Kortet over skovressourcer gør det nemt at få information om de danske skove, f.eks. bevoksningshøjde og vedmasse. Det kan både bruges i den lokale skovforvaltning og til større analyser og oversigter.

Hvad kan kortet bruges til

Kortet over skovressourcer gør det nemt at få information om skovene. Her kan du f.eks. hurtigt få et estimat for vedmassen på et bestemt areal, som du selv vælger. Kortet kan både bruges af den, der arbejder med skov og skovforvaltning, og af andre med interesse for skov.

Hvordan gør man

Der er to indgangsvinkler til kortet:

Online GIS-kort: Her kan man klikke på skovbevoksninger eller indramme bestemte arealer og få oplyst bevoksningshøjde, kronedække, vedmasse, overjordisk biomasse eller total biomasse.

Hent kortet til egen pc: Det er også muligt at hente kortet for hele landet ned på ens egen pc (som shape-fil eller i rasterformat) og arbejde videre med det.

Hvad er grundlaget

Kortet over skovressourcer er lavet på baggrund af en landsdækkende laserscanning, der er foretaget for Styrelsen for dataforsyning og effektivisering i 2014-15. Kortlægningen omfatter estimater for bevoksningshøjde, stående vedmasse, overjordisk levende biomasse og samlet levende biomasse, estimeret for skov i felter på 25 x 25 meter. Kortet er lavet ud fra modeller, der beskriver sammenhængen mellem laserscanningen og data, som er indsamlet på Danmarks skovstatistiks prøveflader – se f.eks.:

Metoder for Danmarks skovstatistik
Skove og plantager

Læs mere om metoden i Forest resource map of Denmark – Mapping of Danish forest resource using ALS from 2014-2015

Hvor sikre er tallene

Kortets anvendelighed i praksis er testet på Frederiksdal Skovdistrikt. Her sammenholdt vi estimater fra kortet med målinger, der blev foretaget ved udarbejdelsen af en ny driftsplan. Testen viste fin sammenhæng for både bevoksningshøjde og vedmasse. Styrken ved skovressourcekortet er, at det bygger på en faktisk måling. Det skal sammenlignes med den hidtidige praksis, hvor vedmassen i bedste fald fastsættes ved at måle højden på nogle få træer og slå på i en tilvækstoversigt.

Kontakt

Thomas Nord Larsen
Seniorforsker
E-mail: tnl@ign.ku.dk
Telefon: 3533 1758
Mobil: 4032 4394