Rødgranens sundhed

Rødgranens generelle sundhed i Danmark er bedre, end da skovsundheds-overvågningen startede. Rødgran plages dog stadig af stormfald, barkbille-angreb og andre problemer.

Rødgraner eksponeret for vind og tørkeRødgran (Picea abies) er det mest anvendte nåletræ i dansk skovbrug. Det diskuteres, om rødgran egner sig til danske forhold, herunder især de milde vintre. Dette kan forværres med klimaændringer, der medfører højere temperaturer og ændrede nedbørsforhold.

Det var den dårlige sundhed hos rødgran i Europa, som gav anledning til, at man i 1980’erne begyndte at overvåge skovenes sundhed.

Eksponering til vind og tørke giver svækkede træer, som kan angribes af barkbiller. Efter stormfald i rødgran ses ofte døde træer i randen af de stående bevoksninger.

Den langsigtede overvågning af rødgranens sundhed i Danmark gennem 30 år viser, at:

  • rødgranens sundhed var dårligst i 1990’erne,
  • rødgrans sundhedstilstand generelt har været tilfredsstillende siden 1999,
  • stormfald og barkbilleangreb er de væsentligste trusler mod rødgran,
  • yngre rødgran (< 40 år) har mindre nåletab end ældre rødgran,
  • rødgranens sundhed kan påvirkes af milde vintre og tørke.

 Graf over rødgranens sundhed

Gennemsnitligt nåletab og andel skadede rødgran ved skovsundhedsovervågningen. Jo større nåletab, des dårligere sundhedstilstand. Den høje andel skadede træer 1991-1996 skyldes til dels nogle punkter med gamle, dårlige rødgran i Vestjylland. Generelt var sundheden i rødgran ringest midt i 1990’erne og er derefter blevet bedre. Siden 2005 har nåletabet i rødgran været stabilt og væsentligt under gennemsnit for Europa.