Eksempel: Udviklingsplaner for kirkegårde • www.kirkegaardsudvikling.dk • Januar 2016

Toksværd Kirkegård – retning og kommunikation

  • Større landsbykirkegård, Sydsjælland
  • 20-30 begravelser om året, heraf 3-5 kistebegravelser
  • 2 årsværk, betjener et sogn i flersognspastorat med fælles menighedsråd
  • Udviklingsplan fra 2009, rådgiver: Susanne Guldager 

Udviklingsplanen for Toksværd Kirkegård på Sydsjælland giver en samlet løsning for en landsbykirkegård, der er præget af tomme gravsteder, behov for nye begravelsestilbud, mange bevaringsværdige gravsteder og uhensigtsmæssig indretning. 

Erfaringen fra Toksværd er, at udviklingsplanen er et uundværligt redskab til at skabe helhed og retning i tiltagene på kirkegården, men også at kommunikationen til særligt de brugsberettigede er vigtig for at føre planerne ud i livet.

For meget plads

I 2007 var under halvdelen af Toxværd Kirkegårds gravsteder i brug. Samtidig var urneafdelingen fra 1970’erne næsten fyldt op, og kirkegården kunne ikke følge med i efterspørgslen efter kistegrave i græs. De mange ledige pladser gjorde efterhånden også kirkegården mindre grøn. 

Der var brug for handling, men menighedsrådet besluttede at få tænkt tiltagene ind i helheden gennem en udviklingsplan. Landskabsarkitekt Susanne Guldager fik opgaven og lavede udviklingsplanen i tæt samarbejde med menighedsrådet og graveren. Som grundlag beregnede hun fremtidens behov for gravsteder ud fra kommunens skøn over indbyggertallet i sognet frem til 2017. 

Toksværd Kirkegård

Toksværd Kirkegård er en lidt større landsbykirkegård, der betjener et sogn med ca. 1.700 mennesker. Foto: Susanne Guldager

Gravsteder samles ved kirken

I store træk går udviklingsplanen ud på at samle gravstederne tæt på kirken og afvikle nogle af de afdelinger, der ligger længst væk. Det tager tid med en fredningstid på 30 år. En del af den ledige plads tæt på kirken bliver med tiden til forskellige urnegrave: individuelle urnegravsteder med hæk, plader i græs og urnegrave i skovbund i et lille område syd for kirken. 

For at kirkegården fortsat kan være grøn og frodig, er det blandt andet planen at plante en lund med mindre træer i en af de ledige afdelinger. Resten har et grønt tæppe af græs, sådan at perlestenene ikke dominerer for meget. 

Løser flere problemer

Udviklingsplanen løser flere problemer på en gang. Udbuddet af gravsteder kommer til at passe bedre til behovene, arbejdsmiljøet bliver bedre, og aktiviteten fordeles ud over kirkegården. På sigt udskiftes hver anden kisterække til urnegrave. På den måde opnår man både, at aktiviteten omkring urnegravene trækkes ind mellem de ældre kistegrave, og at gangbredden kan øges. Det giver bedre tilgængelighed for besøgende og for maskiner.

Udviklingsplanen tager også hånd om kirkegårdens kulturhistoriske værdier. Toksværd Kirkegård har mange bevaringsværdige gravminder, og en del af dem bliver nu samlet, mens andre gravminder får lov at stå rundt om på kirkegården. 

Fremtidig struktur på Toksværd Kirkegård. Forslaget fra 2007 sikrer en fordeling mellem kiste- og urnepladser, der stemmer overens med de skønnede behov. Tegning fra udviklingsplanen, udarbejdet af landskabsarkitekt Susanne Guldager.

Snak med folk

Graver Hans-Henrik Olsen peger på kommunikationen som et vigtigt redskab, når udviklingsplanen skal gennemføres. Ved at tale med de pårørende om planen, og hvad det vil betyde for deres gravsted, bliver de forberedt på forandringerne. I 2012 blev den første række af nye urnegravsteder anlagt. Graveren tog en snak med de brugsberettigede til det sidste kistegravsted i rækken, som skulle fornyes, og man enedes om at omdanne gravstedet til et urnegravsted. Stenen kunne stort set blive stående, og kirkegården sørgede for at nyindrette gravstedet.

Der bliver fulgt op på udviklingsplanen på det årlige kirkegårdssyn. Hvert år bliver tiltag fra udviklingsplanen lagt ind i kirkegårdens arbejdsplan ud fra, hvad der er ressourcer til, og hvad hjemfald af gravsteder gør muligt. På den måde bliver planens omlægninger gjort overskuelige at udføre. Det er en investering i tid og penge at lægge kirkegården om. Men den kommer igen som en attraktiv og driftsvenlig kirkegård, efterhånden som planen bliver ført ud i livet, vurderer kirkeværge Karin Smidt.

Få mere at vide

Karin Smidt, kirkeværge, schmidt@123mail.dk, tlf. 5556 2056
Hans-Henrik Olsen, graver, graver@toksvaerdkirke.dk, tlf. 5556 3043
Ledig plads kan give ny udvikling af kirkegården, artikel i Landsby-graveren 1/2012