på en faglig dagsorden.

Udvikling og formidling af 12 planprojekter
Visionen er, at Fremtidens Landskaber gennem udvikling og formidling af erfaringer fra 12 planprojekter vil skabe grundlag for en mere proaktiv, helhedsorienteret og involverende planlægning i det åbne land. Projekterne er udvalgt, så de både repræsenterer forskellige planopgaver og forskellige danske landskabstyper. Forventningen er, at de 12 projekter vil kunne generere nye og innovative planløsninger, som vil kunne inspirere efterfølgende planprojekter, og generelt løfte fagligheden omkring fremtidens landskaber i det åbne land.

Forskellige former for viden og kompetencer
Fremtidens Landskaber skal bidrage til opbygning af faglige kompetencer i det åbne lands planlægning både indenfor de deltagende partnere og mere bredt indenfor de faglige miljøer omkring planlægning og forvaltning i det åbne land i Danmark. Det indgår som et selvstændigt mål at bringe forskellige former for viden og plankompetencer i samspil med de relevante ministerier, forvaltninger, organisationer og lokalsamfund.

Bog

Som afslutning på Fremtidens Landskaber blev bogen – Fremtidens Landskaber – visioner og planer for det åbne land – udgivet. Bogen omhandler de forskellige krav og udfordringer planlægningen står overfor og især om, hvordan disse krav gennem integreret og samarbejdsdreven planlægning kan udmøntes i nye forslag til indretningen af fremtidens landskaber. Den handler om hvordan vi får sat indretningen af fremtidens landskaber på en tværfaglig dagsorden og retter sig bredt mod både planlæggere og forvaltere af vore kulturlandskaber og den brede skare af organisationsfolk, ejere og brugere som til daglig er optaget af landskabernes beskyttelse og benyttelse.

Med udgangspunkt i de 12 planprojekter fra forskellige steder i Danmark, som indgik i programmet Fremtidens Landskaber, vises aktuelle forestillinger om landskabernes fremtid samt nye bud på fremtidens planlægning i det åbne land. Bogen rummer desuden tilbageblik på fortidens landskaber og de planer og visioner, der har medvirket til deres udvikling; hertil væsentlige teoretiske diskussioner om planlægning og udvikling i det åbne land.

Bogen kan købes på forlaget bogværket

Billede af forsiden på Fremtidens landskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikationer fra Fremtidens Landskaber

 • Andersen, P. S.; Kristensen, L. S. og Østerbye, K. G. D. (2016) Ejendomsundersøgelse for Nordbornholm 2015. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2016. 38 s. (IGN Report).
 • Grønt Miljø (2019) Vi snakker om hvordan det skal være. I: Grønt Miljø, nr. 4 Maj 2019 s. 50
 • Kristensen, L.S. og Primdahl, J. (2016) Fremtidens kulturlandskaber. Om inddragende og tværfaglig planlægning og forvaltning i et udviklingsperspektiv. Momentum+, Årg. 14, nr. 3 (2016)
 • Kristensen, L.S., Primdahl, J. og Møller, K.H. (red.) (2019) Fremtidens Landskaber - visioner og planer for det åbne land. Bogværket 
 • Lund, D.H.; Folvig, S. og Primdahl, J. (2016) Mere natur i Viborg Naturpark. Rapport. Ekspertworkshop 18-19. august 2016  
 • Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Afdeling for Landskabsarkitektur og Planlægning og Planværkstedet (2016) Fremtidens Østby. Del af projekt Fremtidens Landskaber, september 2016
 • Pedroli, B.; Pinto-Correia, T. and Primdahl, J. (2016) Challenges for a shared European countryside of uncertain future. Towards a modern community-based landscape perspective. Landscape Research 41 (4): 450-460.
 • Primdahl, J. og Kristensen, L.S. (2016) Landscape strategy making and landscape characterisation: experiences from Danish experimental planning processes. I: Landscape Research, 41 (2): 227-238.
 • Primdahl, J., Kristensen, L. S. og Møller, K. H. (2014): Et forandret landskab og en uændret planlov. ByplanNyt 5 2014, Dansk Byplanlaboratorium.
 • Swaffield, S. og Primdahl, J. (2016) Editorial: Integrating local landscape management in a globalised world - practices and pathways. I: Geografisk Tidsskrift/Danish Journal of Geography, Vol. 116, Nr. 1, 2016, s. 1-4.
 • Tvedt, T. (2018) En ny vej mod fremtidens landskaber. I: Grønt Miljø, nr. 8 Oktober 2018 s. 20-24
 • Tvedt, T. (2018) Udstilling om danske landskabermellem fortid og fremtid. I: Grønt Miljø, nr. 8 Oktober 2018 s. 24

Oplæg fra Fremtidens Landskaber

 • Kristensen, L.S. (2017) Fremtidens Landskaber - om samarbejde og nye planer for indretning af det åbne lands landskaber. Morgenforedrag 18. oktober 2017, København. Arrangør: Bark Rådgivning og Bygningskulturens Hus
 • Kristensen, L.S. (2016) Planlægning for og med landskabet - hvordan kan det gribes an? 1. september 2016 på workshoppen: Det strategiske landskab i Sydjylland - Temadag med oplæg, diskussion og netværk, Hovedbiblioteket i Esbjerg, Storm P. Salen. Arrangør: NIRAS A/S
 • Kristensen, L.S. (2016) Balancen mellem de forskellige former for udnyttelse af det danske areal - nye redskaber til planlægning og dialogbaseret planlægning. Folketingshøring oktober 2016. http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/eru/bilag/75/1705098/index.htm
 • Kristensen, L. S. (2016) Landscape governance – how to evaluate outcomes of collaborative strategy processes. Nordic Ruralities, Island Maj 2016
 • Kristensen, L. S. og Primdahl, J. (2016) Landscape strategy making – a new approach to planning for and with landscapes -  example from rural landscapes in Denmark, PECSRL, Østrig, September 2016
 • Kristensen, L.S. og Primdahl, J. (2016) Fremtidens kulturlandskaber. Hvordan kan vi arbejde tværfagligt med planlægning og forvaltning? Hvilke krav stiller det til kompetencer og færdigheder? JAs konference ”Fra udkant til vækstkraft” 25. november 2016, Kolding
 • Kristensen, L. og Primdahl, J. (2016) Rural Landscape Strategy Making   - some experiences with landscape change and management, Le Notre Conference, Cypern, Marts 2016
 • Lund, D. og Herslund, L. (2016) The role of citizens in future landscapes. Nordic Ruralities, Island Maj 2016

