Rumlig forandring og planlægning

Vi bedriver tværdisciplinær forskning med fokus på udvikling, planlægning og forvaltning af byer, landskaber og lokalsamfund. I skala spænder vores forskning fra byrum og lokale landskaber til regional skala. 

Rumlig forandring og planlægning

Udvikle videngrundlaget

Overordnet har både forskning og undervisning som formål at bidrage til at udvikle videngrundlaget om by og landskab og dermed bidrage til bæredygtig udvikling og til at skabe fysiske miljøer af høj kvalitet.

Skabe en integreret forståelse

Gruppens forskning sigter mod at skabe en integreret forståelse af udvikling, planlægning og forvaltning i det rumlige kontinuum, der omfatter såvel byområder som bynære landområder og landdistrikter. Teori og metoder spænder fra samfunds- og humanvidenskaberne: arkitektur, kulturgeografi, landskabsforvaltning og planlægningsteori, til landskabsøkologi landskabsforståelse. Menneskers brug og oplevelse af byrum og landskaber, forståelse af stedsbegrebet og udvikling af steder spiller en fremtrædende rolle i forskningen.

Metoder og samarbejder

Rumlige analyser og kortlægningsmetoder såsom landskabskarakteranalyse, kortlægning af økosystemtjenester og landskabsfunktioner samt registrering og forståelse af byliv er vigtige metoder i den del af forskningen der vedrører byers og landskabers udvikling og brug, mens andre projekter arbejder med planlægnings- og forvaltningsprocesser, borgeres og andre aktørers inddragelse i planlægning og ikke mindst fornyelse af processer og redskaber i den fysiske planlægning.  I vores forskning arbejder vi ofte sammen med de forskellige aktører i fysisk udvikling og planlægning.

Temaer for forskningen

Særlige temaer for forskningen er bl.a. livsformer i by og på land og deres betydning for planlægning og stedsudvikling, udvikling af nye planredskaber, planlægning for klimatilpasning, nye forvaltningsformer i by- og landskabsudvikling, urban og rural transformation og jordbruget i det multifunktionelle landskab. Vi arbejder både i Danmark, Europa og i udviklingslande.

Undervisning

Forskergruppen bidrager til undervisningen på Landskabsarkitektuddannelsen, kandidatuddannelsen i Nature Management, bacheloruddannelsen i Naturressourceforvaltning og i mindre omfang til andre studieretninger. Vi afholder desuden ph.d.-kurser

Se også forskergruppens engelske hjemmeside

Spatial Change and Planning