Egens sundhed

Eg har kun få sundhedsproblemer i Danmark, selvom afløving forårsaget af sommerfuglelarver kan give anledning til svækkelser og efterfølgende svampeangreb.

Afløvning af egDe to danske egearter stilkeg (Quercus robur) og vintereg (Quercus petraea) regnes som de mest robuste og stabile løvtræer i dansk skovbrug.

Eg er naturligt hjemmehørende i Danmark og kan blive meget gammel. Egens sundhed er mest påvirket af naturlige faktorer som insekter og klima.

Sommerfuglelarver, som spiser egenes blade om foråret, er en vigtig årsåg til dårlig bladfylde hos eg. Angreb viser sig derfor også som forhøjet bladtab i skovsundhedsovervågningen, også selvom egen ofte kan gendanne en del af kronen med sommerskud.

Den langsigtede overvågning af egens sundhed i Danmark gennem mere end 30 år viser, at:

  • bratte skift i egens sundhed er ganske normalt. År med ringe sundhed følges typisk af en forbedring over en eller flere år, indtil der igen opstår problemer.
  • egens sundhed var dårligst i 1990’erne.
  • egens sundhed generelt har været tilfredsstillende efter 2000 trods problemer i nogle bevoksninger.
  • den vigtigste årsag til dårlig sundhed i eg er angreb af lille frostmåler og andre sommerfuglelarver om foråret,
  • svækkede ege kan angribes af honningsvamp, som efter flere år kan dræbe træet,
  • eg påvirkes af tørke, men ikke så meget som bøg,
  • yngre ege (< 70 år) har mindre bladtab end ældre ege, som også har sværere ved at komme sig efter svækkelser.

 Graf over egens sundhed

Gennemsnitligt bladtab og andelen af skadede ege, dvs. med et bladtab på mindst 30%. Jo større bladtab og des flere skadede ege, des dårligere sundhedstilstand. Sommertørken i 1992 fik mange ege til at kaste skud, men da dette skete efter årets overvågning, blev skaden først registreret i 1993. Samtidig havde egen alvorlige udspringsproblemer i 1993-1994, årsagen blev aldrig helt klarlagt, men var måske et insektangreb i knopperne. Der var omfattende afløvninger i eg forårsaget af frostmålere og andre insekter i årene 1996-1998, samt lokalt i 2006 og 2012. Egens sundhed i Europa var bedre i 1990'erne men ringere siden 2000.