Anvendelse – Københavns Universitet

Slotsgrus > Anvendelse

Anvendelsesmuligheder for Slotsgrus®

Slotsgrus er specielt udviklet til etablering af grusbelægninger. Det kan anvendes på stier, veje, torve, pladser og sportsbaner. Materialet kan bruges til både bærelag, toplag og totallag samt som afretnings-, sætte- og fugemateriale.

Tommelstokken viser 15 cm. Slotsgrus® udlagt til komprimering. /Foto: Palle Kristoffersen

Belægninger med Slotsgrus® kan anvendes til:
Totallags-befæstelser uden adskilt bære- og toplag 
Toplagsbelægning på bærelag 
Bærelag under f.eks. perlesten eller skærver 
Grus på muld
Petanquebaner 

Andre anvendelser:
Afretningsmateriale
Sættemateriale
Fugemateriale 

Belægninger 

Totallag
Ved totallagsbefæstelser anvendes samme materiale i den fulde befæstelsestykkelse fra underbund eller overflade af bundsikring. Dette kan lade sig gøre, fordi Slotsgrus® har de fornødne egenskaber til på samme tid at fungere som bærelag og toplag. Normalt er det alene bærelaget, der indgår i dimensioneringsberegningen og ikke toplaget. Da Slotsgrus® har en bæreevne som stabilt grus, og dermed samtidig kan fungere som bærelag og overfladebelægning, kan den samlede befæstelsestykkelse reduceres og den samlede befæstelse billiggøres. Der er yderligere en besparelse i udførelsen, da der kun skal udlægges og afrettes ét lag. Opbygningen med totallag betyder, at der ved eventuelle opståede huller ikke kommer store sten op på overfladen. Opbygningen giver mulighed for at renovere befæstelsen uden tilførsel af nyt materiale.  

Toplag
Slotsgrus® opfylder de krav, der stilles til "Leret vej- og stigrus" j.f. Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2010, Danske Anlægsgartnere, og kan som sådan anvendes som toplag i stedet for lergrus, der er et udefineret materiale. Omvendt kan Slotsgrus® ikke erstattes af lergrus eller andre produkter, hvis Slotsgrus® er beskrevet anvendt. Ved anvendelse som toplag udnyttes kun en del af Slotsgrus® egenskaber.    

Bærelag under f.eks. perlesten eller skærver
Visse steder ønskes en sædvanlig overfladebelægning af perlesten eller små skærver. I disse tilfælde er det muligt at anvende en bærelagsopbygning af Slotsgrus®. Fordelen er, at overfladen er hård og tæt og modstandsdygtig over for rivning af den løse stenbelægning. Og skulle der ske oprivning af overfladen, er det maksimalt sten på 8 mm, der vil blandes med perlesten eller skærver. Dette i modsætning til anvendelse af f.eks. stabilt grus, hvor stenstørrelsen typisk er 32 mm eller større, og hvor oprevne sten kan genere overfladens fremtoning og anvendelse. 

Grus på muld
Undertiden kan der være et ønske om at gøre et jordareal anvendeligt for primært fodgængertrafik. Ønsket opstår typisk på arealer med træbeplantning, hvor træerne har opnået en størrelse, så der kan ske en ændret arealanvendelse under dem. Modellen kendes fra Tivoli i København og fra diverse træbevoksede promenader. I sådanne tilfælde kan det være katastrofalt at bortgrave muldlaget for at opbygge en traditionel befæstelse. I stedet kan muldlaget afrettes løseligt så ujævnheder på overfladen ikke overstiger gruslags tykkelse. Slotsgrus® udlægges i minimum 5 cm (helst 10 cm eller tykkere). Gruset komprimeres ikke eller kun én gang med en let pladevibrator. Målet er ikke at gennemføre en egentlig komprimering af laget, da det vil skade den underliggende muld. Laget af Slotsgrus® vil selv komprimeres i takt med at det befærdes og der skal i begyndelsen påregnes flere afretninger som følge af uens komprimering og sætning. Opbygningen vil kunne bære alle former for gang og cykeltrafik, men der vil være risiko for overbelastning.

Petanquebaner
Petanquebaner er typisk opbygget i en flerlagskonstruktion, bestående af et singelslag til afdræning, et tykt lag stabilt grus og et toplag af stenmel. Denne konstruktion kræver, at der leveres og holdes styr på flere materialer under konstruktionen - se konstruktionen af en petanquebane. Skov & Landskab har gjort Dansk Petanque Forbund opmærksom på, at denne konstruktion kan forenkles ved anvendelse af Slotsgrus®, idet der kan laves en ét-lags konstruktion på et afdrænende underlag. Dette forenkler opbygningen og den efterfølgende drift af banen. Med en lagtykkelse på 10-12 cm vil der skulle anvendes ét læs Slotgrusgrus (12-15 t) per bane. Det afdrænende underlag kan opbygges af lokale materialer som bundsikringsgrus eller singels. Der er siden mange steder anlagt Petanquebaner med Slotsgrus®, se referencer

Andre anvendelser  

Afretningsmateriale
Afretningsgrus anvendes mellem bærelag og overfladebelægning af fliser, belægningsten, klinker mm. Afretningsmateriale skal kunne afrettes til ønsket tykkelse og profil. Afretningsgrus er specificeret i DS 401 og i Vejregler for brolægning. 

Slotsgrus® er lidt grovere end afretningsgrus specificeret i DS 401. Slotsgrus® overholder krav til sandækvivalent og knusningsgrad. Såfremt man kan acceptere, at materialet er lidt grovere, kan vælges at anvende Slotsgrus® til afretningsmateriale og opnå fordelen ved at det er mekanisk stabilt og dermed kan indgå i dimensioneringen af den samlede befæstelsestykkelse. 

Sættemateriale
Sættegrus bruges til at sætte natursten, som brosten, chaussésten og knoldebro og skal dels udjævne stenenes højdeforskel og udgøre en mekanisk fastholde af disse. I naturstensbelægninger er sættemateriale og fugemateriale oftest det samme. Sættemateriale er ikke særskilt specificeret i DS 401 men er omfattet af specifikationerne for afretningsmateriale. I udbudsforskrifter for Veje & Brolægning, Vejdirektoratet 2007, defineres afretningsgrus som "sættemateriale".   

Til sætning af naturstensbelægninger kan der ønskes et mere mekanisk stabilt materiale for at fastholde de enkelte sten og for at give en mere fast og hård fuge, der er mere modstandsdygtig over for erosion og bortsugning. Slotsgrus® er testet flere steder til sætning af naturstensbelægninger. Erfaringen er, at det er tungere for brolæggeren at arbejde med, men at det giver mere faste og stabile belægninger. 

Fugemateriale
Fugemateriale er specificeret i "Normer og Vejledning for Anægsgartnerarbejde".

Slotsgrus® overholder Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejdes krav til fugemateriale i naturstensbelægninger, for så vidt angår maksimalkornstørrelsen og knusningsgrad. Andelen er finstof er højere, men det er anført i Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde at "et højere finstofindhold kan medvirke til at tætne fugerne, men omvendt kan være svært at få ned i fugerne". Dette vedrører specielt de smalle fuger, hvorimod det ikke er et problem ved fuger i naturstensbelægninger. I naturstensbelægninger er der derimod et ønske om at fugerne har en stor mekanisk stabilitet og at de har et tæt overflade, der kan modvirke erosion af fugen.