Anlæg med Slotsgrus®

En af fordelene ved Slotsgrus® er, at det er let at udlægge og komprimere. 

Anlæg af sti

For at optimere processen og det færdige resultat er her en række anbefalinger og vejledninger. Vejledningerne skal ses som en hjælp til at optimere kvaliteten af den færdige belægning. Projektets beskrivelser vil altid gå forud for de følgende vejledninger.

Her kan du hente en anlægsvejledning for Slotsgrus® i pdf-format, som er en kort version af beskrivelsen på denne side.

Udlægningsmetoder

Slotsgrus® kan udlægges på traditionel vis med udkørsel og afretning med maskine eller manuelt. Materialet er desuden særdeles velegnet til at blive udlagt med asfaltudlægger eller forskellige former for slæbekasser, der både profilerer og foretager den første komprimering. 

Tolerancer

Tolerancen på råjordsplanum er normalt ± 4 cm. Hvis Slotsgrus® anvendes som totallag, skal tolerancen på råordsplanum være ± 2 cm. Tabellen viser de gældende rolerancer, jf. Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2010, Danske Anlægsgartnere.

Koter

Lagtykkelse,
hvor koter ikke er anført

Råjordsplanum

(hvis totallag)

± 4 cm

(± 2 cm)

± 1 cm

Bundsikringslag

± 2 cm

± 1 cm

Bærelag

± 1 cm

± 1 cm

Toplag/totallag

± 1 cm

± 1 cmAfvandingsfald

Der skal etableres et afvandingsfald på 25-40 ‰ - eventuelt kombineret med oprunding. Råjordsplanum skal også have et tilsvarende afvandingsfald. Læs mere om afvanding under projektering

Udlægning med overhøjde

Slotsgrus® sætter sig når det komprimeres. Materialet skal udlægges med en overhøjde på 20 % af den færdige lagtykkelse. Tabellen viser sammenhængen mellem ønsket færdig lagtykkelse og udlægningstykkelse.

Ønsket lagtykkelse

5 cm

10 cm

15 cm

20 cm

Udlagt lagtykkelse

6 cm

12 cm

18 cm

24 cm

Optimalt vandindhold

For at opnå den ønskede faste overflade skal slotsgruset komprimeres ved det optimale vandindhold på 9 %. Er vandindholdet for lavt kan materialet ikke komprimeres, men vil vedblive med at være løst og de store partikler samles på overfladen. Er vandindholdet for højt, vil materialet heller ikke kunne komprimeres optimalt. Erfaringer viser dog, at Slotsgrus®, i modsætning til traditionelle lergrusprodukter, med godt resultat kan komprimeres ved et vandinhold noget over det optimale. Ved optimalt vandindhold spejler vandet sig i overfladen før komprimering og under komprimeringen trækkes de fine partikler op og er med til at binde overfladen og gøre den fast. Er Slotsgrus® blevet lyst pga. udtørring, kan det ikke komprimeres. 

Opvanding

Slotsgrus® vil typisk blive leveret med et vandindhold på under det optimale, undtaget i våde perioder, hvor det kan leveres med et vandindhold tæt på det optimale.

Ved håndtering og udlægning kan der også let ske enten en utilsigtet udtørring eller opfugtning af gruset. Der skal derfor normalt tilføres vand inden komprimering.

Hvis vandindholdet skal øges med ét procentpoint, skal der tilføres 1 liter vand pr. m2 for hver 5 cm's lagtykkelse, se beregingseksempel i anlægsvejledningen. 

Vandindholdet i en materialeprøve kan bestemmes ved tørring i mikrobølgeovn og vejning, se videnblad 4-0-5 fra Skov & Landskab. I nedenstående tabel er angivet den nødvendige vandtilførsel i liter/m2 for at hæve vandindholdet fra 5 % til 9 %. 

Komprimeret lagtykkelse

5 cm

10 cm

15 cm

20 cm

Tilførsel liter pr. m2

4

8

12

16

 1 liter/m2 = 1 mm nedbør 

Det indikeres af tabellen, at udlægning og komprimering af Slotsgrus® med fordel kan udføres i let regn, hvilket erfaringerne fra praksis også viser. 

Komprimering

For at opfylde de forventede funktionskrav skal Slotsgrus® komprimeres efter udlægning. Dels for at opnå bæreevne og dels for at opnå den ønskede fasthed i overfladen.

Komprimeringskrav

Slotsgrus® skal komprimeres til en gennemsnitlig komprimeringsgrad på 95 % og ingen enkelteværdi må være mindre end 92 %. Et kontrolafsnit er på mindst 5 målepunkter. Med mindre andet kræves, kan anvendes en referencedensitet på 2,06 g/cm3 (vibrationsindstampning). Referencedensiteten er et gennemsnit af flere målinger fra 2002 til 2006, som kun varierer fra 2,04 til 2,10 g/cm3

Udførelse af komprimering

Forsøg har vist, at komprimeringsgraden på 95 % af referencedensiteten kan opnås ved at gennemføre komprimering i henhold til nedenstående skema. Antallet af nødvendige overkørsler er anført for forskellige lagtykkelser (færdig mål) og for forskelligt komprimeringsmateriel.

Lagtykkelse

 5 cm

10 cm

15 cm

20 cm

Vibrationstromle (2,5 t)

2

2

2

2

Tromle uden vibration (2,5 t)

2

4

7

10

Pladevibrator (400 kg)

2

4

7

7


Tromling uden vibration kan være aktuel at anvende i nærheden af bygninger eller vegetation hvor overførsel af vibration kan være generende eller direkte skadelig. Ved anvendelse af komprimerinsmateriel, der afviger fra ovenstående, skal der gennemføres måleserier for at fastlægge antal nødvendige overkørsler i det konkrete tilfælde. 

Opnåelse af optimal jævnhed ved anvendelse som totallag

Hvor der stilles høje krav til jævhed og overfladens udtryk, og der ikke anvendes asfaltudlægger eller udlæggerkasser, kan følgende metode anbefales når Slotsgrus® anvendes som totallag fra 10 cm tykkelse og op.

Slotsgrus® udlægges med ekstra overhøjde så laget i komprimeret tilstand vil være 1-2 cm over færdig højde. Denne udlægning skal ske med en nøjagtighed på +/- 1 cm. Herefter komprimeres med det halve antal af de krævede komprimeringer. Herefter afrettes eller aftrækkes overfladen til ønsket højde og profil. Afslutningsvis komprimeres med det resterende antal overkørsler. 

Afretning af overfladen

Til den sidste afretning af overfladen kan der anvendes slæbenet, som kendes fra udjævning af topdressing på boldbaner til afretning af overfladen. Ved gentagne overkørsler kan opnås en meget jævn overflade med en fin struktur. Metoden kræver, at materialet er udlagt i der ønskede profil i den rigtige højde. Læs mere under drift, om hvordan man vedligeholder en Slotsgrus® befæstelse.