Grøn Klimaskærm kan opsuge vand og dæmpe trafikstøj

En radikal anderledes metode til klimatilpasning af danske byer har med Grøn Klimaskærm set dagens lys. Skærmen kan håndtere regn fra byens tage i stedet for at sende det til de overbelastede kloakker. Samtidig kan skærmen dæmpe trafikstøj og skabe grønne opholdsrum.

Den Grønne Klimaskærm, set indefra, to år efter anlæg. Skærmen danner ramme om et helt nyt grønt rum, og skaber en havelignende atmosfære i et tæt boligkvarter. (Den tilsluttede bygning ligger mod højre, uden for fotoet). Foto: Pilebyg.

Den Grønne Klimaskærm håndterer regnvand fra bygningen ved siden af. Ved hjælp af de forbundne kars princip føres regnvandet fra tagrenden til toppen af skærmen. Her fordeles vandet over hele skærmens længde, hvorefter det opsuges af mineraluld, der er placeret bag pileflet-panelerne. Herfra fordamper det meste og det overskydende vand kan opsuges i plantekassen under skærmen.

Skærmen er dimensioneret til at klare op til ca. 10-årsregnen ved fordampning og nedsivning, altså samme niveau som den offentlige kloak. I tilfælde af ekstremregn ledes det overskydende vand til et grønt naboareal, der ved hjælp af en terrænhævning i form af et lille jord-dige langs kanten kan tilbageholde vandet. Det badekar, der herved opstår oven på jorden, kan rumme store vandmængder og uden problemer klare f.eks. 100 års hændelsen, som er det niveau der loves med Københavns Skybrudsplan.

Ved at håndtere regnen lokalt kan man bruge hverdagsregnen som den livgivende ressource, den vitterligt er: til at skabe grønne miljøer med gode vilkår for naturen, og som er rare for mennesker at opholde sig i. Med håndtering over terræn kan ekstremregn også let tilbageholdes, så de tunge og CO2-dyre løsninger med skybrudstunneller og omprofilering af veje kan undgås, eller skaleres ned.

Princippet kan varieres og tilpasses lokale pladsforhold og ønsker. En anden miljømæssig fordel ved Grøn Klimaskærm er at vandet drives fra taget til toppen af klimaskærmen udelukkende ved hjælp af tyngdekraften. Dermed skal der ikke bruges pumper, selv om vandet håndteres over jorden.

Sammenlignet med andre grønne løsninger til håndtering af regnafstrømning, f.eks. regnbede, har Grøn Klimaskærm den fordel, at vandet håndteres over terræn, og der skal derfor hverken graves store huller eller transporteres jord ud af byen. Det gør løsningen billig og nem at etablere, og der spares CO2. Løsningen kan også bruges, hvor der er forurenet jord, fordi vandet primært fordampes.

I en større sammenhæng bidrager skærmen også til en bedre vandbalance i byen, fordi fordampningen øges og risiko for overophedning derved kan mindskes.

Læs mere om Grøn Klimaskærm på Pilebygs hjemmeside

Kontakt

Marina Bergen Jensen
mbj@ign.ku.dk
27 24 44 47

Deltagere i projektet

Københavns Universitet i samarbejdet med Teknologisk Institut, samt Københavns Kommune, Boligforeningen 3B og KAB, Tim Larsen Engineering, Malmos A/S, Per Aarsleff A/S, Wavin Danmark og Pilebyg A/S.

Projektet er finansieret af

Miljøstyrelsen gennem MUDP-programmet samt Københavns Kommune.
Udviklingen af skærmen er finansieret af Miljøministeriet.

Projektperiode: 2013-2020

 

Danmarks første eksemplar af en Grøn Klimaskærm blev opført i 2019 ved Folehaven i Valby - der er en af Københavns mest trafikerede veje med 45.000 biler i døgnet. Skærmen er opført som en tre meter høj støjskærm, der samtidig modtager tagvand fra en 3-etagers ejendom, så der opstår et grønt opholdsareal mellem bygninger og vej. Skærmen er beplantet med slyngplanter og blomstrende bunddækkende planter og udstyret med bænke.

Valget af planter tilgodeser bier og dermed også andre nektar- og pollenafhængige insekter. Planterne på skærmen er primært hjemmehørende, blomstrende arter med lang vækstsæson. Desuden er det grønne areal mellem skærmen og boligerne indrette som en tør blomstereng. Siden etablereingen har området udviklet sig til en lille oase for natur og beboere.

I modsætning til traditionelle støjskærme er den Grønne Klimaskærm opbygget af bæredygtige materialer i form af robinie-stolper og pile-moduler, hvilket er en stor fordel sammenlignet med traditionelle støjskærme og kloakrør, hvor plastik, stål og beton er de primære materialer. Der indgår dog stadig mineraluld, stålbeslag og betonfundamenter. I de fremtidige løsninger skal der arbejdes på at minimere forbruget af disse materialer.  

Sammenligning af Grøn Skærm umiddelbart efter opførelsen i 2019 (til venstre) og et år efter i 2020 (til højre). Bemærk det lodrette glasvindue og etablering af blomsterrig vegetation på arealet mellem skærmen og bygningerne. Klimaskærmen i Folehaven er udviklet i et samarbejde med Teknologisk Institut, Københavns Kommune, Aarsleff A/S, Malmos A/S. Bygherre er Boligforeningen 3B. Foto: Pilebyg.

 

Grøn Klimaskærm kan designes på mange måder; man kan f.eks. bygge lavere skærme, der fungerer som rumopdeler eller afskærmning, eller som vist her, hvor vandet opsamles i en tank med hane på, så der kan vaskes fodboldstøvler. Kun fantasien sætter grænser. Illustration: Emilia Lausen.

"Jeg synes Grøn Klimaskærm er lidt af en genistreg. For det første er CO2- og miljøaftrykket lavt – der er ingen bortkørsel af jord, hovedparten af materialerne er fornybare, og der skal ikke bruges pumper. For det andet forbedrer løsningen byens vandbalance ved at skrue op for fordampning – det er både godt for regulering af temperaturen i byen og betyder at løsningen kan bruges, hvor der f.eks. er højtstående grundvand. For det tredje – og det er næsten det bedste – kan skærmen, der jo ikke optager meget plads, udformes på mange forskellige måder, så merværdier, der lokalt giver mening, kan løftes frem – både værdier knyttet til biodiversitet og sociale/kulturelle værdier som støjreduktion, lege-element, siddeplads, afskærmning af vandtank eller sågar en fodboldstøvlevaskeplads ".

Marina Bergen Jensen