Øvrig formidling


Andre relevante publikationer

 • Graugaard, B. A. (2014) Realisering af lokale områdeplaner gennem jordfordeling.
  Speciale med fokus på hvorvidt jordfordeling kan virke som et redskab til at realisere kompleks planlægning for det åbne land, i form af lokale områdeplaner, samt hvordan jordfordeling bedst kan indtænkes i planlægningsprocessen. Case: Nordmors.
 • Kristensen L.S.; Primdahl, J. og Vejre, H. (red) (2016) Dialogbaseret planlægning i det åbne land. Om strategier for kulturlandskabets fremtid. Bogværket København.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektpartnere

Fremtidens Landskaber består af i alt 12 projektpartnere, hvoraf 11 er kommuner og én er Danmarks Jægerforbund.

Organisation Link Kontaktperson
Bornholms Regionskommune www.brk.dk Morten Bach Jørgensen
Frederikssund Kommune www.frederikssund.dk Dorte Søndergård
Guldborgsund Kommune www.guldborgsund.dk Lene
M. Krabbesmark
Jammerbugt Kommune www.jammerbugt.dk Marianne Fisker
Lolland Kommune www.lolland.dk Trine Kristoffersen
Morsø Kommune www.morsoe.dk Arne Kirk
Odense Kommune www.odense.dk Birgit
Bjerre Laursen
Odsherred Kommune www.odsherred.dk Mette Coulthard Flintholm
Ringsted Kommune www.ringsted.dk Eilif Byrnak
Skive Kommune www.skive.dk

Mia Sabine Berle 
Line Byskov

Viborg Kommune www.viborg.dk Hanne Døssing Hornum
Danmarks Jægerforbund www.jaegerforbundet.dk Sabina Rohde

Videns- og finansielle partnere

Udover de deltagende projektpartnere deltager følgende partnere i programmets aktiviteter. Disse partnere bistår med ekspert viden og finansielle midler. 

Organisation Link Kontaktperson
Aalborg Universitet www.aau.dk/ Esben Munk Sørensen
Arkitektskolen Aarhus www.aarch.dk/ Stefan Darlan Boris
Friluftsrådet www.friluftsraadet.dk Anker Madsen
Københavns Universitet

www.ku.dk

Jørgen Primdahl og
Lone Søderkvist Kristensen
Syddansk Universitet www.sdu.dk Per Grau Møller og
Johs. Nørregaard Frandsen
SEGES www.seges.dk Trine Eide

Sponsorer

Fremtidens Landskaber er finansieret med støtte fra Realdania, Tips- og lottomidler til friluftslivet, Nordea-fonden og 15. Juni Fonden.

Organisation Link
Realdania www.realdania.dk
Tips- og lottomidler til friluftslivet www.friluftsraadet.dk
Nordea-fonden www.nordeafonden.dk
15. Juni Fonden www.15junifonden.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAPLAN har i perioden 2010-2013 rettet fokus på integrerede og dialogbaserede planprojekter i det danske kulturlandskab. Videnopbygning, metodeudvikling og dialogbaserede planprocesser har været bærende for programmet. ’Dialogbaseret planlægning’, forkortet DIAPLAN, repræsenterer en ny måde at planlægge på, hvor alle interesser og parter i planlægningsprocessen involveres. Herved adskiller den sig fra den traditionelle planlægning, der uanset høringer og borgermøder hovedsagelig har behandlet overordnede emner, der kun i begrænset omfang har været integreret på tværs af sektorer.

Projekter

Programmets omdrejningspunkt var fire konkrete projekter fordelt på følgende kommuner: Skive, Morsø, Jammerbugt og Odsherred. De fire projekter havde meget forskelligt fokus, der spændte fra etablering af en geopark til landsbyers relation til omgivende landskaber. Tilsammen udgjorde de fire projekter typiske eksempler på nye tværfaglige projekter for det åbne land. Projekterne kan ses som nye bud på, hvordan kommunerne kan lave åben landplanlægning eller supplere den eksisterende planlægning. Med udgangspunkt i disse projekter er erfaringer formidlet til kommunale planlæggere i hele landet

Bog

Som afslutning på DIAPLAN er der udgivet en bog – Dialogbaseret planlægning i det åbne land – om strategier for kulturlandskabets fremtid – med konkrete eksempler på dialogbaseret planlægning i det åbne land, ligesom generelle problemstillinger om kulturlandskabets anvendeles og forvaltning diskuteres.

Bogen kan købes på forlaget bogværket

Partnere

DIAPLAN bestod af i alt 10 partnere, hvoraf 4 af dem er kommuner. De øvrige partnere bistod med finansielle midler og ekspert viden:

 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU
 • Realdania
 • Friluftsrådet
 • Region Sjælland
 • Syddansk Universitet
 • Videncentret for Landbrug
 • Skive Kommune
 • Morsø Kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Odsherred Kommune