Eksempel: Udviklingsplaner for kirkegårde • www.kirkegaardsudvikling.dk • Januar 2016

Gundslev Kirkegård – inddragelse af brugere og borgere

  • Landsbykirkegård på Falster
  • 525 indbyggere i sognet
  • Ledige gravsteder (ofte med to pladser pr. gravsted): 155
  • Gravsteder i brug (2015): 175
  • Foruden de nuværende ledige gravsteder påregnes endnu ca. 20 gravsteder at blive ledige inden for de næste fem år
  • Rådgiver: Kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted

På Gundslev Kirkegård er der rigeligt med ledig plads til at begrave alle i sognet – endda to gange, hvis det skulle være. Med blot 2-4 begravelser/urnenedsættelser årligt og et større antal gravsteder, der udløber, var det nødvendigt at lægge en langsigtet plan for kirkegårdens udvikling. Formanden for menighedsrådet peger på inddragelse af hele menighedsrådet, præst, graver og lokalbefolkningen som en afgørende del af processen.

Motivation

En del af de 2-4 årlige begravelser/urnenedsættelser sker i eksisterende familiegravsteder, og med et stigende antal hjemfaldne gravsteder fremstår kirkegården i dag halvfyldt. Desuden er det et ønske at gøre driften nemmere og mindre ressourcekrævende. Derfor tog menighedsrådet i 2014 kontakt til kirkegårdskonsulenten for at få lagt en langsigtet plan for udvikling af kirkegården. 

Processen

Processen startede med et møde på kirkegården sidst i 2014, hvor muligheder og synspunkter blev drøftet. Mødet blev fulgt op med telefonsamtaler mellem formanden for menighedsrådet og konsulenten, og emnet blev diskuteret internt i menighedsrådet på flere møder. I foråret 2015 udarbejdede graveren og menighedsrådet en oversigt over ledige gravsteder og gravsteder, der forventes at udløbe i de kommende 20 år. Det skete på baggrund af sognets registreringer og en visuel vurdering. 

Udviklingsplanen

Først på sommeren 2015 opsummerede konsulenten drøftelserne med menighedsrådet og foreslog en plan for kirkegårdens udvikling. Planen består af en kort beskrivelse, ledsaget af et par håndtegnede skitser. Menighedsrådet fravalgte at få lavet en detaljeret plantegning og beskrivelse og prioriterede ifølge formand Anders Lejre at bruge pengene ude på kirkegården i stedet. Planen beskriver, hvor fremtidige begravelser/urnenedsættelser kan ske, og hvordan de kan indpasses i den nuværende struktur. Planen udpeger desuden et større område, hvor der ikke i fremtiden skal oprettes flere gravsteder. Den beskriver også, hvordan stierne i dette område efterhånden kan nedlægges og sammen med ledige gravsteder omlægges til et parklandskab med spredte buske og træer i græs. Planen vurderer, hvordan arbejdet kan tilrettelægges for graveren og medhjælperen og på hvilke områder, de vil få brug for hjælp udefra. 

Inddragelse og information

Gennem hele processen har Anders Lejre prioriteret inddragelse og information højt: ”Det har været vigtigt for mig, at alle har været med hele vejen igennem og er blevet hørt”. Bl.a. derfor har hele menighedsrådet, graveren og præsten deltaget i diskussionerne undervejs. 

En anden vigtig del er information til menigheden og lokalbefolkningen i almindelighed og til pårørende, der ikke bor i sognet. Der blev holdt et sognemøde helt i starten, men information i lokalaviser o.l. bør også prioriteres. Første del af den langsigtede plan gik i gang i efteråret 2015, og her havde man ikke fået informeret pårørende uden for sognet. Det førte til reaktioner blandt besøgende, der kunne have været undgået. Fremover vil menighedsrådet derfor sende brev til alle pårørende, der direkte eller indirekte bliver berørt af nedlæggelse af stier, tilsåning med græs og plantning af træer.

Gode råd

  • Sørg for at få hele menighedsrådet, graver og præst involveret
  • Husk information ved sognemøde, i lokalpressen og med brev til pårørende
  • Husk at få taget de nødvendige beslutninger i menighedsrådet i tide om lukning af gravsteder m.m., inden det praktiske arbejde går i gang 

Få mere at vide

Kirkegårdskonsulentens beskrivelse af Gundslev Kirkegård
Anders Lejre, formand for menighedsrådet, tlf. 2237 5807, anders@kae.dk