Danmarks skovstatistik – National Forest Inventory (NFI)

Status og udviklingen i de danske skove dokumenteres i den danske skovstatistik (NFI) der er landsdækkende og gennemføres som en årlig måling med løbende opdatering.

Formålet med Skovstatistikken er at levere videngrundlaget for driftsmæssige såvel som natur- og miljøstrategiske beslutninger, at levere nationale og internationale rapporter og at følge ændringer i skovens vækst og tilstand og sætte disse i relation til menneskeskabte såvel som naturlige påvirkninger.

Dokumenteret grundlag for beslutninger

Skovstatistikken giver et veldokumenteret grundlag for at følge skovenes tilstand og udvikling over tid og leverer desuden grundlaget for analyser og diskussioner om skovpolitik og skovøkonomi, ligesom den øger kendskabet til skovene og deres anvendelsesmuligheder.

Skov med mange funktioner

De danske skove har en række centrale funktioner. Således er skovene:

  • centrale for produktionen af træ til den danske træindustri
  • har en stor betydning for mangfoldigheden af dyr og planter i Danmark
  • vigtige for miljøet, idet de bidrager til at beskytte grundvandet og binde kuldioxid
  • et vigtigt element i det danske landskab og er af væsentlig betydning for friluftslivet.

Skovenes flersidige funktioner medfører, at der er en stor interesse for deres struktur, udvikling og anvendelse. Skovene er i stigende grad emne for debat i forbindelse med blandt andet deres naturindhold og i relation til klimaforandringer.

Interesse for skov

Både skovbrugserhvervet og det øvrige samfund har en interesse i at vide, hvordan skovene er opbygget, hvad de indeholder, og hvordan de udvikler sig.

Systematisk stikprøve

Danmarks Skovstatistik er baseret på stikprøvevise målinger i skov fordelt over hele Danmark. Målingerne omfatter den samlede variation i skovenes naturgrundlag og dyrkningshistorie og danner grundlag for overvågning af skovenes tilstand og udvikling. Målingerne udføres af særligt uddannet personale, som anvender avanceret elektronisk udstyr og det nyeste kortmateriale og luftfoto.

Internationalt har Danmark tiltrådt et forpligtigende samarbejde om fremme af bæredygtig skovdrift, og der er i enighed udarbejdet et sæt kriterier for dette. Samarbejdet forudsætter, at der indsamles data og information om de danske skove i forhold til disse kriterier.

Kontakt

Sektionsleder Thomas Nord-Larsen

Har du spørgsmål om skovovervågning kan du skrive til skovstatistik@ign.ku.dk