Projektering af Slotsgrus® grusbelægning – Københavns Universitet

Slotsgrus > Projektering

Projektering af Slotsgrus® grusbelægning

Velfungerende grusbelægninger er en kombination af design, projektering, anlæg og drift med grusmaterialet som en afgørende faktor. 

Projekering

Design

Ved design forstås her den planmæssige udformning af grusbelægningen. Det er her afgørende at tage forhold som anlæg, brug og drift i betragtning ved udformning af grusbelægningen. 

Projektering

Ved projektering forstås her de tekniske overvejelser og beslutninger i forhold til krav om bæreevne, udførelse mm. Det er her forventningerne til belægningens udseende og funktion formidles til de, der skal udføre belægningen. 

Design og projekteringsmæssige overvejelser

I det følgende gennemgås en række elementer, der indgår i design og projektering og oftest vil være indbyrdes afhængige. Læs om: 

Det er også muligt at downloade tegninger i dwg- og pdf-format.  

Bæreevne og lagtykkelse

Som ved ethvert andet valg af belægningsmateriale, skal der foretages nogle overvejelser om ønsket bæreevne og acceptabel risiko for overbelastning. Til støtte for disse valg findes en række standardopbygninger f.eks. i Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2010, Danske Anlægsgartnere.  

Slotsgrus® er i 2006 testet af Vejteknisk Institut under Vejdirektoratet til at have en bæreevne, der betyder at "1 cm Slotsgrus® i praksis kan erstatte 1 cm stabilt grus", se testrapporten. Den eksakte ækvivalensfaktor til stabilt grus er, at 1 cm stabilt grus svarer til 1,06 cm Slotsgrus®. Dette betyder, at hvis der anvendes Slotgrus® som bære- og toplag - det der kaldes totallagsprincippet, se også afsnit om anvendelse - kan den samlede lagtykkelse nedsættes i forhold til at anvende et bærelag af stabilt grus og ovenpå et toplag af traditionelt lergrus, der ikke kan tillægges en bæreevne. Befæstelsens samlede lagtykkelse vil ofte skulle være mere end kun bærelaget, enten for at frostsikre eller fordi anlægget sker efter en foregående afrømning af et muldlag der er tykkere end totallagets tykkelse. I disse tilfælde anbefales at foretage opbygning af et bundsikringslag bestående af lokale materialer eller bundsikringsgrus. Og herefter opbygge et totallag af Slotsgrus® i den krævede tykkelse. 

Dimensioneringsværdi

Ved større anlæg, hvor der foretages egentlige dimensioneringer af belægningen anvendes materialets E-værdi. Den dimensionsgivende E-værdi for Slotsgrus® kan sættes til 250 MPa.  

Afvanding

For at sikre afvanding og undgå stående vand på belægningen skal der projekteres med et fald på belægningen på normalt 25 ‰. Ved større pladser, og hvor der kan accepteres en risiko for en langsommere afvanding, kan et afvandingsfald på 10 ‰ accepteres. At projektere og anlægge med små fald stiller store krav til udførelsesmetoden, stiller krav om skærpede tolerancekrav og skærpede krav til kvalitetssikring og kontrol. 

Ved stier kan det ikke anbefales at fravige kravet om 25 ‰ sidefald, helst udført med oprunding og tosidet fald. Ved tværfald anbefales "fortovsfald", hvor der er et stigende fald mod belægningskanten. Ved stier med længdefald kan der ske afstrømning af store mængder vand, som kan medføre, at der opstår erosion og skyllerender. Stier med længdefald skal derfor have et ordentligt tværfald eller oprunding på stien, så vandet kommer ud til siden. 

For at sikre velfungerende belægninger er det afgørende, at der kan ske en afvanding enten direkte til et omgivende terræn eller til afvandingsrender, nedløbsbrønde eller andet. Ved brede stier, og hvor det ikke er muligt at opnå et tilstrækkeligt tværfald eller oprunding, kan der i stedet etableres vandskær, der er skråtgående belægninger, der fører vandet ud til siden og bort fra belægningen. 

Afløbskoefficient

Nedsivningen gennem belægninger af Slotsgrus® er ikke dokumenteret. Derimod er den mættede hydrauliske ledningsevne (K-værdi) i Slotsgrus® undersøgt af to laboratorier. Ud fra dette kan anvendes en vejledende K-værdi på 8 * 10-5 m/s. Denne K-værdi svarer til en grovsandet jord, og er så høj at der normalt ikke vil være overfladeafstrømning på Slotsgrus® ved anvendelse på bund med god afdræning.

I forbindelse med brug vurderes det at der vil ske en tætning af overfladen som følge af tilslemning og færdslens påvirkning. K-værdien kan således forventes at falde med stigende brugsintensitet. 

Afløbskoefficienten skal fastlægges i det konkrete tilfælde ud fra fald på belægningsoverfladen, ud fra mulighed for afdræning i bunden af laget med Slotsgrus® og den forventede brugsintensitet.

Frostfarlighed

Materialets frostfarlighed er afprøvet i frosthævningsforsøg, udført på DTU i forbindelse med Vejteknisk Instituts afprøvning i 2006. Resultatet viser, at der ikke er signifikant forskel i frosthævningsrisiko mellem Slotsgrus® og referencen stabilt grus. Det konkluderes derfor, at at Slotsgrus® ikke er mere frostfarligt end stabilt grus, hvis frostfarlighed er meget begrænset. 

Materialets frostfarlighed har betydning for hvor meget det vil hæve sig i forhold til faste elementer, som brønde, kantsten, trapper mm.  

Beskrivelse og specifikation af Slotsgrus®

I en række sager er det muligt direkte at foreskrive anvendelse af Slotsgrus® med angivelse af leverandør mm. I disse sager skal der således alene via følgesedler fra Stenrand Grusgrav sikres samenhæng mellem de leverede materialer og indbyggede materialer. 

I sager, hvor der ikke må foreskrives et specifikt produkt, er det ønskeligt alligevel at kunne sikre, at det foreskrevne og lovede resultat opnås. Til dette formål er opstillet en række specifikationer, se afsnit om materialet. Specifikationerner er så præcise, at et materiale, der overholder specifikationerner, må forventes at have egenskaber, der tilnærmer sig Slotsgrus® egenskaber.  

Tegninger

I nedenstående skema findes tegninger i pdf- og dwg-format for Slotsgrus® anvendt som henholdsvis totallag, toplag, bærelag og sættelag for forskellige trafiklaster.

Trafiklast

Totallag

Toplag

Bærelag

Sættelag

T0

TotallagT0.pdf 

TotallagT0.dwg

ToplagT0.pdf

ToplagT0.dwg

BærelagT0.pdf

BærelagT0.dwg

SaettelagT0.pdf

SaettelagT0.dwg

T1

TotallagT1.pdf

TotallagT1.dwg

ToplagT1.pdf

ToplagT1.dwg

BærelagT1.pdf

BaerelagT1.dwg

SaettelagT1.pdf

SaettelagT1.dwg

T2

TotallagT2.pdf

TotallagT2.dwg

Anbefales ikke

BærelagT2.pdf

BærelagT2.dwg

SaettelagT2.pdf

SaettelagT2.dwg