Kåring af skovtræer

IGN er sekretariat for ad hoc Kåringsudvalget for skovfrø og skovplanter under NaturErhvervsstyrelsen.

Handel med forstligt materiale forudsætter, at det er kåret. Kåringsudvalget har ansvaret for at indstille særlig gode frøkilder fra skovbevoksninger og frøplantager til kåring til forstlig formål. Udvalget består af sagkyndige, der bedømmer og indstiller frøkilder fra skovtræer til brug på danske skovarealer, det åbne land, parker o.l.

Se mere i liste over kårede frøavlsbevoksninger på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor der også er information om bl.a. forkortelser, koder, andre landes kåringslister samt frøplantager.

Anbefalinger til valg af frøkilder, herunder træarter og provenienser, findes på www.plantevalg.dk, der er et samarbejde mellem Naturstyrelsen og IGN.

Kontakt