Forskningsbaseret rådgivning og myndighedsbetjening

Rådgivning

IGN løser rådgivningsopgaver for virksomheder, kommuner, styrelser og ministerier. Vores medarbejdere har stærke faglige kompetencer, der giver mulighed for at få løst problemer, som kræver særlige kompetencer eller specialudstyr. Det kan være analyser, udredninger eller risikovurderinger.

Rådgivningen leveres som regel i form af en rapport, som i mange tilfælde fører til ændret praksis, der også kan spare virksomheden for penge.

IGN rådgiver også i mindre enkeltsager, f.eks. om håndteringen af skadedyr. Det giver mulighed for at få løst konkrete problemer her og nu.

Rådgivningen er ofte mundtlig og leveres bl.a. via Videntjenesten.

Myndighedsbetjening

IGN leverer uvildig forskning, og betjener myndigheder som styrelser, ministerier og internationale organisationer, f.eks. EU, FAO og World Health Organisation.

Vi udfører myndighedsbetjening for Miljøministeriet inden for rammerne af KU’s Rammeaftale med ministeriet. Desuden overvåger vi skovenes tilstand og skovbrugets udvikling for Miljøstyrelsen.

Andre opgaver løses efter behov.

Skovsundhed i Danmark
Vi har overvåget skovenes sundhed siden midten af 1980'erne. 
læs mere

Skovovervågning
Vi overvåger skovenes tilstand og skovbrugets udvikling for Miljøministeriet.
Læs mere

Kåring af skovtræer
Vi er sekretariat for Kåringsudvalget for skovfrø og skovplanter under Landbrugstyrelsen.
Læs mere

Kvalitetssikring

IGN/KU tager udgangspunkt i Danske Universiteters hvidbog om myndighedsbetjening.

For den forskningsbaserede rådgivning og myndighedsbetjening gælder samme principper som for al anden forskning ved KU;

- krav om god, dokumenterbar projektstyring, transparente faglige peer-review-processer, dokumentation, reproducerbarhed, sikring af data og analyseprocedurer, ansvarlighed, transparens om forfatterskaber og en række andre forhold, jf. Danish Code of Conduct for Research Integrity.

IGNs varetagelse af myndighedsopgaver og øvrig rådgivning skal ske på en måde, så der ikke kan rejses tvivl om instituttets videnskabelige integritet og kvaliteten af forskernes arbejde.

Det gør vi ved:

  • at sikre rammerne for en løbende vidensopsamling og udvikling af det modelberedskab, der er nødvendigt for kvaliteten af opgavevaretagelsen 
  • at sikre de nødvendige organisatoriske og administrative forhold, der skal til for at have en høj kvalitet i projektstyring, økonomi- og ressourcestyring
  • at sikre god kommunikation mellem opdragsgiver og udførende forskere.

Centralt for både den procesmæssige og den faglige kvalitetssikring er, at alle væsentlige aftaler omkring opgaveløsningen skal foreligge på skrift, før opgaven igangsættes, herunder hvornår opgaven anses for færdig/løst, og hvornår slutproduktet kan offentliggøres.

For den faglige kvalitetssikring gælder endvidere, at de relevante tovholdere og sektionsledere har det daglige ansvar for at sikre, at:

  1. faglige rapporter, notater mv. læses og vurderes af flere fagpersoner inden offentliggørelsen
  2. opdragsgiveren og eventuelt andre interessenter, får publikationer med mere til kommentering forud for offentliggørelse
  3. der er transparens og dokumenterbarhed om, hvem der, jf. 1 og 2, har kommenteret
  4. det fremgår af afrapporteringen, såfremt der måtte være varierende, fagligt velfunderede synspunkter inden for forskningen – herunder også konsortiet ‒ omkring centrale dele af faglige konklusioner
  5. reglerne om transparent forfatterskab (Vancouver-erklæringen) bliver fulgt, fordi det er den enkelte forsker, der i medfør af universiteternes forskningsstandarder er ansvarlig for det faglige indhold i eget arbejde.

Enhver udført udrednings- eller rådgivningsopgave vil derfor have en tovholder, som er ansvarlig for løsning af opgaven, samt en eller flere medforfatter(e), der som minimum inddrages ved igangsættelse, design af arbejdet, gennemlæsning og kommentering samt offentliggørelse, og som naturligvis lever op til Vancouver-reglerne for medforfatterskab.

Medforfattere kan være kollegaer på IGN eller kompetente eksterne samarbejdspartnere (udvælgelsen af disse sker i samråd mellem tovholder, sektionsleder og myndighedskoordinator). Dette medvirker til at sikre, at færrest muligt sidder alene med deres områder, at kompetencer og viden opbygges hos flere forskellige personer, og at kendskabet til myndighedsarbejdet udbredes i og uden for instituttet.

Et endeligt element i kvalitetssikringen vedrører rettidig offentliggørelse. IGN forpligter sig til at understøtte denne ved at offentliggøre alle notater, rapporter mv., inklusive analyser og konklusioner, i en form og på en måde, så de er tilgængelige, verificerbare og forståelige for alle interesserede. IGN offentliggør egne produkter i myndighedsbetjeningen. Offentliggørelse af endelige versioner skal ske uden væsentligt ophold. 

IGN følger desuden fakulterne SCIENCE og SUNDs Håndbog til kvalitetssikring af forskningsbaseret rådgivning, som indeholder minimumskrav til dokumentation og transparens.

Aftaler

Københavns Universitet har indgået en rammeaftale med Miljøministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har projektaftaler med andre ministerier.

Rammen omfatter en ydelsesaftale, som beskriver den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for fagområderne skov og landskab. Ramme- og ydelsesaftalerne er 4-årige med årlig rul, og herunder ligger arbejdsprogrammerne, der årligt opdateres. Arbejdsprogrammet beskriver de konkrete opgaver og projekter som forventes igangsat og/eller gennemført det først kommende år.

Opgaverne løses hovedsageligt i regi Det Nationale Center for Skov, Landskab og Planlægning (Skov & Landskab) der er et center på tværs af IGN og IFRO (Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi).

Fra 2018 er der lavet nye ydelsesaftaler for hhv. fagområderne Skov og landskab (IGN) og for Ressource- og samfundsøkonomi (IFRO)

Links til IGNs aftaler

Publikationer

Vores resultater samles i rapporter og notater som offentliggøres her på hjemmesiden med mindre anden aftale om publicering sikrer at produktet er tilgængeligt for offentligheden. 

Du finder vores publikationer her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Få mere at vide om instituttets Forskningsbaserede rådgivning på e-mail: myndighed@ign.ku.dk