Materialet Slotsgrus® – Københavns Universitet

Slotsgrus > Materialet

Materialet Slotsgrus®

Med Slotsgrus® opnår man en belægning med høj bæreevne, en ensartet knasende overflade med en naturlig grusfarve, mindsket forekomst af ukrudt og en simpel og nem opbygning.

En håndfuld Slotsgrus® / Foto: Lise Gustavson

Læs mere om Slotsgrus®:

Download produktblad i pdf-format.

Generel beskrivelse

Slotsgrus® er det eneste produkt på markedet, der er specielt udviklet, dokumenteret og afprøvet til etablering af grusbelægninger. I 2006 har produktet gennemgået en undersøgelse og test af Vejdirektoratet - Vejteknisk Institut med henblik på at beskrive Slotsgrus® ud fra gængse laboratorieforsøg samt at vurdere og opstille specifikationer og funktionskrav for produktet. 

I rapporten konkluderes indledningsvist:
"Slotsgrus er et ubundet, granulært materiale, som er fundet velegnet til sti- og pladsbefæstelser med ingen eller let trafikbelastning. På baggrund af laboratorieprøvninger og feltforsøg har Vejteknisk Institut beskrevet materialet og vurderet dets egenskaber i forhold til den påtænkte anvendelse på stier og pladser."

Hent Vejdirektoratets 'Undersøgelse af slotsgrus' i pdf-format. 

Tekniske specifikationer for Slotsgrus®

I rapporten fra Vejteknisk Institut fremgår resultaterne, som er sammenfattet i materialets tekniske specifikationer. Under Projektering er der også er redegjort for de tekniske specifikationers betydning for projektering og konstruktion af befæstelser med Slotsgrus®.  

Med udgangspunkt i Udbudsforskrifter for bundsikring og stabilt grus specificeres Slotsgrus® på følgende måde:

Maksimal kornstørrelse: 11,2 mm 
Fillerindhold (63 μm):  8-12 % 
Lerindhold: 

Forholdet mellem gennemfald på 0,002 mm og 0,063 mm

skal ligge mellem 10 og 30 %.

Kornkurvekrav:  

11,2 mm:    100 % (vægt) gennemfald
8 mm:    97 – 100 % gennemfald
4 mm:  72 – 82 % gennemfald
2 mm:    52 – 64 % gennemfald
1 mm:  

40 – 47 % gennemfald

0,5 mm:  28 – 34 % gennemfald
0,25 mm:

18 – 23 % gennemfald

0,125 mm:  12 – 15 % gennemfald
0,063 mm:    8 – 12 % gennemfald

 

Sandækvivalent:  Mindst 30 %
Plasticitet:  Ikke-plastisk 
Los Angeles: Højst 35 %
K-værdi: 5*10-5 m/s
Andel af runde korn, Cr Maksimalt 20 %.


Kravene vedrørende plasticitet og Los Angeles-værdi kan med fordel anvendes som supplerende krav.

Dimensioneringsværdi: E = 250 MPa 
Ækvivalensfaktor: 1 cm Slotsgrus kan ansættes som ækvivalent til 0,94 cm stabilt grus
Komprimeringskrav:  

1 cm stabilt grus kan ansættes som ækvivalent til 1,06 cm Slotsgrus 

Middelværdi mindst 95 % vibration 

Ingen enkeltværdi under 92 % vibration 

Kontrolafsnit med mindst 5 målepunkter 

Referenceforsøg:  Vibrationsindstampning 
Markforsøg: Isotopsonde


Ovenstående specifikationer er i størst muligt omfang baseret på følgende materialespecifikationer: DS/EN 13285 Vejmaterialer - Ubundne blandinger - Specifikationer og DS/EN 13242 Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder. 

I henhold til DS/EN 13285 er:

Fraktionsbetegnelse: 0/11,2 mm
Maksimum fillerindhold: defineret som materiale, der passerer 0,063 mm sigten (vægt) - må højst være 12, svarende til DS/EN 13285 kategori UF12.
Minimum fillerindhold:  defineret som materiale, der passerer 0,063 mm sigten (vægt) - skal være 8, svarende til DS/EN 13285 kategori LF8.
Overstørrelse:  Alt materiale skal være mindre end 11,2 mm svarende til DS/EN 13285 kategori OC90.
Los Angeles-værdi:  Maksimalt 35 % svarende til DS/EN 13242 LA35.

K-værdi:

(Mættet hydraulisk ledningsevne)

Den angivne K-værdi er bestemt ved laboratorieforsøg på indstampet Slotsgrus udført af Vejdirektoratet og Skov & Landskab. Den bestemte K-værdi svarer til grovsandet jord.

 

K- værdien antages at variere med alder og brug af befæstelsen, idet der forventes at ske tilslemning af overfladen. Det vil reducere infiltration af nedbør gennem overfladen i forhold til K-værdien, og kan resultere i overfladeafstrømning. Ved vandmætning af Slotsgrus laget vil der ske overfladeafstrømning såfremt der ikke sker afdræning i bundet af laget.

 

Se notat for Hydrauliske egenskaber for Slotsgrus®.